• Obsah

    

   1       Popis školského vzdelávacieho programu

   2       Organizácia výučby

   3       Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

   4       Personálne zabezpečenie

   5       Materiálno – technické zabezpečenie

   6       Vnútorný systém kontroly žiakov

   7       Vnútorný systém kontroly zamestnancov

   8       Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie

   9       Účelové cvičenia a Kurz ochrany človeka a prírody

   10     Záver 

    

    

   1. Popis školského vzdelávacieho programu

    

               Príprava v školskom vzdelávacom programe je koncipovaná homogénne ako odbory profesijnej prípravy pre jednotlivé úseky hospodárstva so všeobecným prehľadom o celej oblasti služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

               Naša škola je výchovno – vzdelávacia organizácia, ktorá výchovu a vzdelávanie realizuje v slovenskom jazyku a prijíma žiakov na štúdium a štúdium realizuje v slovenskom jazyku.

               Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne, pre každý študijný či učebný odbor osobitne a jednotliví uchádzači sú posudzovaní na základe výsledkov prijímacieho konania, ale aj podľa výsledkov dosiahnutých na základnej, či strednej škole.

               Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na dodržiavanie jeho práv a slobôd a na jeho ochranu voči akýmkoľvek prejavom extrémizmu, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť technológie výroby a služieb v oblasti, ktorá je pre každý študijný či učebný odbor iná. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku príslušnej oblasti výroby či služieb. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

               Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov. 

               Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne (umiestnime na chodbách schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).

               Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých súťažiach a akciách, ktoré organizujú súkromní podnikatelia, súkromné firmy, ako aj vysoké školy s príslušným zameraním. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo strany zamestnávateľov.  Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.

               Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.

    

    

    

   2. Organizácia výučby

    

               Príprava v školskom vzdelávacom programe zahŕňa teoretické vyučovanie a prípravu.

               Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na Komenského 16, Lipany, prípadne na odlúčených pracoviskách Jarovnice a Varhaňovce. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť výroby a služieb, ekonomiky a podnikania, spoločenskej komunikácie, technológie výroby a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku organizácie a prevádzky malého a stredného podniku. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

               Praktické vyučovanie je organizované formou praktických cvičení na hodinách odborných predmetov. Praktická príprava prebieha v školských podmienkách aj v podmienkách súkromnýchpodnikov, pod dozorom učiteľa alebo inštruktora. Žiaci si osvojujú potrebné návyky v komunikácii s klientmi, prijímaní objednávok, vyúčtovaní a výrobe, či uskladňovaní príslušných komodít. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych akciách, buď v súťažiach, alebo v rámci praktických cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa odborného predmetu.

    

    

    

   3. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

    

   Neoddeliteľnou súčasťou teoretického ale najmä praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a požiarnej ochrany.

   Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov (zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok, úprav a noriem). Dôležité je v priestoroch určených na vyučovanie a praktickú prípravu podľa platných právnych predpisov vytvoriť podmienky na:

   • dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti, ochrane zdravia a hygiene prác,
   • používanie nezávadného technického vybavenia a ochranných pracovných prostriedkov,
   • vykonávanie stanoveného dozoru.

    

    

    

   4. Personálne zabezpečenie

    

   Vyučujúci na našej škole sú všetci plne kvalifikovaní, aj keď niektorí si ešte zvyšujú kvalifikačné vzdelanie štúdiom na príslušných školách. Nakoľko sa situácia každým rokom mení, ako na každom pracovisku, aj u nás sa každým rokom menia jednotliví jak pedagogickí, tak aj nepedagogickí pracovníci, trváme na tom, aby sme nových, hlavne pedagogických pracovníkov prijímali s podmienkou, že budú plne kvalifikovaní na výkon svojich pracovných povinností. Vynímočne však môže nastať situácia, keď nový pracovník, ktorého škola potrebuje nebude úplne spĺňať kvalifikačné predpoklady a nie je ľahké nájsť pracovníka s plnou kvalifikáciou. V takonto prípade sa nový pracovník musí pred prijatím do zamestnania zaviazať, že okamžite, bez meškania si začne dopĺňať kvalifikačné predpoklady štúdiom na príslušnej škole. Do doby, kým nenadobudne plnú kvalifikáciu nemôže byť prijatý do stáleho pracovného pomeru.

