• Študijné a učebné odbory

    •    

     MOŽNOSTI ŠTÚDIA V NAŠEJ ŠKOLE - video        


     Študijné maturitné odbory 4 - ročné:

      

     MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ – 2413K

      

          Absolvent študijného odboru vykonáva ručné spracovanie kovových a nekovových materiálov, ovláda strojové obrábanie a montáž súčiastok. Má praktické zručnosti pri výrobe, montáži a opravách strojov a zariadení, číta a zhotovuje technické výkresy, pracuje s technickou dokumentáciou. Ovláda základy CNC obrábania kovov, prácu s grafickými systémami 2D a 3D modelovaním. Vie zvárať elektrickým oblúkom, plameňom a rezať kyslíkom. V priebehu štúdia získa zváračské oprávnenie na všetky metódy zvárania a rezania kovov.

          Absolvent nájde uplatnenie na pracovných pozíciách mechanik strojov a zariadení, technológ výroby, pracovník v konštrukčnej príprave výroby, kontrolór, majster.

      

     profil absolventa

      

      

      podnikateľ pre rozvoj vidieka 4553 K 00 

                           

       Absolvent je schopný sam ostatne podnikať, vykonávať činnosti riadiacich pracovníkov v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky, komunálneho hospodárstva na vidieku, poľnohospodárskej prvovýroby, v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov v podnikateľských činnostiach aj v oblasti životného prostredia.

       Poskytuje podnikateľské činnosti na vidieku, v službách, v správe obci, v agroturistike aj v spracovateľskej a obchodnej činnosti. Má predpoklady pre pomaturitné, vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie. Získal ekologické vedomosti potrebné k pochopeniu zákonitostí biosféry, vzťahov medzi organizmami a prostredím a správny postoj k životnému prostrediu, jeho ochrane a tvorby. Je pripravený zapájať sa do vypracovávania medzinárodných projektov rozvoja Eurozóny.


           V rámci odborného výcviku získa praktické zručnosti a návyky pre činnosti v rastlinnej a živočíšnej výrobe, zručnosti pre výkon podnikateľských služieb v oblasti vidieckeho hospodárstva a komunálnej sfére.

           Má vedomosti a zručnosti pre rozvoj vidieka, agroturistiky a služieb vo vidieckom cestovnom ruchu s využívaním informačných technológií. Je kvalifikovaný pracovník schopný nastavovať, vykonávať údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečuje riadiace činnosti pri produkcii rastlinnej a živočíšnej výroby s ohľadom na ekonomiku a ekológiu.

           Osvojí s vedomosti, zručnosti a postupy podnikania v malých a stredných podnikoch, na farmách a vo verejnom sektore. Ovláda príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, ekonomiku výroby a služieb. Je pripravený na výkon riadiacich činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie pre rozvoj vidieka, vo veľkovýrobných podmienkach aj na samostatné podnikanie.

      

     kozmetik  6446 K 00

      

         Odbor je určený študentom, ktorí chcú svoje štúdium ukončiť maturitnou skúškou. V prvom ročníku je teoretické vyučovanie štyri dni v týždni a praktické vyučovanie jeden deň v týždni, v ostatných ročníkoch je teoretické vyučovanie 3 dni v týždni a praktické vyučovanie dva dni v týždni.

          Absolvent odboru ovláda odbornú terminológiu a základné technologické postupy pri poskytovaní kozmetických služieb. Má estetické cítenie, ovláda obsluhu informačných technológií v službách. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre kvalifikovanú prácu v oblasti kozmetických služieb. Má dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave.

          Získal základné vedomosti, slovnú zásobu, vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave z jedného cudzieho jazyka, ktorý si študent sám zvolil. Má základné znalosti z prírodovedných predmetov. Ovláda zásady spoločenského správania a spoločenského protokolu. Je kvalifikovaným odborníkom schopným vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami v odbore.

          Medzi najdôležitejšie požadované vedomosti a zručnosti absolventa študijného odboru patria: poznanie stavby a činnosti ľudského tela, vedomosti o stavbe a funkcii kože a kožných chorobách, vedomosti o diagnostike pleti a vhodných spôsoboch ošetrovania, vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení a účinkoch, schopnosť orientovať sa na trhu s kozmetickými prípravkamia pomôckami, aktívne využívanie informačných technológií, kultivovaný prejav v písomnom a ústnom styku. Samostatne ovláda kompletné kozmetické ošetrenie tváre, tela a rúk manuálne aj s prístrojovou technikou. Vie poskytnúť poradenské služby, ovláda základné druhy líčenia a korekciu tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov.

          Vie organizovať a riadiť činnosť kozmetickej prevádzky, organizovať prácu a riadiť menší kolektív pracovníkov a koordinovať prácu v tíme. Pozná princípy a podstatu podnikania v službách, aktívne používa ekonomické pojmy a ovláda ich súvislosti.

