•  

   1. Kliknúť sem na Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2021/2022

   2. Kliknúť sem na  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021

   3.  Kliknúť sem  NA  - Správa o VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ činnosti za školský rok 2019/2020

    

    

   Stredná odborná škola podnikania a služieb

   Komenského 16, 082 71 Lipany

   S p r á v a

    

   o výchovno-vzdelávacej činnosti  školy

   za školský rok 2019/2020

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                Mgr. Karol  Tkáč

                                                                                                                   riaditeľ školy

    

   Stredná odborná škola podnikania a služieb,

   Komenského 16, 082 71 Lipany

    a/ Základné identifikačné údaje o škole

    

   1. Názov školy:                          Stredná odborná škola podnikania a služieb

    

   2. Adresa školy:                         Komenského 16, 082 71 Lipany

    

   3. Telefónne a faxové  čísla školy :

    

   1. riaditeľ školy                051/4880015,    mobil: 0905491714
   2. sekretariát                     051/4880011
   3. zástupca pre PV            051/4880016,    mobil: 0918771993
   4. zástupca pre TV            051/4880017,    mobil: 0911693352
   5. ekonómka školy            051/4880018,    mobil: 0908977084
   6. zborovňa učiteľov         051/4880019
   7. finančná účtovníčka      051/4880020
   8. výchovný poradca        051/4880023    
   9. zborovňa majstrov        051/4880022
   10. mzdová účtovníčka       051/4880021
   11. fakturantka                   051/4880014
   12. cukrárenská dielňa        051/4880024

    

   4. Internetová a elektronická adresa školy:

    

   5. Údaje zriaďovateľa školy:  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

    

   6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

   1. Mgr. Karol Tkáč                     –  riaditeľ školy
   2. Ing. Jozef Novický                –  zástupca pre praktické vyučovanie
   3. PaedDr. Milan Mihok            –  zástupca pre teoretické vyučovanie
   4. Ing. Miloslava Vaľková         –  ekonómka školy

    

   7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

   Rada školy v hodnotenom období pracovala v zložení:

   1. Ing. Miloš Kožuško             - učiteľ SOŠ PaS Lipany(predseda RŠ)
   2. Ing. Vladimír Jánošík          - delegovaný za zriaďovateľa
   3. PaedDr. Ján Furman            - delegovaný za zriaďovateľa
   4. Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art. - delegovaný za zriaďovateľa
   5. Jozef Kanuščák                    - delegovaný za zriaďovateľa
   6. Ing. Miloslava Vaľková       - zvolená za nepedagogických zamestnancov
   7. Mgr. Marta Bujňáková        - zvolená za pedagogických zamestnancov(podpredseda)
   8. Slávka Leškovská                - zástupca rodičov
   9. Jana Nemešová                    - zástupca rodičov
   10. Jana Šnoblová                      - zástupca rodičov
   11. Laura Čarná                         - žiak SOŠ PaS Lipany

    

              

   Poradné orgány školy:

   • Pedagogická rada
   • Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov
   • Predmetová komisia odborných predmetov
   • Predmetová komisia odborného výcviku

    

   b/ Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

              Na začiatku školského roku 2019/2020 navštevovalo SOŠ podnikania a služieb 360 žiakov, vrátane 9 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 98 žiakov v externej forme štúdia. V škole sa vyučovalo 7 tried štvorročných študijných odborov, z toho tri triedy v externej forme štúdia, 4 triedy trojročných učebných odborov z toho jedna trieda v externej forme štúdia, 6 tried dvojročných učebných odborov, z toho 5 tried v elokovaných pracoviskách Jarovnice a Varhaňovce, pričom jedna trieda vo Varhaňovciach bola externou triedou večerného štúdia, a 2 triedy dvojročných nadstavbových odborov. Skladba žiakov podľa jednotlivých odborov bola nasledovná:

    

   Odbor

   Žiakov

   kód

   Názov

   chlapcov

   dievčat

   Spolu

   2964H00

   cukrár

   3

   16

   19

   2982L02

   potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

   0

   4

   4

   3161F00

   praktická žena

   1

   3

   4

   3178F00

   výroba konfekcie

   13

   95

   108

   3659L00

   stavebníctvo

   17

   0

   17

   3661H00

   murár

   11

   0

   11

   3678H00

   inštalatér

   36

   0

   36

   3686F00

   stavebná výroba

   5

   0

   5

   4210M02

   agropodnikanie - poľnohospodárske služby

   13

   7

   20

   4553K00

   podnikateľ pre rozvoj vidieka

   10

   5

   15

   6405K00

   pracovník marketingu

   10

   18

   28

   6426L00

   vlasová kozmetika

   0

   16

   16

   6446K00

   kozmetik

   0

   56

   56

   6456H00

   kaderník

   1

   20

   21

   SPOLU

   120

   240

   360

    

    

   c/ Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy na školský rok 2019/20

               Prijímacie skúšky sme realizovali pre štvorročné študijné odbory – pracovník marketingu a kozmetik. Všetci uchádzači vyhoveli prijímacím skúškam. Prijali sme 15 uchádzačov. Do odboru kozmetik 8 uchádzačov a do odboru pracovník marketingu 7 uchádzačov.

   Do ostatných odborov boli uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacích pohovorov.

    

    

    

    

    

    

   d/ údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

    

               Na SOŠ bolo prijatých do prvého ročníka dennej formy štúdia:

    

   Žiakov

   chlapcov

   dievčat

   Spolu

   do štvorročných študijných odborov

   2

   13

   15

   do trojročných učebných odborov

   14

   13

   27

   do dvojročných učebných odborov

   8

   43

   51

   do nadstavbových odborov

   10

   10

   20

   Spolu sme do prvého ročníka prijali

   34

   79

   113

    

   e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

    

               Po ukončení školského roku sme urobili bilanciu prospechu všetkých žiakov a dochádzky denných žiakov:

    

               112 žiakov štvorročných študijných odborov, z toho 65 žiakov denného štúdia dosiahlo na konci školského roka nasledovné výsledky:

   Prospelo s vyznamenaním:                  12   žiakov (10,71 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        13   žiakov (11,61 %)

   Prospelo:                                             86   žiakov (76,79 %)

   Neprospel:                                             1   žiak (0,89 %)

   Celkový prospech:                           2,06

   Vymeškaných hodín:                     1 987

   Z toho neospravedlnených:                29

   Správanie:       1. stupeň:                     65   žiakov (100,00 %)

                           2. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

                           3. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

    

    

   83 žiakov trojročných učebných odborov, z toho 66 žiakov denného štúdia dosiahlo na konci školského roka nasledovné výsledky:

   Prospelo s vyznamenaním:                  22   žiakov (26,51 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        17   žiakov (20,48 %)

   Prospelo:                                             39   žiakov (46,99 %)

   Neprospelo:                                           5   žiakov (6,02 %)

   Celkový prospech:                           2,10

   Vymeškaných hodín:                     2 297

   Z toho neospravedlnených:             705

   Správanie:       1. stupeň:                     58   žiakov (87,88 %)

                           2. stupeň:                       4   žiaci (6,06 %)

                           3. stupeň:                       4   žiaci (6,06 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

    

   96 žiakov dvojročných učebných odborov, z toho 66 žiakov denného štúdia dosiahlo na konci školského roka nasledovné výsledky:

   Prospelo s vyznamenaním:                  12   žiakov (12,50 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        13   žiakov (13,54 %)

   Prospelo:                                             54   žiakov (56,25 %)

   Neprospelo:                                         17   žiakov (17,71 %)

   Celkový prospech:                           2,58

   Vymeškaných hodín:                     2 917

   Z toho neospravedlnených:           1 076

   Správanie:       1. stupeň:                     44   žiakov (66,67 %)

                           2. stupeň:                     12   žiakov (18,18 %)

                           3. stupeň:                     10   žiakov (15,15 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

    

    

    

    

    

   30 žiakov nadstavbových študijných odborov dosiahlo na konci školského roka nasledovné výsledky:

   Prospelo s vyznamenaním:                    3   žiaci (10,00 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        10   žiakov (33,33 %)

   Prospelo:                                             14   žiakov (46,67 %)

   Neprospelo:                                           3   žiaci (10,00 %)

   Celkový prospech:                           2,56

   Vymeškaných hodín:                     1 197

   Z toho neospravedlnených:              166

    

    

               Tematické plány všetkých predmetov boli splnené len čiastočne, v dôsledku viac ako štvrťročnej karantény, ktorej príčinou bola pandémia vírusu COVID-19. Od 16.3.2020 do konca školského roka prebiehalo vyučovanie dištančne.

