•                

  Voľné miesta na denné štúdium v šk. roku 2022/2023

   

   

              Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na SOŠ podnikania a služieb v Lipanoch, že druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať 21. júna 2022 o 9:00 hod. V našej škole sú voľné ešte tieto miesta:

   

  Štvorročné študijné odbory: 2413 K mechanik strojov a zariadení              3 voľné miesta

                                                4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka               1 voľné miesto

                                              

   

  Trojročné učebné odbory:     3678 H inštalatér                                             3 voľné miesta

                                                3661 H murár                                                  2 voľné miesta

                                                6456 H kaderník                                                 1 voľné miesto

                                                2964 H cukrár                                                     1 voľné miesto

                                                

   

  Dvojročné učebné odbory:     3178 F výroba konfekcie                                 10 voľných miest

                                                 3686 F stavebná výroba                                  10 voľných miest

   

  Elokované pracovisko Varhaňovce: 3178 F výroba konfekcie                     5 voľných miest

                                              

   

              Žiaci, ktorí neboli prijatí na iné stredné školy a majú záujem o štúdium v niektorom z uvedených odborov si môžu podať prihlášku na našu školu.

   

   

   

                                                                                                                        Mgr. Karol Tkáč, v.r.

                                                                                                                             riaditeľ školy

   

   

   

   

  Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71 Lipany

  Vyhodnotenie prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 po 1. kole
                 
  odbor štúdia: 6446 K 00 kozmetik        
                 
  P.č. kód žiaka dátum skúšky SJL MAT body spolu výsledok PS rozhodnutie
  1. 59JN3 2.5.2022 76 82,5 158,5 úspešne prijatý
  2. 27YF1 2.5.2022 87 70 157 úspešne prijatý
  3. 14BS3 2.5.2022 88 62 150 úspešne prijatý
  4. 24FA8 2.5.2022 75 60 135 úspešne prijatý
  5. 76CJ4 2.5.2022 74 61 135 úspešne prijatý
  6. 17XK4 2.5.2022 74 45 119 úspešne prijatý
  7. 22AJ8 2.5.2022 73 43,5 116,5 úspešne prijatý
  8. 76RZ6 2.5.2022 71 45 116 úspešne prijatý
  9. 76RD3 2.5.2022 70 44 114 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
  10. 62NA8 2.5.2022 59 53 112 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
  11. 56LF1 2.5.2022 65 40 105 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
  12. 37WZ9 2.5.2022 58 41 99 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
  13. 13SF1 9.5.2022 67 27 94 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
  14. 58QH1 9.5.2022       nezúčastnil sa  
  15. 46YZ2 9.5.2022       nezúčastnil sa  
                 
                 
  Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71 Lipany
  Vyhodnotenie prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 po 1. kole
                 
  odbor štúdia: 4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka    
                 
  P.č. kód žiaka dátum skúšky SJL BIO body spolu výsledok PS rozhodnutie
  1. 71XT4 2.5.2022 72 94 166 úspešne prijatý
  2. 95BE5 9.5.2022 79 86 165 úspešne prijatý
  3. 23YP1 9.5.2022 80 82 162 úspešne prijatý
  4. 84KX2 9.5.2022 64 79 143 úspešne prijatý
  5. 54GX2 9.5.2022 60 66 126 úspešne prijatý
                 
                 
  Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71 Lipany
  Vyhodnotenie prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 po 1. kole
                 
  odbor štúdia: 2413 K 00 mechanik strojov a zariadení    
                 
  P.č. kód žiaka dátum skúšky SJL MAT body spolu výsledok PS rozhodnutie
  1. 44RN1 2.5.2022 81 90 171 úspešne prijatý
  2. 12XL9 9.5.2022 72 80 152 úspešne prijatý
  3. 94CT1 2.5.2022 80 60,5 140,5 úspešne prijatý
  4. 77LL9 9.5.2022 56 40 96 úspešne prijatý
  5. 83AS6 2.5.2022 57 32,5 89,5 úspešne prijatý
  6. 57NN8 2.5.2022 49 39 88 úspešne prijatý
                 

   

   

  Schválený počet žiakov a kritériá pre prijímacie konanie

  na školský rok 2022/2023

  v SOŠ podnikania a služieb Lipany

   

       Na základe § 62 - 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím PSK, ktorým sa určuje počet žiakov prvého ročníka, po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy, riaditeľ SOŠ podnikania a služieb Lipany  určuje tieto počty žiakov a podmienky prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023:

   

  TERMÍN KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

   2. máj 2022 – 1. kolo prijímacích skúšok  - 1. termín

   9. máj 2022 – 1. kolo prijímacích skúšok  - 2. termín

  2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 21. júna 2022 v prípade nenaplnenia počtu žiakov na jednotlivé študijné a učebné odbory po 1. kole.