     Učebné odbory 3 - ročné:

     inštalatér 3678 H 00

           Odbor je určený chlapcom, ktorí chcú svoje štúdium ukončiť záverečnou skúškou. Teoretické vyučovanie je v prvom ročníku tri a praktické vyučovanie dva dni v týždni, v druhom ročníku je teoretické aj praktické vyučovanie dva a pol dňa v týždni a v treťom ročníku je teoretické vyučovanie dva dni v týždni a praktické vyučovanie tri dni v týždni.

         Absolvent odboru má vedomosti o montáži, údržbe a oprave vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení. Spája rôzne druhy materiálu zváraním, lepením a inými technikami, tvaruje rozvody, osadzuje a pripája rôzne zariadenia, vykonáva ich skúšky a uvádza do prevádzky. Samostatne vykonáva inštalatérske práce v objektoch bytovej, občianskej a priemyslovej výstavby.

         Vykonáva montáž a demontáž kanalizácie, potrubí pre teplú aj studenú vodu, zhotovuje izolácie k stratám, vykonáva tlakové skúšky tesnosti, kladie požiarne vodovody, osadzuje hydranty rôznych druhov. Vie inštalovať všetky druhy ohrievačov vody, montuje armatúry zdravotno-technických zariadení, zostavuje a osadzuje vykurovacie telesá, montuje všetky druhy ústredného vykurovania, rozvody od kotlov k vykurovacím telesám, expanzným nádobám a núteným obehom teplonosnej látky. Vie montovať domové plynovody, rozvody plynu, vykonáva skúšky tesnosti plynovodov a reguláciu plynových spotrebičov vrátane montáže.

         Vie samostatne čítať technickú a technologickú dokumentáciu, kresliť jednoduché pracovné náčrty, rozmerať a založiť kanalizačné potrubia. Po príslušnej praxi je absolvent schopný samostatne vykonávať práce na montážach v kotolniach, čerpacích a výmenníkových staniciach, špeciálnych laboratórnych zariadeniach.

      

     murár 3661 H 00 

          Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotoviť izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu pridruženej stavebnej výroby a vykonávať jednoduché stavebno - montážne práce.

          Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Absolvent je schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný v práci uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

     kaderník 6456 H 00

        Odbor je určený študentom, ktorí chcú svoje štúdium ukončiť záverečnou skúškou. Teoretické vyučovanie je v prvom ročníku tri a praktické vyučovanie dva dni v týždni, v druhom ročníku je teoretické aj praktické vyučovanie dva a pol dňa v týždni a v treťom ročníku je teoretické vyučovanie dva dni v týždni a praktické vyučovanie tri dni v týždni.

         Absolvent je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia v malých podnikoch, z pracovného práva, z kontaktu so zákazníkom, komunikácie, etiky, cudzích jazykov. Je schopný pracovať samostatne aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, sústavne sledovať odbornú, ekonomickú literatúru, nové trendy v odbore, dodržiavať zásady etiky, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.

         Absolventi odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky. Ovláda základy výpočtovej techniky. Má odborné vedomosti o ekonomických javoch a pozná právne formy podnikania v podmienkach trhového mechanizmu, o materiáloch používaných v odbore, ich zložení, vlastnostiach a použití, o ich pôsobení na vlasy a vlasovú pokožku, o usporiadaní a zariadení pracoviska kaderníka, o pracovných postupoch kaderníckych prác, základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť, o výrobe vlasových doplnkov a úprave parochní.

         Ovláda používanie a údržbu kaderníckych prístrojov, náradia a materiálov, pracovné postupy pri umývaní vlasov a masáži hlavy, techniky vodovej ondulácie, prácu s elektrickými ondulačnými pomôckami, techniku strihania vlasov a správne postupy pri ich preparácii, farbenia a odfarbovania, ovláda výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní, ošetrovanie a regeneráciu vlasov, základy kozmetiky, náročnú účesovú tvorbu.

     cukrár 2964 H 00

          Odbor je určený študentom, ktorí chcú svoje štúdium ukončiť záverečnou skúškou. Teoretické vyučovanie je v prvom ročníku tri dni a praktické vyučovanie dva dni v týždni, v druhom ročníku je teoretické aj praktické vyučovanie dva a pol dňa v týždni a v treťom ročníku je teoretické vyučovanie dva dni v týždni a praktické vyučovanie tri dni v týždni.

           Odbor je zameraný na spracovanie základných surovín ako aj prísad pre cukrárske cestá, plnky, krémy, pasty a polevy mrvením, mixovaním, trením, varením a šľahaním. Zhotovovanie cukrárskych polotovarov, korpusov, hotových výrobkov, múčnikov, zmrzlín tvarovaním, pečením, vyprážaním, varením, plnením, krájaním, zdobením a ďalšou špeciálnou úpravou, vrátane ich umelecky výtvarného spracovania.

