• Školský poriadok

   •  

    STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA A SLUŽIEB

    KOMENSKÉHO 16, LIPANY

    www.soslipany.edupage.org

     

     

    Vnútorný školský poriadok

     

    pre žiakov Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Lipanoch,

    Komenského 16, 082 71 Lipany

     

     

     

     

    Školský poriadok vydáva riaditeľ školy v súlade s následujúcimi právnymi normami :

     

     

    Ústava SR

    Zákon č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa

    Charta ľudských práv

    Školský zákon č.138/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     

     

     

     

    Preambula

     

                Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na škole zaväzuje riadne dochádzať do školy, a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom.

    V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimomoškolskej činnosti.

    Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.

     

     

     

    § 1

    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     

     

     Organizácia vyučovacieho dňa

    1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý študent a každý pedagogický pracovník.
    2. Teoretické vyučovanie sa začína spravidla o 7.45 hod. A končí najneskôr o 14.50 hod. Popoludňajšie teoretické vyučovanie bude upravené podľa aktuálnych podmienok.

     

    1. Organizácia vyučovania a prestávok na teoretickom vyučovaní :

    1. hodina                      7.45 –  8.30

    2. hodina                      8.35 –  9.20

    3. hodina                      9.30 – 10.15

    veľká prestávka

    4. hodina                      10.30 – 11.15

    5. hodina                      11.25 -  12.10

    6. hodina                      12.15 – 13.00

    7. hodina                      13.05 – 13.50

    prestávka na obed

    8. hodina                      14.05 – 14.50

    V prípade väčšieho počtu študijných skupín na odbornom výcviku je možné odborný výcvik realizovať aj v popoludňajších hodinách.

    1. V jeden vyučovací deň žiak môže mať najviac 8 vyučovacích hodín. Po skončení vyučovania sa v priestoroch školy  môže zdržiavať iba s pedagogickým dozorom (krúžky, doučovania, kurzy, iné akcie...)
    2. Vyučovanie je organizované v učebniach, laboratóriách, odborných učebniach, telocvični, posilňovni, športovom areáli školy, na prevádzkach odborného výcviku a pod.
    3. Počas vyučovania sa nevybavujú žiadne záležitosti, ktoré by narúšali vyučovací proces a následne by viedli k neúčasti žiaka na vyučovacej hodine.
    4. Na hodiny praktických a laboratórnych cvičení, odborného výcviku, telesnej výchovy, žiak používa oblečenie určené na tieto účely.
    5. Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu alebo prišli na vyučovanie vo väčšom časovom predstihu, trávia čas podľa svojho uváženia, ale tak, aby nenarúšali vyučovanie. Zdržiavať sa môžu v triede, vo vestibule, v šatni.
    6. Cez voľnú hodinu a počas prestávok nie je dovolené opúšťať areál školy ani areál dielní odborného výcviku !!!
    7. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci triednemu učiteľovi mimo vyučovacích hodín.
    8. Informácie o prospechu  a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ, MOV na triednom rodičovskom združení, prípadne pri osobnej návšteve rodiča v škole mimo vyučovacích hodín, alebo iným dohodnutým spôsobom - EduPage.
    9. V prípade potreby môžu vo vestibule školy zabezpečovať službu 2 žiaci podľa rozpisu, ktorí budú zodpovední za poriadok, prezúvanie žiakov spolu s pedagogickým dozorom, kontaktovanie návštev.
    10. Návštevy žiakov počas vyučovacích hodín nie sú dovolené (okrem mimoriadnej situácie).
    11. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci.
    12. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke,  na exkurzii, na výlete a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti  vyplývajúcej z učebných osnov a pri výchovných akciách organizovaných školou, zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia, majstri odborného   výcviku konajúci pedagogický dozor!!!
    1. Pri školskom  výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do poštu 15 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, ak je počet viac ako 15 žiakov, je okrem pedagogického dozoru zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby.