   

  PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2022/2023

   

  ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

  • 2413 K mechanik strojov a zariadení         9 žiakov  
  • 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka         6 žiakov
  • 6446 K kozmetik                                    8 žiakov

  ŽIACI BUDÚ PRIJATÍ DO UVEDENÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, AK V CELOSLOVENSKOM TESTOVANÍ ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY DOSIAHNU V KAŽDOM  PREDMETE SAMOSTATNE ÚSPEŠNOSŤ NAJMENEJ 80%.

  V prípade, ak počet záujemcov spĺňajúcich podmienku prijatia bez prijímacích skúšok prevýši schválený počet žiakov v danom odbore, ich poradie bude určené podľa vyššieho súčtu percentuálnej úspešnosti v celoslovenskom testovaní T9.

       Ostatní uchádzači o štúdium v študijných odboroch sa zúčastnia na prijímacích skúškach. Prijímacie skúšky v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka žiaci vykonajú z predmetov slovenský jazyk a biológia, v odboroch kozmetik a mechanik strojov a zariadení z  predmetov slovenský jazyk a matematika vo forme písomného testu z učiva základnej školy v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu. Za správne odpovede v teste je možné získať maximálne 100 bodov za každý test. Na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok je potrebné získať najmenej 25 bodov z každého testu.

       Poradie uchádzačov bude zostavené podľa súčtu získaných bodov z oboch testov. V prípade rovnosti bodov budú použité tieto pomocné kritériá:

  Pomocné kritériá:

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách

                     4.     zdravotné znevýhodnenie

  Podmienkou prijatia žiakov do uvedených študijných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 

   

  TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

  • 3678 H inštalatér               9 žiakov
  • 3661 H murár                    6 žiakov
  • 6456 H kaderník               7 žiakov
  • 2964 H cukrár                   6  žiakov

  Žiaci budú prijatí do uvedených učebných odborov bez prijímacích skúšok za predpokladu, že úspešne ukončia 9. ročník základnej školy.

  Poradie uchádzačov bude zostavené podľa týchto kritérií:

   

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách
  4. zdravotné znevýhodnenie

   

   DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

  • 3178 F výroba konfekcie (šička)        10 žiakov
  • 3686 F stavebná výroba                    10 žiakov

  Elokované pracovisko Varhaňovce:

  • 3178 F výroba konfekcie (šička)         20 žiakov

  Elokované pracovisko Jarovnice:

  • 3178 F výroba konfekcie (šička)         31 žiakov

  Žiaci budú prijatí do uvedených učebných odborov bez prijímacích skúšok.

  Poradie uchádzačov bude zostavené podľa týchto kritérií

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. lepší prospech na základnej škole v 7. ročníku (2. polrok)
  4. lepší prospech na základnej škole v 6. ročníku (2. polrok)

   

   Poznámky:

  1. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa k prihláške do odboru 3661H murár vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Na všetky ostatné vyššie uvedené odbory sa toto potvrdenie nevyžaduje.

   

  1. Riaditeľ školy v prípade nenaplnenia niektorého z odborov minimálnym počtom žiakov navrhne, na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu žiaka, presun žiaka do iného odboru.

   

  1. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na šk. rok 2022/2023, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

   

   

   

          Lipany  17.2.2022                                                               Mgr. Karol Tkáč, v.r.

   

   

  kritériá pre prijímacie konanie

  na školský rok 2023/2024

  v SOŠ podnikania a služieb Lipany

   

       Na základe § 62 - 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím PSK, ktorým sa určuje počet žiakov prvého ročníka, po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy, riaditeľ SOŠ podnikania a služieb Lipany  určuje tieto počty žiakov a podmienky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024:

   

  TERMÍN KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

   2. alebo 3.5.2023  – 1. kolo prijímacích skúšok  - 1. termín

   9. alebo 10.5.2023 – 1. kolo prijímacích skúšok  - 2. termín

  2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 20. júna 2023 v prípade nenaplnenia počtu žiakov na jednotlivé študijné a učebné odbory po 1. kole.

   
   ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

   

  • 2413 K mechanik strojov a zariadení        
  • 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka        
  • 6446 K kozmetik                                         

  ŽIACI BUDÚ PRIJATÍ DO UVEDENÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, AK V CELOSLOVENSKOM TESTOVANÍ ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY DOSIAHNU V KAŽDOM  PREDMETE SAMOSTATNE ÚSPEŠNOSŤ NAJMENEJ 80%.

  V prípade, ak počet záujemcov spĺňajúcich podmienku prijatia bez prijímacích skúšok prevýši schválený počet žiakov v danom odbore, ich poradie bude určené podľa vyššieho súčtu percentuálnej úspešnosti v celoslovenskom testovaní T9.