    

   Vyhodnotenie maturitných skúšok

               Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 30 žiakov z dvoch tried denného štúdia - 2.BV a 4.KM. Žiaci študovali v štvorročných študijných odboroch 6405K00 pracovník marketingu, 6446K00 kozmetik a dvojročných nadstavbových študijných odboroch 3659L00 stavebníctvo a 6426L00 vlasová kozmetika. Jedna žiačka mala úľavy na maturitnej skúške z dôvodu telesného postihnutia. Externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa malo zúčastniť 27 maturantov našej školy. V dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 bola externá časť, aj písomná forma internej časti zrušená. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky nebolo možné vykonať z tých istých dôvodov, nakoľko žiaci všetkých škôl  v SR mali dištančné vzdelávanie. Ústna formu internej časti maturitnej skúšky sa konala len administratívne. Maturitnú skúšku v riadnom termíne administratívne konalo 24 žiakov. 3 žiaci po vzniku karantény zanechali alebo prerušili štúdium, lebo si v tejto ťažkej situácii stihli nájsť zamestnanie. Žiaden žiak neprejavil nesúhlas s administratívnym hodnotením, ktoré bolo vypočítavané ako priemerné hodnoty známok z prvého polroku a predchádzajúcich školských rokov..

               Organizačné zabezpečenie administratívneho priebehu maturitných skúšok bolo hodnotené ako veľmi dobré.

    

   f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

    

               V školskom roku 2019/2020 sa výchovno-vzdelávací proces vo všeobecno- vzdelávacích i odborných predmetoch realizoval podľa platných učebných plánov a osnov v

    

   štvorročných študijných odboroch:       4210M02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby

                                                                 4553K00 podnikateľ pre rozvoj vidieka

                                                                 6405K00  pracovník marketingu

                                                                 6446K00  kozmetik

   trojročných učebných odboroch:          2964H00  cukrár

                                                                 3678H00  inštalatér

                                                                 6456H00  kaderník

                                                                 3661H00  murár

   nadstavbových študijných odboroch:    6426L00  vlasová kozmetika

                                                                 3982L02  potravinárska výroba - pekárska a cukrárska

                                                                 3659L00  stavebníctvo

   dvojročných učebných odboroch:         3178F00  výroba konfekcie

                                                                 3161F00  praktická žena

                                                                 3686F00  stavebná výroba

                                       Vyučovanie prebiehalo v triedach podľa schémy:

   Odbory

   1. ročník

   2. ročník

   3. ročník

   4. ročník

   študijné

   I. KM

   II. KM

   III. KM

   IV. KM

   študijné

   I. K

    

    

    

   študijné

    

   II. P

    

    

   študijné

    

    

   III. A

    

   učebné – 3. ročné

   I. CDHI

    

    

    

   učebné – 3. ročné

    

   II. CDI

   III. CDI

    

   učebné – 3. ročné

    

   II. HI

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. J

   II. J

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. SZ

    

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. V

   II. V

    

    

   učebné – 2. ročné

    

   II. W

    

    

   nadstavbové

   I. BNV

    

    

    

   nadstavbové

    

   II. BV

    

    

   
    
   A         –  agropodnikanie – poľnohospodárske služby
   B         –  stavebníctvo
   C         –  cukrár
   
   D         –  kaderník
   H         –  murár
   
   I          –  inštalatér
   J          –  výroba konfekcie (Jarovnice)
   K         –  kozmetik
   M        –  pracovník marketingu
   N         –  potravinárska výroba
   P          –  podnikateľ pre rozvoj vidieka
   S          –  stavebná výroba
   V         –  vlasová kozmetika
   V, W   –  výroba konfekcie (Varhaňovce)
   Z         –  praktická žena
   
    
   g/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
   
    

   V školskom roku 2019/2020 vyučovací proces zabezpečovalo vo fyzických osobách:

   Pedagogickí zamestnanci:

   • 3 vedúci pracovníci - riaditeľ školy a dvaja zástupcovia
   • 8 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov
   • 10 učiteľov odborných predmetov
   • 14 majstrov odbornej výchovy (ďalej MOV)
   • 2 učitelia na kratší pracovný čas (učitelia náboženstva v elokovaných pracoviskách Jarovnice a Varhaňovce)

   Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

    

   Nepedagogickí zamestnanci

   Ku koncu školského roku bolo zamestnaných celkom 8 zamestnancov. Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej pracovnej pozície.

    

    

   h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

    

   PaedDr. Peter Kušnír

   - absolvoval 1. atestáciu s názvom práce:

   • Aktivizujúce metódy – cesta zvyšovania efektívnosti vzdelávania

    

   Mgr. Ivana Rumanovská

   -absolvovala vzdelávanie pre vedúcich predmetových maturitných komisií

    

   Mgr. Jana Regrutová

   -absolvovala vzdelávanie pre vedúcich predmetových maturitných komisií

    

   Mgr. Ivana Rumanovská

   -absolvovala vzdelávanie Akadémia veľkých umeleckých diel

    

   Všetci pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili na vzdelávacom podujatí Finančná gramotnosť, implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

    

   Všetci pedagogickí zamestnanci sa zapojili do inovačného vzdelávania Sprevádzanie a motivácia žiaka v systéme duálneho vzdelávania

    

    

    

   i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

    

   Športové aktivity

        V školskom roku 2018/2019 SOŠ podnikania s služieb Lipany organizovala pre svojich študentov tieto športové  a turistické podujatia:

   1. Účelové cvičenie pre a 2. ročník  23.9.2019, Homôlka
   2. Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 1. ročníkov (13.1.2020-17.1.2020) Lyžiarske stredisko Drienica

    

   Zapájanie družstiev do športových súťaží  

    

   1. Cezpoľný beh žiakov a žiačok stredných škôl (okresné kolo) 30. 9. 2019

   - žiačky sa umiestnili na 3. mieste

   - žiaci sa umiestnili na 3. mieste

    

   2.    Pretláčanie rukou (školské kolo) 10.10.2019

   - žiačky sa umiestnili na 2.mieste

   - žiaci sa umiestnili  na 1. a 2. mieste

           3.    Silná ruka stredných škôl 2019

   - súťaž sa konala 25.10.2019 v Prešove, bez umiestnenia                     

            4.     Stolný tenis žiačok stredných škôl (okresné kolo) 5.11.2019

   - žiačky skončili na 2. mieste

           5.     Stolný tenis žiakov stredných škôl (okresné kolo) 6.11.2019                              

   - žiaci skončili na 4. mieste 

   1.   Futsal  žiakov stredných škôl (okresné kolo) 7.11.2019                                                  -- žiaci skončili na 4. mieste

          7.    Bowling - Stredoškolské hry. 2.12.2019 okresné kolo v Starej Ľubovni

   -žiačka sa stala víťazkou OK

   -žiak obsadil 4.miesto

          8.   Silový dvojboj 5.12.2019 v Sabinove

   - žiačky 1. miesto

   - chlapci bez umiestnenia

           9.     Bowling - Stredoškolské hry. 19.12.2019 krajské kolo v Prešove 

                  -žiačka Aneta Trojanovičová sa stala víťazkou krajského kola                                                                                           

   1.  Bedminton  žiakov a žiačok stredných škôl (okresné kolo) 13.2.2020                                        -  žiačky skončili na 3. mieste

   - žiaci skončili na 4. mieste

    

    