     

     

     

    § 2

    ŽIAK MÁ PRÁVO :

     

     

    1. na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (na začiatku šk. roka sú žiaci oboznámení a preškolení triednym učiteľom a MOV so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia)
    2. na dodržiavanie základných psychohygienických zásad (počet prestávok a ich dĺžka, dĺžka vyučovania v jednom celku a pod.)
    3. na kvalitnú výuku vo zvolenom študijnom (učebnom) odbore pri dodržiavaní základných pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca.
    4. v duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a za tento názor nesmie byť nijako postihovaný
    5. na kladenie otázok vyučujúcemu a žiadať  odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine.
    6. na objektívne skúšanie a hodnotenie, poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, ako aj o celkovej klasifikácii.
    7. na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede, na zdôvodnenie klasifikácie a chýb v písomných prácach a testoch v lehote 14 pracovných dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.
    8. zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, po výbere má povinnosť ich navštevovať!!!
    9. bezplatne využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť (posilňovňa, telocvičňa, počítačová miestnosť, učebne OV a pod.) za prítomnosti pedagogického dozoru.
    10. obrátiť sa na triedneho učiteľa, MOV a následne na riaditeľa školy školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.
    11. predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede, prípadne v škole svojmu triednemu učiteľovi, MOV, vedeniu školy, alebo študentskej rade.
    12. voliť a byť volený do rady školy ako zástupca študentov.
    13. požiadať o opravnú skúšku, ak bol na konci 2. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov. Neplnoletý žiak požiada o skúšku prostredníctvom zákonného zástupcu.
    14. byť informovaný o službách pedagogicko - psychologickej poradne, o úlohe výchovného poradcu, koordinátora prevencie, ako aj o činnosti ďalších poradných orgánov školy.
    15. podľa zákona žiak má právo v škole na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním. Získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka sa nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia.
    16. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením stupňa ich postihnutia (týka sa predmetov, v ktorých postihnutie prejavuje). Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ   sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia.

     

     

     

    §3

    ŽIAK MÁ POVINNOSŤ :

     

     

    1. osvojovať si zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na odbornú činnosť v povolaní.
    2. osvojovať si základy vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy.
    3. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, triediť odpad, dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania!!!
    4. byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený, prezutý počas vyučovania do prezúvok.
    5. šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo, vodu a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. Každé poškodenie školského zariadenia okamžite hlásiť vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.
    6. dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku, ako aj pokyny pedagogického dozoru.
    7. podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v objektoch školy.
    8. predložiť potvrdenie o neprítomnosti na vyučovaní hneď po príchode do školy.
    9. v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu žiak ihneď informuje vyučujúceho alebo svojho triedneho učiteľa!!!
    10. pri úraze alebo nevoľnosti poskytuje vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie, zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc.  O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka, na ošetrenie idú buď v doprovode s pedagogickým dozorom, alebo zákonným   zástupcom.
    11. je povinný zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných školou v čase  riadneho vyučovania ( výchovné koncerty, filmové predstavenia, exkurzie  a pod. ), taktiež účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia, ktoré sú súčasťou učebných plánov.

     

     

     

    § 3

    ŽIAKOVI JE ZAKÁZANÉ POČAS VYUČOVANIA
    A PRI ČINNOSTIACH ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU:

     

     

    1. fajčiť
    2. prinášať predmety , ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov alebo zamestnancov školy

     

    1. prinášať a požívať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky.

     

    1. prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci morálnu výchovu mládeže.

     

    1. hrať hazardné hry, prinášať väčšie sumy peňazí, zlato, šperky a všetko, čo by narúšalo pozornosť spolužiakov.

     

    1. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy.

     

    1. znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení. Škody na inventári a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti odstráni žiak alebo jeho rodičia, prípadne uhradí škodu. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.

     

    1. mať zapnutý počas vyučovania mobilný telefón ani manipulovať s ním,  v opačnom prípade môže učiteľ (MOV) telefón zadržať na dobu neurčitú!!!

     

    1. počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa (MOV) alebo príslušného vyučujúceho opúšťať svojvoľne budovu školy, manipulovať s oknami,  vypínačmi, audio prístrojmi, počítačmi, telocvičným náradím, vykurovacími telesami a pod. ( iba so súhlasom vyučujúceho).
     