    

    

    

   5. Materiálno – technické zabezpečenie

    

   Naša škola je veľmi dobre materiálno – technicky zabezpečená. Všetky učebné a študijné odbory sú edukované vo vyhovujúcich podmienkách s dostatočným vybavením. Škola má 15 klasických učební v hlavnej budove na Komenského 16 Lipany. Ďalšie učebne sa nachádzajú vo vysunutých pracoviskách. Okrem týchto učební je ešte 16 odborných učební, vrátane telocvične a posilňovne. Tieto učebne sú vo väčšine prípadov používané na výuku odborných prdmetov na odbornom výcviku. Patria sem však aj učebne výuky jazykov a učebňa výpočtovej techniky. Tieto aj niektoré iné odborné učebne sú využívané aj na výuku teoretických predmetov. Snažíme sa, aby sa rovnomerne využívali všetky učebne, ktoré sú k dispozícii.

   Odborné učebne sú dostatočne vybavené modernou technikou. Najlepšie sú vybavené nové učebne na výuku odborných predmetov a odborného výcviku odborov kozmetik a kaderník, ktoré sme zriadili pri rozsiahlej rekonštrukcii školy na 4. poschodí. Sme na nich veľmi hrdí, nakoľko sú nové a pomerne pekne vybavené. Podobne aj krajčírske dielne a učebne jazykov sú pekne vybavené. Problém nám robí učebňa výpočtovej techniky, ktorá je síce vybavená 20-timi počítačni s procesorom Pentium a programovým vybavením na výbornej úrovni, ale táto už nepostačuje pre vyučovací proces celej školy. Je navštevovaná aj v odpoludňajších hodinách a preto nepostačuje svojou kapacitou na výučbu a záujmovú činnosť. Rozhodli sme sa preto, že v dohľadnej dobe, pokiaľ možno šte v závere roku 2010 vytvoríme novú učebňu, čím sa zlepší a skvalitní výučba aj záujmová činnosť žiakov.

    

    

    

   6. Vnútorný systém kontroly žiakov

    

   Pre kvalitný výkon výučby musí existovať aj systém vnútornej kontroly. Táto je zameraná na kontrolu výchovno vzdelávacieho procesu, prevažne formou hospitácií na vyučovacích hodinách a odbornom výcviku. Závery z týchto hospitácií vedú k skvalitňovaniu výučby a odborného výcviku a sú spojené s kontrolou a kvalifikovanou diskusiou o kvalite hodnotenia žiakov, ich výkonov a schopností.

    

    

    

   7. Vnútorný systém kontroly zamestnancov

    

   Systém vnútornej kontroly musí existovať aj pre zamestnancov, najmä pedagogických. Hospitácie na hodinách sú nie len vhodným zdrojom poznatkov o kvalite prijímanej látky zo strany žiaka, ale aj o kvalite prednášanej a predvádzanej látky zo strany vyučujúceho. Rozborom hospitovanej hodiny je možné získať informácie, ktoré počas hospitácie neboli dostatočne jasné a tieto pomôžu vytvoriť si ucelený prehľad o kvalite a kvantite učiva, ktoré žiak má zvládnuť.

   Hospitácie na hodinách teoretického vyučovania a odborného výcviku sú len jedným z množstva ukazovateľov, ktoré musí vedúci pracovník poznať, aby mohol dostatočne kvalifikovane riadiť príslušný úsek. Veľmi dôležité je spracovanie dokumentácie o vyučovaní, o osobných či študijných údajoch žiakov, ich rodičov, či záujmovej činnosti. Je to veľmi náročný proces na čas a kvalitu. Tento čas je však nutné tomuto procesu venovať.

    

    

    

   8. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie

    

   Pedagogický pracovník musí neustále dopĺňať svoje vedomosti z pedagogiky, psychológie, či svojich aprobačných predmetov. Na tento účel slúži množstvo podujatí, ktoré poriadajú edukačné inštitúcie, v našich podmienkach prevažne Metodické centrum. Učitelia a majstri odborného výcviku sa veľmi často zúčastňujú jednotlivých akcií poriadaných týmito organizáciami, aby sa ich kvalifikačné predpoklady vekom neznižovali. Okrem týchto jednotlivých školení kladieme výrazný dôraz na kontinuálne vzdelávanie našich pedagogických pracovníkov. Škola má vypracovaný harmonogram ďalšieho vzdelávania, ktoré môže byť rôzneho druhu, stupňa, či zamerania. V súčasnej dobe sa naši zamestnanci zúčastňujú vzdelávaní kvalifikačných v oblasti zvyšovania kvalifikácie, špecializačných v oblasti získavania a prehlbovania pedagogického vzdelania či funkčných a inovačných školení, ktoré pomáhajú kvalitnejšie vykonávať svoju funkciu. Nie je možné, aby každému záujemcovi o ďalšie vzdelávanie bolo okamžite umožnené toto vzdelávanie začať. Aj keď by sme si to určite všetci želali, nastali by veľmi ťažko riešiteľné situácie, hlavne so zastupovaním neprítomného, študujúceho kolegu. Takéto zastupovanie vždy vedie k nižšej úrovni vzdelávania na danej vyučovacej hodine, pretože žiaci si na svojho učiteľa zvykli a nie vždy sa dokážu okamžite preorientovať na zastupujúceho učiteľa. Preto sa snažíme, aby kontinuálne vzdelávanie bolo rovnomerne rozdelené medzi niekoľkých pedagogických pracovníkov, ktorých musí byť toľko, aby výchovno – vzdelávací proces mohol viac menej nerušene pokračovať aj počas ich neprítomnosti.

    

    

    

   9. Účelové cvičenia a Kurz ochrany človeka a prírody

    

   Súčasťou výchovno vzdelávacieho procesu sú aj niektoré druhy iných aktivít, ktoré pomáhajú uceľovať jak vedomostnú, tak aj citovú a skúsenostnú stránku osobnosti žiaka. Medzi tieto aktivity patria aj Účelové cvičenia a Kurzy ochrany človeka a prírody. Tieto sú rozvrhnuté do niekoľkých etáp podľa ročníkov a jednotlivých zameraní. Organizácia takýchto cvičení je prispôsobovaná dianiu v škole. Jednotlivé etapy sú vykonávané podľa potrieb a momentálnej siyuácie v škole, ako sú maturitné či záverečné skúšky, prijímacie pohovory a niekoľko ďalších aktivít. Sú rozdelené do týchto akcií:

    

   1. Účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníkov. Toto cvičenie je poriadané v jeseni, najčastejšie v mesiaci september, prípadne október. Je zamerané na:

   • Zdravotnú prípravu – prvá pomoc a jej zásady
   • Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana a varovné signály, ochranné prostriedky a úkryty
   • Pohyb a pobyt v prírode – orientácia v teréne, určovanie svetových strán a poznávanie a používanie topografických značiek.

    

   2. Účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníkov. Toto cvičenie je poriadané v jari, najčastejšie v mesiaci jún. Je zamerané na:

   • Zdravotnú prípravu – protišokové opatrenia, obväzová technika, ošetrenie poranenia hlavy, hrudníka a brucha
   • Riešenie mimoriadnych udalostí – história a význam civilnej ochrany, starostlivosť o ochrannú masku
   • Pohyb a pobyt v prírode – odhad vzdialeností, určovanie a meranie azimutov na mape a v teréne.

    

   3. Účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníkov. Toto cvičenie je poriadané v jeseni, najčastejšie v mesiaci september, prípadne október. Je zamerané na:

   • Zdravotnú prípravu – prvá pomoc pri vyvrtnutiach a zlomeninách pohybovej sústavy
   • Riešenie mimoriadnych udalostí – v škole, obci, okrese, protipožiarna ochrana
   • Pohyb a pobyt v prírode – vrstevnice, určovanie nadmorskej výšky podľa mapy.

    

   4. Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníkov. Toto cvičenie je poriadané v jari, najčastejšie v mesiaci jún. Je zamerané na:

   • Zdravotnú prípravu – prvú pomoc pri otravách jedmi, hubami, alkoholom a drogami, transport zranených osôb
   • Riešenie mimoriadnych udalostí – ochrana obyvateľov v okolí jadrových elektrární a vodohospodárskych diel, ochrana pred účinkom biologických a chemických zbraní
   • Pohyb a pobyt v prírode – zhotovenie topografického náčrtu, prípravu a výber priestoru pre orientačný beh.

    

   Kurz ochrany človeka a prírody pre žiakov 3. ročníkov. Toto cvičenie je poriadané v jari, najčastejšie v mesiaci máj, počas maturitných skúšok. Je to trojdňový cyklus aktivít o celkovej dĺžke 21 hodín. Je zamerané na:

   • Zopakovanie a rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov žiakov v oblasti zdravotnej prípravy, riešenie mimoriadnych udalostí, pohybu a pobytu v prírode, dopravnej výchovy, streleskej prípravy
   • Využitie všetkých nadobudnutých poznatkov pri záverečných pretekoch na pripravenej trati.

    

    

    

   10. Záver

    

   Tento školský vzdelávací program tvorí preambulu k celej sústave dokumentov jednotlivých programov. Nedeliteľnou súčasťou tohto školského vzdelávacieho programu sú školské vzdelávacie programy jednotlivých učebných, študijných a nadstavbových odborov na našej škole.

    

    

    

    

   Lipanoch, dňa  24. augusta 2008