   Ostatné aktivity

   • 5. septembra 2019 sa naše žiačky odboru cukrár zúčastnili na súťaži o Koláč rádia Regina pod názvom „Štyri lady čokolády“.
   • 26. septembra 2019 naša škola žila Svetovým dňom jazykov, v rámci ktorého sme pre žiakov pripravili rôzne kvízy, súťaže a hlavolamy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
   • 16.októbra 2019 sa zúčastnila delegácia z našej školy na oslave Dňa národného vzdelávania a oslave patróna školy v družobnej škole v Krynici v Poľsku.
   • 17.októbra 2019 sme si pripomenuli Svetový deň výživy výrobou zdravých jedál a ich prezentáciou pre všetkých žiakov školy, žiakov základných škôl a pre širokú verejnosť.
   • 28.novembra 2019 sme sa zúčastnili na 18. ročníku  súťaže mladých talentov SWEETCUP 2019 v odbore cukrár. Naša žiačka  Jana Majerníčková sa umiestnila v  zlatom pásme s cukrárenským výrobkom na tému „Medové pokušenie“.
   • 4. decembra 2019 na Súťaži stredoškolských časopisov PSK 2019 sa náš školský  časopis ELÁN umiestnil v striebornom pásme a bolo mu  udelené ocenenie v kategórii Kreativita. Ocenenie prevzali žiačky Klaudia Skočejová a Klaudia Baňasová z II.KM.
   • 19. decembra 2019 sme sa zúčastnili na „Vianočných trhoch“ v Lipanoch, kde sme našu školu  zviditeľnili prezentáciou a predajom cukrárenských výrobkov. 
   • 17. januára 2020 žiaci našej školy zorganizovali ples pre všetkých spolužiakov a zamestnancov školy.
   • 21.februára 2020 sme zorganizovali na našej škole Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý bol venovaný prínosu  Konštantína a Metoda, Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra pre kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Pre študentov boli prichystané rôzne jazykové hry, obrázkové príslovia, porekadlá a frazeologizmy.
   • 25. februára 2020 sme zorganizovali v  našej škole Deň otvorených dverí, v rámci ktorého si žiaci základných škôl, ale aj záujemcovia z radov širokej verejnosti mohli pozrieť priestory našej školy a prezentácie všetkých študijných a učebných odborov.

    

    

    

   j/ Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená

    

               Pokračovalo sa v implementácii projektov:

   1. „Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk v SOŠ Lipany“ kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14), v rámci OP - Integrovaný regionálny operačný program, zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní . Bola nám schválená žiadosť o NFP v celkovej sume 460 017,00 €.

   Pre zdĺhavú kontrolu VO na ministerstve bol posunutý harmonogram na obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2021. Požiadali sme o späťvzatie dokumentov VO z kontroly ex-ante, pre zmeny v zákonoch od 01.01.2019. Bolo vypracované nové VO a zaslané na IROP na kontrolu. Dňa 02.06. 2020 nám po dlhých mesiacoch schválilo MPaRV SR IROP verejné obstarávanie  /Správa z prvej ex-ante kontroly/.

    

   2. Vo februári 2019 sme vypracovali ďalší projekt v rámci ERASMUS+ pod názvom  „Praxujeme v Čechách“ v celkovej hodnote  31 740,00 €, ktorý nám bol v júni 2019 schválený. Implementácia projektu začala v III. Q 2019 a ukončila sa 31.05.2020. Zahraničná prax 16 žiačok v odbore kaderník, kozmetik a cukrár sa uskutočnila v mesiaci október 2019. Prvé predfinancovanie vo výške 80% zo strany SAIC vo výške 25 392,00 EUR škola dostala po podpísaní Zmluvy -2019-1-SK01-KA102-060470, platbu zostatku agentúra vyplatila po schválení záverečnej správy do 60 kalendárnych dní po termíne ukončenia projektu dňa 03.06.2020. Jedná sa o bežné výdavky - individuálna a organizačná podpora mobility učiacich sa v hodnote 6 348,00 €.

   Škola uvedený projekt predfinancovala z vlastných zdrojov vo výške 20%: 6 348,00 EUR.

    

   3. Vypracovali sme žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.2., Špecifický cieľ 1.2.1 „Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.

   Projekt pod názvom „Zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre trh práce prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít“ má celkovú hodnotu oprávnených výdavkov 196 792,52 Eur, z toho výška z NFP 186 952,89 Eur.

    

   4. V hodnotenom období sme vypracovali žiadosti v rámci programu Erasmus+ 2020. V mesiaci február 2020 sme túto žiadosť podali pod názvom „Praxujeme v Čechách“. Vstup do projektu  nám bol schválený v júni 2020 na ďalší školský rok podpísaním Zmluvy č. 2020-1-SK01-KA102-077789 . Maximálna výška grantu je 25 420 EUR, 80% zo strany SAIC vo výške 20 336 EUR už nám dotovali na účet školy. Prax sa uskutoční v dvoch stredných odborných školách v Olomouci, a to v odboroch kaderník /6ž/, cukrár /4ž/ a inštalatér /4ž/, plus 2 pedagogickí zamestnanci školy.

    

    

    

   k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

   V školskom roku 2019/2020 nebola v našej škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou.

    

   l/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

   Výchovno-vyučovací proces sa uskutočňuje v budove školy, ktorá po rekonštrukcii v roku 2004 a implementácii projektu z EÚ v r. 2008-2010 slúži na teoretické aj praktické vyučovanie. SOŠ podnikania a služieb Lipany má 42 učební, z toho 26 odborných učební, 3 jazykové učebne, 3 počítačové učebne a chemické laboratórium, ktoré je v  rámci finančných možností zabezpečené potrebnými učebnými pomôckami. Vyučovanie telesnej výchovy sa uskutočňuje vo vlastnej telocvični, posilňovni a na futbalovom ihrisku s  umelou trávou. Nemalé prostriedky sa vynakladajú na vybavenie vnútorného zariadenia uvedených priestorov, inventáru a IKT. Implementáciou dvoch projektov z EU sa realizovalo  ich zabezpečenie potrebnými učebnými pomôckami. V mesiaci august 2020  sa vykonala oprava elektroinštalácie na 3. nadzemnom podlaží v budove školy  z príspevku zriaďovateľa v sume 76 903,00 EUR a prácami naviac v sume 8 361,10 EUR.

   Praktické vyučovanie sa realizuje v školských dielňach a v zmluvných firmách formou individuálneho odborného výcviku. Pre praktické vyučovanie je k dispozícii pre študijné a učebné odbory 10 dielní.  Ďalšie dve dielne sú v prenajatých priestoroch mesta pre odbory kaderník, vlasová kozmetika  a kozmetika v Stredisku praktického vyučovania Tília na Nám. sv. Martina 51 v Lipanoch, v ktorom ponúkame kadernícke a kozmetické služby širokej verejnosti. V školskej budove je 6 dielní,  v  areáli PV sa nachádzajú 4 dielne. Tento počet dielní je dostačujúci  pre zabezpečenie kvalitného vyučovania vo všetkých odboroch. Materiálno-technické zabezpečenie dielní je adekvátne súčasnému finančnému stavu školy. Vybavenosť dielní je štandardná, zodpovedá normatívu pre jednotlivé študijné a učebné odbory.  V školskom roku 2019/2020 sa vybavenosť dielni rozšírila o úplnú opravu priestorov v učebni pre odbor praktická žena v celkovej hodnote 2 577 EUR /kuchynská linka, elektrospotrebiče, výmena podlahovej krytiny a nákup potrebných učebných pomôcok/.

   Okrem odborného výcviku realizovaného v dielňach OV žiaci odboru stavebná výroba,  inštalatér a  murár  pomáhajú  pri prácach na obnove a vytváraní nových  priestorov v školskej časti  a úprave okolia školy.

    Dopĺňanie učebných pomôcok, spotrebného materiálu a pracovného náradia realizujeme sústavne, pretože to vyžaduje ich rýchly rozvoj, modernizácia a nové trendy.

    

   m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

   1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

   1 257 040 eur

   2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

   0 eur

   3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

   10 490 eur

   4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

        0    eur

   5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

   1. eur

   6. Zisk z podnikateľskej činnosti

   3 267,75 eur 

   Naša škola je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Osobné a prevádzkové náklady boli financované ako prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu na základe normatívov na jedného žiaka. K 15. 9. 2019 bolo v našej škole 360  žiakov. V priebehu roka sa schválený rozpočet viackrát upravoval, čo je prehľadne uvedené v správe  o hospodárení za r. 2019,  ktorá tvorí prílohu  tejto správy.

   Mimoškolské aktivity sa realizovali v rámci záujmových krúžkov a boli financované z finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy.

    

   n/ Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia

   V koncepčnom zámere rozvoja školy za minulý školský rok hlavným cieľom bolo dokončiť implementáciu projektov financovaných zo zdrojov EU, MŠ SR, MPaRV SR a  z vlastných zdrojov v operačnom programe Vzdelávanie, Ľudské zdroje a IROP.