       Ostatní uchádzači o štúdium v študijných odboroch sa zúčastnia na prijímacích skúškach. Prijímacie skúšky v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka žiaci vykonajú z predmetov slovenský jazyk a biológia, v odboroch kozmetik a mechanik strojov a zariadení z  predmetov slovenský jazyk a matematika vo forme písomného testu z učiva základnej školy v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu. Za správne odpovede v teste je možné získať maximálne 100 bodov za každý test. Na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok je potrebné získať najmenej 25 bodov z každého testu.

       Poradie uchádzačov bude zostavené podľa súčtu získaných bodov z oboch testov. V prípade rovnosti bodov budú použité tieto pomocné kritériá:

  Pomocné kritériá:

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách

                     4.     zdravotné znevýhodnenie

  Podmienkou prijatia žiakov do uvedených študijných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 

   

  TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

  • 3678 H inštalatér               
  • 3661 H murár                   
  • 6456 H kaderník              
  • 2964 H cukrár                  

  Žiaci budú prijatí do uvedených učebných odborov bez prijímacích skúšok za predpokladu, že úspešne ukončia 9. ročník základnej školy.

  Poradie uchádzačov bude zostavené podľa týchto kritérií:

   

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách
  4. zdravotné znevýhodnenie

   

  DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

   

  • 3178 F výroba konfekcie (šička)       
  • 3686 F stavebná výroba                    

  Elokované pracovisko Varhaňovce:

  • 3178 F výroba konfekcie (šička)         

  Elokované pracovisko Jarovnice:

  • 3178 F výroba konfekcie (šička)         

  Žiaci budú prijatí do uvedených učebných odborov bez prijímacích skúšok.

  Poradie uchádzačov bude zostavené podľa týchto kritérií

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. lepší prospech na základnej škole v 7. ročníku (2. polrok)
  4. lepší prospech na základnej škole v 6. ročníku (2. polrok)

   

  Poznámky:

  1. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa k prihláške do odboru 3661H murár                    vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Na všetky ostatné vyššie uvedené odbory sa toto potvrdenie nevyžaduje.

   

  1. Riaditeľ školy v prípade nenaplnenia niektorého z odborov minimálnym počtom žiakov navrhne, na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu žiaka, presun žiaka do iného odboru.

   

  1. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na šk. rok 2023/2024, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

   

   

   

       Lipany 17.2.2022                                                                          Mgr. Karol Tkáč, v.r.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Mgr. Karol Tkáč, v.r.

                                                                                                                             riaditeľ školy

   

   

   

   

   

   

  Možnosti nadstavbového štúdia a štúdia v externej forme v šk. roku 2022/23

   

    V školskom roku 2021/22 otvárame denné nadstavbové štúdium v týchto odboroch:

   

  2982L 02  potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba                     7 žiakov

  3659L       stavebníctvo                                                                                   11 žiakov

  6403L       podnikanie v remeslách a službách                                                 5 žiakov

  6426L       vlasová kozmetika                                                                           8 žiakov

   

  NA NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM BUDÚ ŽIACI PRIJATÍ BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK. PODMIENKOU PRIJATIA JE ÚSPEŠNÉ UKONČENIE PRÍSLUŠNÉHO UČEBNÉHO ODBORU A VÝUČNÝ LIST.

   

  V prípade vyššieho počtu uchádzačov budú o prijatí rozhodovať lepšie študijné výsledky.

   

      

    V školskom roku 2021/22 otvárame externé štúdium v týchto odboroch:

   

  6403L       podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium-2 roky)   20 žiakov

   

  6446 K        kozmetik (4-ročný študijný odbor s maturitou)                                              10 žiakov

  4553K         podnikateľ pre rozvoj vidieka (4-ročný študijný odbor s maturitou)            10 žiakov

   

  6456H         kaderník (3-ročný učebný odbor)                                                                   10 žiakov

   2964H         cukrár (3-ročný učebný odbor)                                                                       10 žiakov

   3678H         inštalatér (3-ročný učebný odbor)                                                                   10 žiakov

  3661H         murár (3-ročný učebný odbor)                                                                        10 žiakov

                                              

  Externé štúdium sa bude otvárať v prípade, že počet záujemcov v triede bude minimálne 8.

   

  V prípade vyššieho počtu uchádzačov budú o prijatí rozhodovať lepšie študijné výsledky.

   

  Uvedené kritériá boli prerokované a schválené v pedagogickej rade.

   

   

                                                                                                                                Mgr. Karol Tkáč, v.r.

   

  Poznámka: Nadstavbový študijný odbor 6403L podnikanie v remeslách a službách je určený pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov.