          Obsluha a nastavovanie strojových mechanizačných a technologických zariadení. Kontrola a vyhodnocovanie priebehu technologického procesu a samostatné vykonávanie potrebných zásahov na zabezpečenie optimálnej kvality výrobkov. Vie zhodnotiť suroviny s kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska. Zabezpečí ich správne uskladnenie, pripraví ich na spracovanie podľa receptúr, určuje správnu konzistenciu. Modeluje všetky druhy ozdôb, pripravuje jednotlivé druhy zmrzlín, ovláda a reguluje funkcie strojovo-technických zariadení a vykonáva aj ich bežnú udržbu.
         Úspešný absolvent môže v štúdiu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom odbore potravinárska výroba, ktorý končí maturitnou skúškou.

     Učebné odbory pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ročníku 2 - ročné:

      

     stavebná výroba 3686 F 00

           Odbor je určený chlapcom, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku. 

         Absolvent po úspešnom ukončení 1. ročníka získava doklad "zacvičený" na výkon jednoduchých pracovných činností v stavebníctve. Po úspešnom ukončení 2. ročníka získava doklad "zaškolený" na výkon jednoduchých prác a pracovných činností v stavebníctve, a po ukončení 3. ročníka získava doklad "zaučený" na výkon prác a pracovných činností v stavebníctve.

         Stavebné práce spojené s prípraou spojív, maltových zmesí a obsluhou jednoduchých stavebných strojov a zariadení. Práce na výkopoch, pomocné práce pri stavbách komunikácií a inžinierrskych sietí dokončovacie práce na stavbách. Absolvent pozná stavebné materiály, ich použitie a spôsob uskladňovania, ručnú a strojnú prípravu mált a betónov, pomocné murárske a železobetonárske práce, presun stavebných hmôt a zemné práce a terénne úpravy. Zásady zobrazovania na stavebných výkresoch a pod.

     výroba konfekcie 3178 F 00

     Odbor umožňujúci absolventom získať vedomosti a zručnosti v oblasti výroby odevov, bielizne, technickej konfekcie tak v priemyselnej, ako i zákazkovej. Hlavným cieľom je pripraviť mladého človeka pre výkon povolania.

      

     Nadstavbové štúdium 2 - ročné

      

     Podnikanie v remeslách a službách

     Študijný odbor - 6403 L                                                                                                          

      

          Študijný odbor poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v remeslách a službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor,  získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a uplatnenia sa v oblasti podnikania. Absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti všeobecného a odborného vzdelania, hlavne v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, informatika a v oblasti odborného vzdelávania v predmetoch ekonomika, účtovníctvo, podnikanie, marketing, právna náuka, technika administratívy a v ďalších povinne voliteľných predmetoch zameraných na oblasť remesiel a služieb.

          Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik  v oblasti remesiel a služieb, alebo vykonávať funkciu manažéra strednej úrovne v podniku poskytujúcom remeselné práce alebo služby, prípadne vo verejnej a štátnej službe ako ekonomický pracovník.

     Absolvent sa môže uchádzať o pomaturitné štúdium alebo o štúdium na vysokej škole.

     potravinárska výroba  2982 L 02

        Odbor je určený žiakom, ktorí úspešne ukončili štúdium v trojročnom učebnom odbore so zameraním na potravinárstvo. Odbor prehlbuje a rozširuje poznatky o technologických procesoch, ktorými sa spracúvajú poľnohospodárske produkty na potravinárske výrobky. Žiaci si upresnia a rozšíria vedomosti a poznatky o metódach prevádzkovej a výstupnej kontroly. Získajú poznatky o organizácii a riadení výrobných procesov a pracovných kolektívov, o inovácii potravinárskej výroby a o zavádzaní nových pokrokových ekologických technológií. Odbor sa člení podľa jednotlivých potravinárskych výrobných odborov na zamerania. Na našej škole môžu žiaci študovať so zameraním na pekársku a cukrársku výrobu.

         Absolvent študijného odboru potravinárska výroba je kvalifikovaný odborný pracovník schopný ďalšieho odborného rastu. Má schopnosti reagovať na základné tendencie technického pokroku a je spôsobilý i pre podnikateľskú činnosť. Má široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odvetviach potravinárskej výroby, je logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je pripravený vykonávať technicko-hospodárske činnosti prevádzkového charakteru v potravinárskej výrobe, vie aplikovať získané vedomosti na konkrétne prípady v praxi. Môže sa uchádzať o štúdium na vysokej škole, najmä na STU-chemicko-technologickej fakulte.