    

   o/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

               V priebehu školského roku sa uskutočnili kontroly vedenia pedagogickej dokumentácie triednych učiteľov, na konci školského roka dokumentácie maturitných a záverečných skúšok. Kontroly pedagogických dokumentov ukázali, že pedagogická dokumentácia je vedená správne a aj napriek drobným chybám je spracúvaná dokumentácia na požadovanej úrovni.

   Kontrolná činnosť bola i v tomto školskom roku zameraná na zabezpečenie plynulého priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôraz sa kládol na využívanie fondu vyučovacieho času, na vykonávanie pedagogického dozoru a podobne. Menšie nedostatky sa zistili pri vykonávaní pedagogického dozoru počas prestávok. Naším cieľom je tieto nedostatky odstrániť a zabezpečiť kvalitný a plne funkčný pedagogický dozor počas celého vyučovacieho procesu. V druhom polroku školského roka sa z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 vyučovalo dištančne. Učitelia však denne komunikovali so svojimi žiakmi a vyučovali ich podľa vypracovaných tematických plánov.

                           Výsledky vnútornej kontroly na úseku praktického vyučovania poukazujú na klady a nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese. Je potešujúce, že väčšina majstrov rôznymi metódami a formami aktivizuje a motivuje žiakov na praktickom vyučovaní a prehlbuje ich záujem o štúdium. U prevažnej väčšiny majstrov sa podarilo naplniť vzdelávacie a výchovné ciele v súlade s učebným plánom. Menšie zistené nedostatky boli v dochádzke žiakov, ich správaní a v dodržiavaní OBP - PO, niektorým chýbal pracovný odev. Aj keď ide len o ojedinelé prípady, je potrebné ich v budúcnosti riešiť pravidelne, s väčším dôrazom. Nedostatky boli prerokované  osobne s príslušnými majstrami OVY a boli prijaté opatrenia pre zlepšenie VVP. V druhom polroku školského roka sa z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 vyučovalo dištančne, preto sa niektorým majstrom nepodarilo odučiť všetky témy. Tie by mali postupne prebrať v nasledujúcom školskom roku.

   Riaditeľ školy vykonal hospitácie na hodinách niektorých vyučujúcich. Počas nich neboli zistené žiadne väčšie nedostatky a vyučovacie metódy a prístup pedagógov k žiakom bol hodnotený pozitívne.

   V oblasti bezpečnosti práce je potrebné viac upozorňovať žiakov na nebezpečenstvo úrazu pri realizácii OVY najmä pri náročných témach, (práca na obrábacích strojoch, zváranie, práca vo výškach), prípadne pri inštalačných prácach (vysekávanie muriva, rezanie, strihanie a vŕtanie materiálu), vyžadovať upravenosť žiakov, aby každý žiak mal  na OVY  pracovný odev a obuv.

   Je potrebné skonštatovať, že výchovné pôsobenie pedagogických zamestnancov na žiakov bolo efektívne, pretože v hodnotenom období došlo iba k minimálnemu poškodzovaniu školského majetku.

    

   p/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

    

   Každý rok zisťujeme oslovením našich absolventov, ako sa umiestnili na trhu práce po ukončení štúdia na našej škole. Podľa posledného šetrenia zo 75 úspešných absolventov školy sa umiestnilo:

   1.  na strednej alebo vysokej škole pokračuje 18 žiakov (24,00 %)
   2.  do zamestnania doma alebo v zahraničí je prijatých  35 žiakov (46,67 %)
   3.  na úradoch práce nie je evidovaný nikto (0,00 %)
   4.  požadované informácie neposkytlo 22 žiakov (29,33 %).

    

   Je dôležité uviesť, že vysoký podiel nezistených žiakov vyplýva z dôvodu, že v škole máme elokované pracoviská Jarovnice a Varhaňovce, z ktorých je veľmi ťažké získať informácie o absolventoch školy. Všetky naše pokusy zistiť ich situáciu končia tak, že absolventi odchádzajú za zárobkom do iných krajov republiky, prípadne do zahraničia, najčastejšie do Českej republiky a Veľkej Británie. Okrem týchto skutočností v dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 je obtiažnosť získania informácií vyššia ako v minulých rokoch.

    

    

    

   2. Ďalšie informácie

    

   a/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

    

   Všetky triedy, odborné učebne, dielne a takisto sociálne zariadenia zodpovedajú súčasným moderným podmienkam. Postupne dotvárame aj ostatné priestory školy – vynovujeme ich a skrášľujeme. 

   Z vlastných zdrojov sme počas implementácie projektov zrealizovali opravy ostatných priestorov školy, ktoré už finančne nevošli do obmedzenej výšky projektov (sociálne zariadenia, šatne v odbore cukrár, opravy spŕch a WC na každom poschodí školy, oprava centrálnej  chodby na schodisku, kompletná oprava sociálnych zariadení v budove telocvične.)

   V objekte Garáží a dielní na Štúrovej ulici sa skvalitnilo prostredie na výchovno-vyučovací proces dokončením celkovej rekonštrukcie objektu. Vo veľkej miere k skvalitneniu prostredia prispieva aj starostlivosť o okolie objektu zabezpečovanej žiakmi počas OVY pod vedením majstrov OVY.

    

   b/ Voľnočasové aktivity školy

    

   Žiaci SOŠ vo voľnom čase pracujú v rôznych záujmových krúžkoch. V hodnotenom období boli žiaci od začiatku školského roku 2019/2020 zapojení celkovo v 15 vzdelávacích krúžkoch. Na všetkých úsekoch školy sú to krúžky: Doučovanie z ekonomiky, Enviroklub, Estetický krúžok, Geografický krúžok, Horolezecký, Khamoro, Kreatívny cukrár, Krúžok anglického jazyka, Krúžok ruského jazyka, Moderné a kreatívne dievča, Slovenčina pre každého, Šikovné ruky, Výroba cukroviniek a Žurnalistický. V druhom polroku školského roku sa však z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiacej karantény, ktorá panovala na celom Slovensku, práca krúžkov od polovici marca 2020 až do konca školského roku úplne zastavila.

   Súčasťou voľnočasových aktivít je aj spolupráca s družobnou školou v Krynici v Poľsku v rámci kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí.

    

    

    

    

    

   c/ Spolupráca školy s rodičmi a poskytovanie služieb žiakom

    

   Pravidelne sa zvolávajú združenia rodičov, či už celoškolské alebo triednické, kde majú možnosť rodičia získať informácie o študijných výsledkoch svojich detí a taktiež sú informovaní o chode školy a o úrovni výchovno-vyučovacieho procesu.

   Počas štúdia na SOŠ podnikania a služieb v Lipanoch žiaci získavajú vodičské oprávnenie v autoškole a v prípade záujmu absolvujú zváračský a paličský kurz. Škola im poskytuje zľavu na vodičské oprávnenie a zváračský kurz majú žiaci zdarma, čo je  pre nich výhodné. Takisto využívajú služby  odborov kaderník a kozmetik. Tiež majú možnosť kúpiť si hotové cukrárenské výrobky, ktoré žiaci v odbore cukrár vyprodukujú počas odborného výcviku v cukrárenskej dielni.          

    

    

   Táto správa bola prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa  22. októbra 2020.

    

    

    

                                                                                           ....................................................

                                                                                                       Mgr. Karol  Tkáč

                                                                                                          riaditeľ školy

    

    

    

   Prílohy k správe:   1.   vyjadrenie Rady školy k predloženej správe

                                 2.   rozpis upraveného rozpočtu za rok 2019

                                 3.   výkaz k správe o hospodárení za rok 2019

                                 4.   správa o hospodárení za rok 2019

                                 5.   ročná účtovná závierka za rok 2019

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Odbor školstva schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Lipanoch za školský rok 2019/2020.