   

   

  Schválený počet žiakov a kritériá pre prijímacie konanie

  na školský rok 2022/2023

  v SOŠ podnikania a služieb Lipany

   

       Na základe § 62 - 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím PSK, ktorým sa určuje počet žiakov prvého ročníka, po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy, riaditeľ SOŠ podnikania a služieb Lipany  určuje tieto počty žiakov a podmienky prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022:

  TERMÍN KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

   3. máj 2021 - 1. termín – 1. kolo prijímacích skúšok

  10. máj 2021 - 2. termín – 1. kolo prijímacích skúšok

  2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční len v prípade nenaplnenia počtu žiakov na jednotlivé študijné a učebné odbory po 1. kole a jeho termín bude oznámený najneskôr do 6. júna 2021.

   PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2021/2022

   ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

  • 4553K  podnikateľ pre rozvoj vidieka         9 žiakov
  • 6446 K kozmetik                                    9 žiakov

       Prijímacie skúšky v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka žiaci vykonajú z predmetov slovenský jazyk a biológia, v odbore kozmetik z predmetov slovenský jazyk a matematika vo forme písomného testu z učiva základnej školy v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu. Za správne odpovede v teste je možné získať maximálne 100 bodov za každý test. Na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok je potrebné získať najmenej 25 bodov z každého testu.

       Poradie uchádzačov bude zostavené podľa súčtu získaných bodov z oboch testov. V prípade rovnosti bodov budú použité tieto pomocné kritériá:

  Pomocné kritériá:

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách                                                                                                                                                                 4. zdravotné znevýhodnenie

   

  Podmienkou prijatia žiakov do uvedených študijných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 

   TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

  • 6456 H kaderník               9 žiakov
  • 2964H cukrár                    9 žiakov
  • 3678H inštalatér               9 žiakov

  Žiaci budú prijatí do uvedených učebných odborov bez prijímacích skúšok za predpokladu, že úspešne ukončia 9. ročník základnej školy.

  Poradie uchádzačov bude zostavené podľa týchto kritérií:

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách
  4. zdravotné znevýhodnenie

  DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

  • 3161F praktická žena                       10 žiakov
  • 3686F stavebná výroba                    10 žiakov

  Elokované pracovisko Varhaňovce:

  • 3178F výroba konfekcie     31 žiakov

  Elokované pracovisko Jarovnice:

  • 3178F výroba konfekcie     31 žiakov

  Žiaci budú prijatí do uvedených učebných odborov bez prijímacích skúšok.

  Poradie uchádzačov bude zostavené podľa týchto kritérií

  1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok)
  2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  3. lepší prospech na základnej škole v 7. ročníku (2. polrok)
  4. lepší prospech na základnej škole v 6. ročníku (2. polrok)

  Poznámky:

  1. V dôsledku pandemickej situácie sa pre školský rok 2021/2022 k prihláške  na všetky vyššie uvedené odbory nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
  1. Riaditeľ školy v prípade nenaplnenia niektorého z odborov minimálnym počtom žiakov navrhne, na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu žiaka, presun žiaka do iného odboru.
  1. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

   

  23.2.2021                                                                                                           Mgr. Karol Tkáč, v.r.

   

  DODATOK KU kritériáM pre prijímacie konanie

  na školský rok 2022/2023

  v SOŠ podnikania a služieb Lipany

   

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ pre prijímacie skúšky na stredné školy z 23.2.2021 sa kritériá pre prijímacie konanie dopĺňajú o nasledujúce body:

   

  1. Do celkového priemeru známok zo základnej školy sa nebudú brať do úvahy výchovné predmety a predmet technika.

   

  1. Kritériá pre prijímacie konanie trojročných odborov, ktorými sa stanovuje poradie uchádzačov sa dopĺňa o bod 5. lepší celkový prospech na základnej škole v 6. až 8. ročníku (2. polrok) a 9. ročníku (1. polrok).

   

  1. V prípade, ak bude žiak hodnotený z určitého predmetu slovným hodnotením „absolvoval“, toto hodnotenie sa mu nahradí hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

   

  1. Ak bude polročné hodnotenie žiaka v 9. ročníku zo všetkých predmetov „absolvoval“, tento polrok sa mu nebude počítať do celkového hodnotenia. Jeho poradie bude stanovené na základe týchto kritérií:
  1. prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok)
  2. prospech na základnej škole v 8. ročníku (1. polrok)
  3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách
  4. zdravotné znevýhodnenie
  5. lepší celkový prospech na základnej škole v 6. a 7. ročníku (2. polrok) a v 8. ročníku (1. a 2. polrok)

   

  1. V prípade, ak žiak bude hodnotený v 1. polroku 9. ročníka slovným hodnotením, použije sa nasledovný prevod slovného hodnotenia na známky:
  • veľmi dobré výsledky – 1
  • dobré výsledky – 2
  • uspokojivé výsledky – 3
  • neuspokojivé výsledky - 4

   

   

  Lipany 26.2.2021

   

   

  Mgr. Karol Tkáč, v.r.

  riaditeľ školy