     

    § 4

    DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY
    PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE

    UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA

     

     

    1. Na vyučovanie prichádza pravidelne a včas o 7,30 hod. Učebnice, príslušné školské potreby a pomôcky má pripravené na vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu hodín.
    2. Na základe požiadaviek vyučujúceho používa tie učebné pomôcky, ktoré sú nutné vo vyučovacom procese. Dlhodobé neakceptovanie vyššie uvedeného môže byť dôvodom na prijatie príslušných výchovných opatrení zo strany vyučujúceho.
    3. Ak sa žiak nepripravil na vyučovanie, nemá so sebou potrebné pomôcky, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať jeho ospravedlnenie.
    4. Na vyučovanie prichádza študent prezutý, pričom si obuv odkladá do šatne.
    5. Po skončení vyučovania zanechá študent svoje miesto patrične upravené (papiere, odpadky, prezuvky...). Platí to aj pre tých, pre ktorých to nie je vlastná trieda (delené hodiny, presuny a pod.)
    6. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len zo zdravotných dôvodov, pre vážne udalosti v rodine a nepredvídané dopravné pomery.
    7. uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci (MOV ) na hodine.
    8. uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa povoľuje triedny učiteľ.
    9. uvoľnenie na viac dní žiada zákonný zástupca žiaka riaditeľa školy, so súhlasom triedneho učiteľa.
    10. ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný zákonný zástupca toto oznámiť (osobne, telefonicky, písomne) triednemu učiteľovi do 48 hodín. V opačnom prípade bude neprítomnosť žiaka počítaná ako neospravedlnená.
    11. Pri návrate do školy je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad o neprítomnosti. Pri chorobe žiak môže mať ospravedlnenú absenciu najviac na 5 dní od zákonného zástupcu, na viac ako 5 dní je nevyhnutné potvrdenie od lekára.
    12.  Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní   v trvaní najmenej 5 dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, triedny  učiteľ písomne vyzve žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, aby uviedli dôvod neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude  posudzovať tak, akoby zanechal štúdium. Čakacia doba na odpoveď je 10  dní. Po tomto termíne žiak prestáva byť žiakom školy.
    13. Ak žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, vymešká viac ako  15 neospravedlnených vyučovacích hodín mesačne (60 neospravedlnených vyučovacích hodín za školský rok), škola zabezpečí   ohlasovaciu povinnosť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     

     

     

    § 5

    OPATRENIA VO VÝCHOVE

     

     

    1. Pochvala triednym učiteľom :
    • Za výborný prospech (PsV, PVD)
    • Za vzornú dochádzku
    • Za reprezentáciu školy
    • Za príkladné slušné správanie, pozitívny vzťah ku škole

     

    Udeľuje sa spravidla na triednickej hodine

     

    1. Pochvala riaditeľom školy
     • Za výborný prospech ( PsV za obidva polrojky šk. Roka)
     • Za výborný  prospech a vzornú dochádzku
     • Za úspešnú reprezentáciu školy
     • Za výnimočný výkon pri záchrane života alebo majetku, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

     

    Udeľuje sa spravidla na zhromaždení školy

     

     

    1. Napomenutie triednym učiteľom
     • Výrazné zhoršenie prospechu žiaka (na podnet vyučujúceho)
     • Za 5 po sebe idúcich menej závažných priestupkov (niektoré príchody na vyučovanie, neplnenie povinností týždenníka, chýbajúce učebnice a učebné pomôcky, športový úbor a obuv na telesnú výchovu, svojvoľný odchod z vyučovania a prestávok, vyrušovanie a nevhodné správanie sa na vyučovaní a i.)
     • Za 1-7 neospravedlnených hodín

     

     

    1. Pokarhanie triednym učiteľom
     • Za jeden závažnejší priestupok (podvádzanie, falšovanie dokladu a podpisu, fajčenie v priestoroch školy a odborného výcviku, prinášanie a konzumácia alkoholu a škodlivých látok do školy a na školské akcie a pod.)
     • Za opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí, za 8-14 neospravedlnených hodín
     • Za použitie mobilného telefónu na teoretickom vyučovaní, a na odbornom výcviku a na všetkých formách skúšok bez povolenia vyučujúceho (na podnet vyučujúceho)

     

    1. Pokarhanie riaditeľom školy
     • Ukladá riaditeľ školy na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa za vážne porušenie vnútorného poriadku školy.
     • Za usvedčenie z krádeže vecí spolužiakom, úmyselné poškodenie inventára školy a pracovísk odborného výcviku a priestorov, v ktorých sa organizuje školská akcia

     

        6. Podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia

    • Ukladá riaditeľ školy žiakovi, ktorý mimoriadne závažným spôsobom porušil vnútorný poriadok školy, alebo sa previnil voči všeobecným zákonným nariadeniam, prípadne sa dopustil akejkoľvek formy šikanovania a diskriminácie.

     

    1. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé)
    • Za  15-21  neospravedlnených hodín
    • Za opakované hrubé porušenie školského poriadku aj napriek predchádzajúcim upozorneniam a vykonaným disciplinárnym opatreniam
    • Za opakované porušenie zákazu fajčenia v škole, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou

     

     

    1. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)
    • Za  22-35  neospravedlnených hodín
    • Za opakujúce sa závažné priestupky
    • Za krádež
    • Za úmyselné ublíženie na zdraví
    • Za šikanovanie a vydieranie
    • Za vandalizmus
    • Za používanie alkoholických nápojov, drog a omamných látok v priestoroch školy

     

    1. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé)
    • Za vysoký počet neospravedlnených hodín (nad 35)
    • Za veľmi vážne porušenie školského poriadku podľa posúdenia pedagogickej rady
    • Za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy
    • Za opakované porušovanie školského poriadku

    (alkohol, drogy, omamné látky...), ak je evidentné, že žiak pokračuje v týchto činnostiach a ak zlyhali všetky ostatné opatrenia vo vzťahu k dotyčnému žiakovi

    • Za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený

     

    Všetky opatrenia vo výchove udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy preukázateľne aj prostredníctvom triedneho učiteľa ich zákonným zástupcom. Pochvaly a výchovné opatrenia zapíše triedny učiteľ do katalógu žiaka.

     

    Opatrenia vo výchove sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o skutku žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník, najneskôr však do jedného roka, kedy sa žiak skutku dopustil.

    V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v tejto lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, alebo 5 tich po sebe idúcich priestupkov, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.

     

     

    § 6

    POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV

     

     

    1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ
    2. Týždenníci chodia na vyučovanie tak, aby pred jeho začiatkom mohli skontrolovať triedu, zabezpečiť potrebné učebné pomôcky, nahlásiť prípadné závady
    3. Po skončení vyučovacej hodiny a podľa potreby v jej priebehu očistia tabuľu. Na začiatku každej vyučovacej hodiny nahlasujú neprítomných žiakov, cez prestávky vetrajú, pričom dbajú na poriadok a disciplínu žiakov
    4. Kontrolujú a dbajú po poslednej hodine spolu s príslušným vyučujúcim na poriadok v triede, vyložené stoličky na lavici, svetlo, vodu, okná a pod. Uvedené sa týka aj prípadov, keď trieda odchádza na delené hodiny do iných priestorov skôr a už sa nevráti do pôvodnej triedy.
    5. Na požiadanie vyučujúceho pomáhajú priniesť učebné pomôcky
    6. V prípade neprítomnosti vyučujúceho na vyučovacej hodine hlásia to najneskôr 15 minút po začiatku hodiny zástupcovi riaditeľa !!!

     

     

     

     

     

    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     

    Tento školský poriadok platí od 1. septembra 2008 po prerokovaní na pedagogickej rade a platí až do odvolania.

    V prípade potreby bude tento dokument aktualizovaný.

     

     

     

    Posledná aktualizácia: 2.9.2021

     

     

     

     

     

    ....................................

         Mgr. Karol Tkáč

           riaditeľ školy