    

    

    

    

    

                                                                                                    PaedDr. Ján Furman

                                                                                                         vedúci odboru

    

    

    

    

    

    

    

   Stredná odborná škola podnikania a služieb

   Komenského 16, 082 71 Lipany

    

    

    

    

    

    

    

    

   S p r á v a

    

   o výchovno-vzdelávacej činnosti  školy

   za školský rok 2018/2019

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                Mgr. Karol  Tkáč

                                                                                                                   riaditeľ školy

    

    

    

   Stredná odborná škola podnikania a služieb,

   Komenského 16, Lipany

    a/ Základné identifikačné údaje o škole

    

   1. Názov školy:                          Stredná odborná škola podnikania a služieb /od 1.9.2018/

    

   2. Adresa školy:                         082 71 Lipany, Komenského 16

    

   3. Telefónne a faxové  čísla školy :

   1. riaditeľ školy                051/4880015,    mobil: 0905491714
   2. sekretariát                     051/4880011
   3. zástupca pre PV            051/4880016,    mobil: 0918771993
   4. zástupca pre TV            051/4880017,    mobil: 0911693352
   5. ekonómka školy            051/4880018,    mobil: 0908977084
   6. zborovňa učiteľov         051/4880019
   7. finančná účtovníčka      051/4880020
   8. výchovný poradca        051/4880023
   9. zborovňa majstrov        051/4880022
   10. mzdová účtovníčka       051/4880021
   11. fakturantka                   051/4880014
   12. cukrárenská dielňa        051/4880024

    

   4. Internetová a elektronická adresa školy:

    

   5. Údaje zriaďovateľa školy:  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

    

   6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

   1. Mgr. Karol Tkáč              –  riaditeľ školy
   2. Ing. Jozef Novický         –  zástupca pre praktické vyučovanie
   3. PaedDr. Milan Mihok     –  zástupca pre teoretické vyučovanie
   4. Ing. Miloslava Vaľková  –  ekonómka školy

    

   7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

   Rada školy v hodnotenom období pracovala v zložení:

   1. Ing. Miloš Kožuško           -    učiteľ SOŠ PaS(predseda)
   2. Ing. Vladimír Jánošík        -    delegovaný za zriaďovateľa
   3. PaedDr. Ján Furman          -    delegovaný za zriaďovateľa
   4. Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art. - delegovaný za zriaďovateľa
   5. Jozef Kanuščák                 -    delegovaný za zriaďovateľa
   6. Ing. Miloslava Vaľková    -    delegovaná za nepedagogických zamestnancov
   7. Mgr. Marta Bujňáková      -    delegovaná za pedagogických zamestnancov (podpred.)
   8. Slávka Leškovská              -    zástupca rodičov
   9. Jana Nemešová                  -    zástupca rodičov
   10. Jana Šnoblová                    -    zástupca rodičov
   11. Adrián Firment                  -    žiak SOŠ PaS

    

              

   Poradné orgány školy:

   • Pedagogická rada
   • Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov
   • Predmetová komisia odborných predmetov
   • Predmetová komisia odborného výcviku

    

   b/ Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

              Na začiatku školského roku 2018/2019 navštevovalo SOŠ podnikania a služieb 351 žiakov, vrátane 10 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 89 žiakov v externej forme štúdia. V škole sa vyučovalo 6 tried štvorročných študijných odborov, z toho dve triedy v externej forme štúdia, 5 tried trojročných učebných odborov z toho jedna trieda v externej forme štúdia, 6 tried dvojročných učebných odborov, z toho 5 tried v elokovaných pracoviskách Jarovnice a Varhaňovce, pričom jedna trieda vo Varhaňovciach bola externou triedou večerného štúdia, a 2 triedy dvojročných nadstavbových odborov. Skladba žiakov podľa jednotlivých odborov bola nasledovná:

    

   Odbor

   Žiakov

   kód

   Názov

   chlapcov

   dievčat

   Spolu

   2964H00

   Cukrár

   3

   16

   19

   2982L02

   Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

   2

   6

   8

   3161F00

   Praktická žena

   0

   6

   6

   3178F00

   Výroba konfekcie

   15

   84

   99

   3659L00

   Stavebníctvo

   11

   0

   11

   3661H00

   Murár

   4

   0

   4

   3678H00

   Inštalatér

   49

   0

   49

   3686F00

   Stavebná výroba

   3

   0

   3

   4210M02

   Agropodnikanie - poľnohospodárske služby

   15

   7

   22

   4553K00

   Podnikateľ pre rozvoj vidieka

   8

   4

   12

   6405K00

   Pracovník marketingu

   12

   23

   35

   6426L00

   Vlasová kozmetika

   0

   19

   19

   6446K00

   Kozmetik

   0

   39

   39

   6456H00

   Kaderník

   0

   25

   25

   SPOLU

   122

   229

   351

    

    

   c/ Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy na školský rok 2018/19

               Prijímacie skúšky sme realizovali pre štvorročné študijné odbory – pracovník marketingu a kozmetik. Všetci uchádzači vyhoveli prijímacím skúškam. Prijali sme 15 uchádzačov. Do odboru kozmetik 8 uchádzačov a do odboru pracovník marketingu 7 uchádzačov.

   Do ostatných odborov boli uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacích pohovorov.

    

    

    

    

    

    

   d/ údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

    

               Na SOŠ bolo prijatých do prvého ročníka dennej formy štúdia:

    

   Žiakov

   chlapcov

   dievčat

   Spolu

   do štvorročných študijných odborov

   14

   16

   30

   do trojročných učebných odborov

   31

   13

   44

   do dvojročných učebných odborov

   14

   65

   79

   do nadstavbových odborov

   8

   11

   19

   Spolu sme do prvého ročníka prijali

   67

   105

           172

    

   e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

    

               Po ukončení školského roku sme urobili bilanciu prospechu všetkých žiakov a dochádzky denných žiakov:

    

               106 žiakov štvorročných študijných odborov SOŠ z toho 36 žiakov denného štúdia dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                  19   žiakov (17,92 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        22   žiakov (20,75 %)

   Prospelo:                                             60   žiakov (56,61 %)

   Neprospelo:                                           5   žiakov (4,72 %)

   Celkový prospech:                           2,01

   Vymeškaných hodín:                     4 467

   Z toho neospravedlnených:                52

   Správanie:       1. stupeň:                     70   žiakov (100,00 %)

                           2. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

                           3. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

    

    

   91 žiakov trojročných učebných odborov SOŠ, z toho 69 žiakov denného štúdia dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                  23   žiakov (25,27 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        16   žiakov (17,58 %)

   Prospelo:                                             39   žiakov (42,87 %)

   Neprospelo:                                         13   žiakov (14,28 %)

   Celkový prospech:                           1,73

   Vymeškaných hodín:                     8 946

   Z toho neospravedlnených:           1 562

   Správanie:       1. stupeň:                     63   žiakov (91,30 %)

                           2. stupeň:                       1   žiak (1,45 %)

                           3. stupeň:                       5   žiakov (7,25 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

    

   92 žiakov dvojročných učebných odborov SOŠ z toho 62 žiakov denného štúdia dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                    6   žiakov (6,52 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        10   žiakov (10,87 %)

   Prospelo:                                             67   žiakov (72,83 %)

   Neprospelo:                                           9   žiakov (9,78 %)

   Celkový prospech:                           2,97

   Vymeškaných hodín:                     9 986

   Z toho neospravedlnených:           4 695

   Správanie:       1. stupeň:                     31   žiakov (50,00 %)

                           2. stupeň:                     21   žiakov (33,87 %)

                           3. stupeň:                     10   žiakov (16,13 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

   33 žiakov nadstavbových študijných odborov SOŠ dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                    4   žiaci (12,12 %)

   Prospelo veľmi dobre:                          2   žiaci (6,06 %)

   Prospelo:                                             15   žiakov (45,46 %)

   Neprospelo:                                         12   žiakov (36,36 %)

   Celkový prospech:                           3,22

   Vymeškaných hodín:                     3 306

   Z toho neospravedlnených:              656

    

    

               Tematické plány  všetkých predmetov boli splnené.

    

   Vyhodnotenie maturitných skúšok

               Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 39 žiakov z dvoch tried denného štúdia - 2.BNV a 4.KM. Žiaci študovali v štvorročných študijných odboroch 6405K00 pracovník marketingu, 6446K00 kozmetik a dvojročných nadstavbových študijných odboroch 2982L02 potravinárska výroba so zameraním na pekársku a cukrársku výrobu, 3659L00 stavebníctvo a 6426L00 vlasová kozmetika. Externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo 19 žiakov našej školy. Praktickú časť odbornej zložky konalo 22 žiakov. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne konalo 21 žiakov. 11 žiakov ústnu formu nekonalo z dôvodu neklasifikácie a neprospievania v druhom polroku školského roku, 6 žiaci prerušili alebo zanechali štúdium z dôvodu získania zamestnania a 1 žiak sa ústnej formy nezúčastnil z pracovných dôvodov. V septembri 2019 ústnu časť maturitnej skúšky tento žiak vykonal.

               Organizačné zabezpečenie priebehu bolo hodnotené ako veľmi dobré.