          Absolvent má dostatočné vedomosti o používaní výpočtovej techniky a aplikačných programov vrátane internetových aj sieťových spojení. Ovláda základné princípy analytickej chémie zamerané na kontrolné metódy používané v príslušnom výrobnom zameraní. Pozná základné suroviny a pomocné látky používané vo výrobnom procese, základy technologických postupov vo všetkých výrobných fázach, technologické výpočty a rozbory.

         Ovláda príslušné potravinárske stroje a zariadenia, ako aj ich zaradenie do technologických liniek a princípy a možnosti automatického riadenia strojov a výrobných zariadení. Ovláda výpočtovú techniku a jej možnosti využitia v odbore, základné pojmy a vzťahy z ekonomiky podniku a ponikania, princípy zvyšovania efektívnosti a hospodárnosti vo využívaní surovín, mzdovú problematiku, organizáciu a riadenie výroby. Pozná biochemický a mikrobiologický stav surovín, polotovarov i hotových výrobkov, zásady hygieny a sanitácie, ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia.      Ovláda zákony, vyhlášky a normy týkajúce sa jednotlivých zameraní odboru potravinárska výroba.

         Je stredoškolským odborníkom na výrobu ciest a hmôt, výrobu náplní a poliev, netradičných a špeciálnych výrobkov, technologické výpočty zostavenia výroby, evidenciu výroby a expedície. Dokáže obsluhovať a riadiť výrobné linky, riadiť prúdovú výrobu chleba a pečiva vo veľkokapacitných priebežných peciach začlenených do liniek, zhotoviť cestá, polydisperzné sústavy, všetkých pekárenských a cukrárenských výrobkov, zhotoviť umelecky zložité a výtvarne náročné súbory výrobkov.

     vlasová kozmetika  6426 L 00 

         Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné a praktické vedomosti a schopnosti, potrebné pre výkon v kaderníckych službách, so zameraním na posúdenie kvality vlasov, vlasovej pokožky, používania vlasových kozmetických prípravkov, s ovládaním základných kaderníckych postupov a technológie pri tvorbe zložitých spoločenských a večerných účesov, s použitím vlasových doplnkov, s prevedením úpravy účesu vysoko náročným spôsobom, podľa schematického zobrazenia predlohy, s využitím nových pracovných techník v kaderníckej praxi.

        Rozširuje odborné a praktické vedomosti a zručnosti o základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh, za použitia kozmetických prípravkov na ošetrenie a líčenie pleti, na osobnú hygienu, s využitím kozmetických prístrojov, správneho technologického postupu starostlivosti o pleť, pri manikúre a pedikúre.

       Rozširuje vedomosti pri riadení prevádzky. Dopĺňa ekonomické, psychologické, estetické a výtvarné vedomosti absolventa potrebné pre úspešný výkon povolania. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent schopný pracovať v oblasti kaderníctva a kozmetiky, a to v kaderníckych a kozmetických salónoch, menších firmách, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch ako aj v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.

        Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium.

     stavebníctvo 3659 L 00

          Odbor poskytuje žiakom základné vedomosti o technicko - hospodárskych činnostiach v oblastiach stavebnej výroby, špeciálnych dokončovacích prácach, rekonštrukciách stavieb a o technickom zariadení budov. Do obsahu vzdelávania sú začlenené aj základy organizácie a riadenia výrobných kolektívov.

          Dôraz sa kladie na prípravu a realizáciu stavieb, na oboznámenie sa s pracovnými činnosťami jednotlivých účastníkov investičnej výstavby, ich vzájomnými vzťahmi, oboznámenie sa s dokumentáciou stavieb, s výkresovou dokumentáciou zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania. Študijný odbor poskytuje žiakom aj základné vedomosti a zručnosti v základoch podnikania, s cieľom získať potrebnú odbornú kvalifikáciu pre zvládnutie náročných úloh pri zvyšovaní úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosti v stavebníctve.

         Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým odborným základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti stavebného charakteru a poskytovať kvalitné služby v rôznych typoch stavebných organizácií. Dáva predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium (vrátane vojenského).

         Absolvent študijného odboru nadstavbového štúdia je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný odborný a technický pracovník pri riadení výrobného procesu v stavebnej výrobe. V oblasti organizácie a riadenia výroby pozná základné pojmy a vzťahy z ekonomiky podniku a základov podnikania v stavebníctve, princípy racionalizácie technických a technologických procesov, princípy efektívneho a hospodárneho využívania surovín, palív a energie a ochrany životného prostredia pri stavebných prácach.

         Má základné vedomosti o investičnej výstavbe, o členení investičného procesu, jeho účastníkoch a ich vzájomných vzťahoch, o právach a povinnostiach zamestnanca a zamestnávateľa. Absolvent je pripravený uchádzať sa o ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium.