• PORADENSTVO

  • Ing. Monika Končulová - výchovná poradkyňa

   kontakt  0907 458 523

    

    

   STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 16, LIPANY

    

    

   P L Á N   Č I N N  O S T I     V Ý C H O V N EJ    P O R A D K Y N E 

   2017/2018

    

   Stále úlohy výchovného poradcu

   • poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov
   • sprostredkovávať žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické služby v spolupráci a triednymi učiteľmi
   • spolupracovať s psychológom, špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení
   • viesť dokumentáciu ( plán práce, evidencia problémových a nadaných žiakov, denník výchovného poradcu, )
   • účasť na stretnutiach výchovných poradcov organizovaných psychologickou poradňou
   • spolupracovať predovšetkým s triednymi učiteľmi,  majstrami OV a rodičmi
   • uskutočňovať konzultácie s problémovými žiakmi a podľa potreby pozývať na ne aj rodičov, triednych učiteľov a majstrov OV
   • sledovať kariérové poradenstvo.
   • pomáhať žiakom 1. ročníka pri adaptácii sa v novom prostredí.
   • spolupracovať s koordinátorom drogovej prevencie.

   Aktivity  výchovného poradcu pre žiakov

   1. ročník

   rozvíjanie dobrých medziľudských vzťahov, humanitného správania sa y v triedach
   spoznávanie  žiakov, pomoc pri adaptácii, riešenie problémov vyplývajúcich z prechodu na iný typ školy,

   deň spomienky na holokaust
   oboznámenie žiakov s náplňou práce výchovného poradcu

   psychohygienické zásady správneho režimu dňa – prednáška na tému „Efektívna príprava na vyučovanie“


   2. ročník
   poradenstvo zamerané na pomoc pri optimalizácii osobnostného vývinu
   poradenstvo pri aktuálnych krízových situáciách – konflikty so spolužiakmi, zmeny v rodine /rozvod, zmeny zdravotného stavu/


   3. ročník
    poradenstvo v oblasti profesijného rozhodovania pre ďalšie štúdium
   využitie počítačového programu „Sprievodca svetom práce“
   poradenstvo o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavbového štúdia
   poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu  žiak – žiak, žiak – učiteľ, dieťa – rodič


   4. ročník
   beseda o efektívnej príprave na maturitné skúšky
   beseda s pracovníkmi úradu práce
   beseda na tému “Riziká práce v zahraničí“
   pomoc  pri vypĺňaní prihlášky na VŠ

    

   Plán práce výchovného poradcu podľa mesiacov v roku

   SEPTEMBER

   - informovať žiakov 1. ročníka o úlohách výchovného poradcu a o adaptácií sa   žiakov na strednú školu
   – integrovať  žiakov so ŠVVP /zber podkladov a spolupráca s psychológom a špeciálnym pedagógom
   – uskutočniť stretnutie s triednymi učiteľmi prvých ročníkov
   – informovať rodičov žiakov 1. ročníka o úlohách výchovného poradcu
   – zabezpečiť besedy, prednášky a workshopy  na aktuálny školský rok s pracovníkmi CPPP /Zvládanie záťažových situácií a stresu/

   OKTÓBER


   – priebežné informovať študentov o možnostiach štúdia na VŠ a prípravných kurzoch na prijímacie pohovory spojené s prezentáciami jednotlivých inštitúcií
   – v prípade potreby na rodičovských schôdzach informovať rodičov  žiakov 4. ročníka  o  vysokých školách a možnostiach štúdia
   – v spolupráci s triednymi učiteľmi  monitorovať a podchytávať žiakov s problémami učenia, správania a predchádzať sociálno-patologickým javom
   – individuálne konzultovať so žiakmi, ich rodičmi a v prípade potreby informovať členov pedagogického zboru o špecifických potrebách prístupu k problémovým žiakom a integrovaným žiakom
   _ organizovať besedu v spolupráci s tr. učiteľmi na tému: Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania

   NOVEMBER

   – podieľať sa  na prezentácií  školy na ZŠ  spolu s vedením školy
   – spolupodieľať sa na organizovaní aktivít k „Dňu študentstva“ ( divadelné predstavenie s preventívnym charakterom)
   – realizovať vybrané prednášky z CPPP
   – podľa požiadaviek realizovať testy profesionálnej orientácie pre žiakov 4. ročníka v spolupráci s psychológom

   - prezentovať ponuku študijných a učebných odborov školy na burze práce

    

   DECEMBER

   – spolupodieľať sa na realizácii Dňa otvorených dverí
   – konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov
   – realizácia vybraných prednášok z CPPP v spolupráci s triednymi učiteľmi _organizovať besedy na tému výchova k manželstvu a rodičovstvu
   – uvedenie tlačiva prihlášky na VŠ pre akademický rok 2018/19 na nástenke VP, _inštruktáž k vyplňovaniu prihlášok na VŠ
   – sociometria v problémových triedach v spolupráci s CPPP

   JANUÁR


   – uskutočniť prieskum šikanovania vo vybraných problémových triedach v spolupráci s koordinátorom prevencie
   – uskutočniť konzultácie so žiakmi štvrtého ročníka a usmernenie ich pri rozhodovaní sa na vysoké školy, prípadne poradenie pri voľbe povolania
   – monitorovanie situácie v jednotlivých triedach (v spolupráci s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a žiakmi) v súvislosti so zvýšeným stresom pred polrokom a riešenie problémov
   – prednášky na tému Zdravý životný štýl vo vybraných triedach
   – realizácia vybraných workshopov z ponuky CPPP

   FEBRUÁR

   – informovať o nevyhnutnosti ochrany životného prostredia – besedy v triedach
   – informovať pedagogických pracovníkov o výsledkoch práce VP
   – pozvať  pracovníkov z KRPZ za účelom uskutočnenia besied pre žiakov
   – porada s triednymi učiteľmi 1. ročníka o študijných výsledkoch žiakov v 1. polroku a v prípade potreby zabezpečiť analýzu situácie a následné riešenie

   _práca s problémovými žiakmi
   – realizácia vybraných prednášok z ponuky CPPP

    

   MAREC

   – zabezpečiť besedu s pracovníčkami ÚP pre žiakov 4.ročníka o adaptácií sa žiakov na trhu práce a voľbe povolania
   – vykonať poradenskú činnosť súvisiacu s vyhľadávaním zamestnania formou konzultácií a besied
   – sledovať evidenciu talentovaných žiakov a žiakov, ktorí sa zúčastňujú súťaži (SOČ, olympiád)

   _zapojenie sa do charitatívnej zbierky „Úsmev ako dar, Deň narcisov“

   _ organizovať besedy v spolupráci s tr. učiteľmi na tému „výchova k emocionálnej zrelosti

    

   APRÍL

   – vykonať poradenskú činnosť pre žiakov 3.ročníka a ich orientáciu na štúdium
   – individuálna a skupinová práca s problémovými žiakmi na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v spolupráci s vedením školy
   – prezentácia jednotlivých firiem poskytujúcich pracovné miesta pre absolventov

   MÁJ

   – aktualizovať nástenku VP aj web stránku o aktualitách výchovného poradenstva
   – pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. 05.) uskutočniť v spolupráci s koordinátorom prevencie a triednymi učiteľmi besedu na tému „Škodlivý vplyv fajčenia na ľudský organizmus“
   – individuálna poradenská činnosť
   – realizácia vybraných prednášok z ponuky CPPP

   JÚN
   – poradenská činnosť a konzultácie so žiakmi a rodičmi podľa potreby
   – spracovať správu o činnosti výchovného poradcu za aktuálny školský rok

    

   Plán práce je otvorený a v priebehu školského roka sa môže doplniť o ponúkané alebo žiadané akcie.

                                                                     

    

    

                                                                                                   výchovná poradkyňa:    Ing. Monika Končulová