    

   f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

    

               V školskom roku 2018/2019 sa výchovno-vzdelávací proces vo všeobecno- vzdelávacích i odborných predmetoch realizoval podľa platných učebných plánov a osnov v

    

   štvorročných študijných odboroch:       6446K00  kozmetik

                                                                 6405K00  pracovník marketingu

                                                                 4210M02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby

                                                                 4553K00 podnikateľ pre rozvoj vidieka

   trojročných učebných odboroch:          2964H00  cukrár

                                                                 3678H00  inštalatér

                                                                 6456H00  kaderník

                                                                 3661H00  murár

   nadstavbových študijných odboroch:    6426L00  vlasová kozmetika

                                                                 3982L02  potravinárska výroba - pekárska a cukrárska

                                                                 3659L00  stavebníctvo

   dvojročných učebných odboroch:         3178F00  výroba konfekcie

                                                                 3161F00  praktická žena

                                                                 3686F00  stavebná výroba

                     

                    Vyučovanie prebiehalo v triedach podľa schémy:

   Odbory

   1. ročník

   2. ročník

   3. ročník

   4. ročník

   študijné

   I. KM

   II. KM

   III. KM

   IV. KM

   študijné

   I. P

    

    

    

   študijné

    

   II. A

    

    

   učebné – 3. ročné

   I. CDI

   II. CDI

    

    

   učebné – 3. ročné

    

    

   III. CD

    

   učebné – 3. ročné

    

    

   III. I

    

   učebné – 3. ročné

   I. HI

    

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. J

   II. J

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. SZ

    

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. V

   II. V

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. W

    

    

    

   nadstavbové

   I. BV

    

    

    

   nadstavbové

    

   II. BNV

    

    

   
    
   A    –  Agropodnikanie – poľnohospodárske služby
   B    –  Stavebníctvo
   C    –  Cukrár                                                               
   
   D    –  Kaderník
   H    –  Murár                                                                
   
   I      –  Inštalatér                                                           
   J      –  Výroba konfekcie                                             
   K    –  Kozmetik                                                                  
   M    –  Pracovník marketingu                                       
   N    –  Potravinárska výroba                                        
   P     –  Podnikateľ pre rozvoj vidieka
   S     –  Stavebná výroba
   V    –  Vlasová kozmetika
   V    –  Výroba konfekcie
   W   –  Výroba konfekcie
   Z     –  Praktická žena
   g/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
   
    

   V školskom roku 2018/2019 vyučovací proces zabezpečovalo vo fyzických osobách:

   Pedagogickí zamestnanci:

   • 10 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov
   •  9 učiteľov odborných predmetov
   • 15 majstrov odbornej výchovy (ďalej MOV)

   Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

    

   Nepedagogickí zamestnanci

   Ku koncu školského roku bolo zamestnaných celkom 8 zamestnancov. Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej pracovnej pozície.

    

    

   h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

    

   Ing. Dušan Angelovič

   - získal odbornú spôsobilosť „Inštruktor I. kvalifikačného stupňa zjazdového lyžovania“

    

   Bc. Erika Križalkovičová

   - absolvovala 1. atestáciu s názvom práce:

   • Aplikácia aktivizujúcich metód v predmete odborný výcvik

    

   Bc. Mária Pavlinská

   - získala výučný list v odbore krajčír

    

   Ing. František Ružbarský

   - získal odbornú spôsobilosť „Inštruktor I. kvalifikačného stupňa zjazdového lyžovania“

    

    

    

    

    

   i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

    

   Športové aktivity

        V školskom roku 2018 / 2019 SOŠ podnikania s služieb Lipany organizovala pre svojich študentov tieto športové  a turistické podujatia:

   1. Účelové cvičenie pre a 2.ročník  29.2018, Balážka.
   2. Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 1.ročníkov (4.3.2019-8.3.2019)           Lyžiarské stredisko Ski Drienica.
   3. Kurz letných športov pre žiakov 2.ročníka (27.5.2019-30.5.2019)                                 - pondelok:       výstup na Kamenický hrad spojený s pomocou pri oprave hradu             - utorok:          športový deň v telocvični SOŠ podnikania a služieb                                - streda:      turistika smer Kemenica, cestou späť Špárová dolina                              - štvrtok:  Aquacity Poprad, mesto Poprad.
   4. Kurz  ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka (27.5.2019-29.5.2019)

   - pondelok: výstup na Kamenický hrad spojený s pomocou pri oprave hradu             - utorok: športový deň v telocvični SOŠ podnikania a služieb                                - streda:        turistika smer Kemenica, cestou späť Špárová dolina.

   1. Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka (24. 6. 2019).
   2. Zapojili sme sa do akcie „Do školy na bicykli“(máj 2019).

    

   Zapájanie družstiev do športových súťaží  

   1. Cezpoľný beh žiakov a žiačok stredných škôl (okresné kolo): 27. 9. 2018

   - žiačky sa umiestnili na 3.mieste                                                                                    - žiaci sa umiestnili na 4.mieste

   1. Futsal  žiakov stredných škôl (okresné kolo): 6.11.2018                                                           -žiaci skončili na 4. mieste

    

   1. Stolný tenis žiačok stredných škôl (okresné kolo): 16.11.2018

   - žiačky skončili na 2. mieste

   1. Stolný tenis žiakov stredných škôl (okresné kolo): 15.11.2018                               

   - žiaci skončili na 5. mieste 

   1. Silový dvojboj: 7.12.2018 v Sabinove

   - 2x 1. miesto                                                                                                                  - 1x 5. miesto                                                                                                                  - 1x 6. Miesto

    

   1. Bedminton  žiakov a žiačok stredných škôl (okresné kolo): 5.2.2019                                  - žiačky skončili na 3. mieste                                                                                          - žiaci skončili na 4. mieste

    

     7.    Basketbal žiačok stredných škôl (okresné kolo):  7.2.2019

   - žiačky skončili na 3.mieste

   8.    Volejbal žiačok stredných škôl (okresné kolo): 28.3.2019

          - žiačky skončili na 2. mieste

   9.    Florbal  žiakov  stredných škôl (okresné kolo): 4.4.2019

   - žiaci skončili na 3. mieste

   10.  Veľký futbal žiakov stredných škôl (okresné kolo): 11.4.2019

          - žiaci skončili na 4. mieste

   11.  Volejbal žiakov stredných škôl (okresné kolo): 17.4.2019

   - žiaci skončili na 4. mieste

   12.  Minivolejbal v Starej Ľubovni: 9.5.2019

   - bez umiestnenia

   13.  Stredoškolské hry streetball: 17.5.2019

   - bez umiestnenia

   14.  Pentapolitana  2019 Sabinov: 13.6.2019

   - 2x 1. miesto

    

   Ostatné aktivity

   • 5. septembra 2018 sa cukrári z našej školy zúčastnili na súťaži Koláč rádia Regina 2018 v Košiciach, kde predviedli svoje umenie v pečení tvarohových koláčov.
   • 8. septembra 2018 sa žiaci všetkých odborov našej školy zúčastnili na Dňoch mesta Lipany prezentáciou našich výrobkov, služieb a módnej prehliadky.
   • 11. októbra 2018   naša škola žila Európskym dňom jazykov, v rámci ktorého sme pre žiakov  pripravili rôzne kvízy, súťaže a hlavolamy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
   • 16. októbra 2018 sa delegácia z našej školy zúčastnila  na oslave Dňa národného vzdelávania a oslavy patróna školy v družobnej škole v Krynici.
   • 19.októbra 2018 sme si pripomenuli  Svetový deň výživy  výrobou zdravých jedál a ich prezentáciou pre všetkých žiakov školy, žiakov základných škôl a pre širokú verejnosť.
   • 23.októbra 2018 sa pri príležitosti Dňa PSK konala beseda s členom Zastupiteľstva PSK Jozefom Kanuščákom. V priestoroch školy si študenti pozreli rôzne informácie na digitálnej prezentácii, ktorá rozšírila ich obzor vedomostí o PSK a jeho kultúrnych , architektonických a prírodných pamiatkach.
   • 21. novembra 2018 sme zorganizovali  školenie žiačok v odbore kaderník vo farbení vlasov firmou Schwarzkopf.
   • 28. novembra 2018 náš školský časopis Elán získal ocenenie za najlepší vizuál v rámci hodnotenia škôl PSK a umiestnil sa v zlatom pásme.
   • 13.decembra 2018 sme sa zúčastnili na 17. ročníku  súťaže mladých talentov SWEETCUP 2018 v odbore cukrár. Naša žiačka získala zlatú medailu s cukrárenským výrobkom na tému „Sladká elegancia“.
   • 19. decembra 2018 sa zúčastnila päťčlenná delegácia našej školy na partnerskom posedení v družobnej škole v Krynici na Wigilii – slávnostnom vianočnom posedení.
   • 19. decembra 2018 sme sa zúčastnili na „Vianočných trhoch“ v Lipanoch, kde sme sa zviditeľnili  prezentáciou a predajom cukrárenských výrobkov.
   • 7. februára 2019 sa tretiaci odboru inštalatér  zúčastnili na výstave vykurovacej techniky Aquaterm 2019 v Nitre.
   • 13. februára 2019 sme otvorili brány našej školy záujemcom z radov širokej verejnosti. V rámci Dňa otvorených dverí si hlavne žiaci základných škôl mohli pozrieť priestory našej školy a prezentácie všetkých študijných a učebných odborov.
   • 21. marca 2019 sa zúčastnili naši žiaci na okresnom kole Biblickej olympiády v Sabinove. Obsadili 3. miesto.
   • 22.marca 2019 sme v rámci ,,Svetového dňa vody,, pripravili pre našich spolužiakov prezentáciu vo forme odborných štúdií a obrazového materiálu s inovatívnymi prvkami o vlastnostiach vody, druhoch vôd, znečisťovaní  a ochrane vôd, šetrení a samozrejme o  jej význame pre človeka.
   •  26. marca 2019 sa zúčastnili  naše kaderníčky školenia firmy Schwarzkopf, zameraného na slávnostné účesy.
   • 17. apríla 2019  žiačky v odbore kozmetik  absolvovali kurz líčenia, po ukončení ktorého dostali certifikáty.
   • 13. mája 2019 sa zúčastnili žiačky v odbore kozmetik kurzu nechtový raj, ktorý bol zameraný na moderné trendy v skrášľovaní ženských nechtov.
   • 22. mája 2019 sa zúčastnili žiaci našej školy  na divadelnom predstavení Saturnin v DJZ v Prešove.
   • 3. júna 2019 sa zúčastnili  žiačky z odboru kozmetik kurzu vizáž, ktorý bol zameraný na slávnostné líčenie.
   • 7. júna 2019 sme sa zúčastnili na Dni remesiel v Kežmarku, kde nás úspešne reprezentovali naše kaderníčky  a kozmetičky.

         Od septembra sme pokračovali v  rekvalifikačných kurzoch pre nezamestnaných cez ÚPSVAR Prešov a Stará Ľubovňa v odbore inštalatér. Absolventi kurzov získali zváračské oprávnenie v rôznych metódach zvárania a pálenia kovov.

    

   j/ Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená

    

               V hodnotenom období sa pracovalo na vypracovaní žiadosti v rámci programu Erasmus+.

   Pokračovalo sa v implementácii projektov:

   1. „Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk v SOŠ Lipany“ kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14), v rámci OP - Integrovaný regionálny operačný program, zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. V rámci tejto výzvy sa najprv predkladal projektový zámer zriaďovateľovi PSK na schválenie. Naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 437 016,15 EUR bola akceptovaná Ministerstvom  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod Kódom: NFP302020K575.

   2. ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pod názvom „Odborná prax v Čechách“. Uvedený projekt ponúka príležitosť odborného vzdelávania a absolvovanie stáže v zahraničí. Tento projekt bol úspešný. Celková hodnota finančných prostriedkov z ESF je 36 550,00 EUR. Implementácia bola ukončená k 31.05.2019.

   3. ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pod názvom „Praxujeme v Čechách“. Uvedený projekt ponúka príležitosť odborného vzdelávania a absolvovanie stáže v zahraničí pre našich učiacich sa v študijných aj učebných odboroch. Tento projekt bol úspešný. Celková hodnota finančných prostriedkov z ESF je 31 740,00 EUR. Trvanie projektuje v rozpätí od 01.06.2019 do 31.05.2020.

    

    

   k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

   V školskom roku 2017/2018 nebola v našej škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou.

    

   l/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

   Výchovno-vyučovací proces sa uskutočňuje v budove školy, ktorá po rekonštrukcii v roku 2004 a implementácii projektu z EÚ v r. 2008-2010 slúži na teoretické aj praktické vyučovanie. SOŠ má 42 učební, z toho 26 odborných učební, 3 jazykové učebne, 3 počítačové učebne a chemické laboratórium, ktoré je v  rámci finančných možností zabezpečené potrebnými učebnými pomôckami. V minulom školskom roku bola vynovená odborná učebňa pre odbory inštalatér a murár. Vyučovanie telesnej výchovy sa uskutočňuje vo vlastnej telocvični, posilňovni a na futbalovom ihrisku s  umelou trávou. Nemalé prostriedky sa vynakladajú na vybavenie vnútorného zariadenia uvedených priestorov, inventáru a IKT. Implementáciou dvoch projektov z EU sa realizovalo  ich zabezpečenie potrebnými učebnými pomôckami. Opravou elektroinštalácie a prispôsobením novým podmienkam prešli už všetky poschodia, okrem 3. NP školy. V hodnotenom období sa vykonala oprava rozvodov a príslušenstva UK v budove školy a telocvične z príspevku zriaďovateľa v sume 104 307,00 EUR a prácami naviac v sume 14 798,42 EUR.

   Praktické vyučovanie sa realizuje v školských dielňach a v zmluvných firmách formou individuálneho odborného výcviku. Pre praktické vyučovanie je k dispozícii pre študijné a učebné odbory 10 dielní.  Posilnené sú odbory kaderník, vlasová kozmetika  a kozmetika v Stredisku praktického vyučovania Tília na Nám. sv. Martina 51 v Lipanoch, ktoré ponúka svoje služby širokej verejnosti. V školskej budove je 6 dielní,  v  areáli PV sa nachádzajú 4 dielne. Tento počet dielní je dostačujúci  pre zabezpečenie kvalitného vyučovania vo všetkých odboroch. Rekonštrukcia areálu pre odborný výcvik je už ukončená - jeho vnútorná časť (omietka, elektroinštalácia, výmena okien, dverí spolu so sociálnym zariadením) a taktiež aj vonkajšia časť (kanalizácia na odvádzanie dažďovej vody, oprava oplotenia a terénu...) Opravila sa fasáda a zateplenie budovy na Štúrovej ulici. Financovanie tejto rekonštrukcie sa uskutočňovalo z vlastných zdrojov. Materiálno-technické zabezpečenie dielní je adekvátne súčasnému finančnému stavu školy. Vybavenosť dielní je štandardná, zodpovedá normatívu pre jednotlivé študijné a učebné odbory.  V školskom roku 2018/2019 sa vybavenosť dielni rozšírila o plynovú vyhňu, zváračku RESM a vŕtacie kladivo MAKITA.

   Okrem odborného výcviku realizovaného v dielňach OV žiaci odboru stavebná výroba,  inštalatér a  murár  pomáhajú  pri prácach na obnove a vytváraní nových  priestorov v školskej časti  a úprave okolia školy.

    Dopĺňanie učebných pomôcok, spotrebného materiálu a pracovného náradia realizujeme sústavne, pretože to vyžaduje ich rýchly rozvoj, modernizácia a nové trendy.

    

   m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

   1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

   1 304 219 eur

   2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

   0 eur

   3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

   11 469 eur

   4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

        0    eur

   5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

   1. eur

   6. Zisk z podnikateľskej činnosti

   3 267,75 eur 

   Naša škola je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Osobné a prevádzkové náklady boli financované ako prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu na základe normatívov na jedného žiaka. K 15. 9. 2018 bolo v našej škole 351  žiakov. V priebehu roka sa schválený rozpočet viackrát upravoval, čo je prehľadne uvedené v správe  o hospodárení za r. 2018,  ktorá tvorí prílohu  tejto správy.

   Mimoškolské aktivity sa realizovali v rámci záujmových krúžkov a boli financované z finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy.

    

   n/ Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia

   V koncepčnom zámere rozvoja školy za minulý školský rok hlavným cieľom bolo dokončiť implementáciu projektov financovaných zo zdrojov EU, MŠ SR, MPaRV SR a  z vlastných zdrojov v operačnom programe Vzdelávanie, Ľudské zdroje a IROP.

    

   o/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

               V priebehu školského roku sa uskutočnili kontroly vedenia pedagogickej dokumentácie triednych učiteľov, na konci školského roka dokumentácie maturitných a záverečných skúšok. Kontroly pedagogických dokumentov ukázali, že pedagogická dokumentácia je vedená správne a aj napriek drobným chybám je spracúvaná dokumentácia na požadovanej úrovni.

   Kontrolná činnosť bola i v tomto školskom roku zameraná na zabezpečenie plynulého priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôraz sa kládol na využívanie fondu vyučovacieho času, na vykonávanie pedagogického dozoru a podobne. Menšie nedostatky sa zistili pri vykonávaní pedagogického dozoru počas prestávok. Naším cieľom je tieto nedostatky odstrániť a zabezpečiť kvalitný a plne funkčný pedagogický dozor počas celého vyučovacieho procesu.

                           Výsledky vnútornej kontroly na úseku praktického vyučovania poukazujú na klady a nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese. Je potešujúce, že väčšina majstrov rôznymi metódami a formami aktivizuje a motivuje žiakov na praktickom vyučovaní a prehlbuje ich záujem o štúdium. Z hospitačného pozorovania vyplynulo, že pripravenosť MOV na vyučovanie je rôzna. U prevažnej väčšiny majstrov sa podarilo naplniť vzdelávacie a výchovné ciele v súlade s učebným plánom. Ďalšie zistené nedostatky boli v dochádzke žiakov, ich správaní a v dodržiavaní OBP - PO, niektorým chýbal pracovný odev. Aj keď ide len o ojedinelé prípady, je potrebné ich v budúcnosti riešiť pravidelne, s väčším dôrazom. Nedostatky boli prerokované  osobne s príslušnými majstrami OV a boli prijaté opatrenia pre zlepšenie VVP.

   Riaditeľ školy vykonal hospitácie na hodinách niektorých vyučujúcich. Počas nich neboli zistené žiadne väčšie nedostatky a vyučovacie metódy a prístup pedagógov k žiakom bol hodnotený pozitívne.

   V oblasti bezpečnosti práce je potrebné viac upozorňovať žiakov na nebezpečenstvo úrazu pri realizácii OVY najmä pri náročných témach, (práca na obrábacích strojoch, zváranie, práca vo výškach), prípadne pri inštalačných prácach (vysekávanie muriva, rezanie, strihanie a vŕtanie materiálu), vyžadovať upravenosť žiakov, aby každý žiak mal  na OVY  pracovný odev a obuv.

   Je potrebné skonštatovať, že výchovné pôsobenie pedagogických zamestnancov na žiakov bolo efektívne, pretože v hodnotenom období došlo iba k minimálnemu poškodzovaniu školského majetku.

    

   p/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

    

   Každý rok zisťujeme oslovením našich absolventov, ako sa umiestnili na trhu práce po ukončení štúdia na našej škole. Podľa posledného šetrenia z 60 úspešných absolventov školy sa umiestnilo:

   1.  na strednej alebo vysokej škole pokračuje 27 žiakov (45,00 %)
   2.  do zamestnania doma alebo v zahraničí je prijatých  20 žiakov (33,33 %)
   3.  na úradoch práce sú evidovaní 3 žiaci (5,00 %)
   4.  požadované informácie neposkytlo 10 žiakov (16,67 %).

    

   Je dôležité uviesť, že vysoký podiel nezistených žiakov vyplýva z dôvodu, že v škole máme elokované pracoviská Jarovnice a Varhaňovce, z ktorých je veľmi ťažké získať informácie o absolventoch školy. Všetky naše pokusy zistiť ich situáciu končia tak, že absolventi odchádzajú za zárobkom do iných krajov republiky, prípadne do zahraničia, najčastejšie do Českej republiky a Veľkej Británie.

    

   2. Ďalšie informácie

    

   a/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

    

   V rámci implementácie projektu z EÚ škola získala pekné, presvetlené priestory na vyučovanie, dve moderné učebne v odbore kozmetik a kaderník a jednu klasickú triedu na 5. nadzemnom podlaží (NP) školy a takisto sociálne zariadenia zodpovedajúce súčasným moderným podmienkam. Postupne dotvárame ostatné priestory – vynovujeme ich.

   Z vlastných zdrojov sme počas implementácie projektu zrealizovali opravy ostatných priestorov školy, ktoré už finančne nevošli do obmedzenej výšky projektu (sociálne zariadenia, šatne v odbore cukrár, opravy spŕch a WC na každom poschodí školy, oprava centrálnej  chodby na schodisku, kompletná oprava sociálnych zariadení v budove telocvične .

   V objekte Garáží a dielní na Štúrovej ulici sa skvalitnilo prostredie na výchovno-vyučovací proces dokončením celkovej rekonštrukcie objektu. Vo veľkej miere k skvalitneniu prostredia prispieva aj starostlivosť o okolie objektu zabezpečovanej žiakmi počas OVY pod vedením majstrov OVY.

    

   b/ Voľnočasové aktivity školy

    

   Žiaci SOŠ vo voľnom čase pracujú v rôznych záujmových krúžkoch. V hodnotenom období boli žiaci zapojení celkovo v 20 vzdelávacích krúžkoch. Na všetkých úsekoch školy sú to krúžky: Doučovanie z ekonomiky, Enviroklub, Geografický krúžok, Khamoro, Kováčsky, Kreatívny cukrár, Krúžok anglického jazyka, Krúžok informatickej výchovy, Moderné a kreatívne dievča, Nemčina hrou, Ošetrovanie vlasov, Slovenčina pre každého, Stolný tenis, Šikovné ruky, Turista, Turistický, Vodácky, Výroba cukroviniek, Zváranie ako hoby a Žurnalistický.

   Súčasťou voľnočasových aktivít je aj spolupráca s družobnou školou v Krynici v Poľsku v rámci kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí.

    

    

   c/ Spolupráca školy s rodičmi a poskytovanie služieb žiakom

    

   Pravidelne sa zvolávajú združenia rodičov, či už celoškolské alebo triednické, kde majú možnosť rodičia získať informácie o študijných výsledkoch svojich detí a taktiež sú informovaní o chode školy, o úrovni výchovno-vyučovacieho procesu.

   Počas štúdia na SOŠ podnikania a služieb v Lipanoch žiaci získavajú vodičské oprávnenie v autoškole a v prípade záujmu absolvujú zváračský a paličský kurz. Škola im poskytuje zľavu na vodičské oprávnenie a zváračský kurz majú žiaci zdarma, čo je  pre nich výhodné. Takisto využívajú služby  odborov kaderník a kozmetik. Tiež majú možnosť kúpiť si hotové cukrárenské výrobky, ktoré žiaci v odbore cukrár vyprodukujú počas odborného výcviku v cukrárenskej dielni.          

    

    

   Táto správa bola prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa  7. októbra 2019.

    

    

    

                                                                                           ....................................................

                                                                                                       Mgr. Karol  Tkáč

                                                                                                          riaditeľ školy

    

    

    

   Prílohy k správe:   1.   vyjadrenie Rady školy k predloženej správe

                                 2.   rozpis upraveného rozpočtu za rok 2018

                                 3.   výkaz k správe o hospodárení za rok 2018

                                 4.   správa o hospodárení za rok 2018

                                 5.   ročná účtovná závierka za rok 2018

    

    

    

    

    

    

    

    

   Odbor školstva schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Lipanoch za školský rok 2018/2019.

    

    

    

    

                                                                                           ....................................................

                                                                                                    PaedDr. Ján Furman

                                                                                                         vedúci odboru

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   S p r á v a

    

   o výchovno-vzdelávacej činnosti  školy

   za školský rok 2017/2018

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                               Mgr. Karol  Tkáč

                                                                                                                   riaditeľ školy

    

    

    

    

   Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany  

    

         a/ Základné identifikačné údaje o škole

    

   1. Názov školy:                          Stredná odborná škola

   2. Adresa školy:                         082 71 Lipany, Komenského 16

   3. Telefónne a faxové  čísla školy :

   riaditeľ školy                051/4880015,    mobil: 0905491714

   sekretariát                     051/4880011

   zástupca pre PV            051/4880016,    mobil: 0918771993

   zástupca pre TV            051/4880017,    mobil: 0911693352

   ekonómka školy            051/4880018,    mobil: 0908977084

   zborovňa učiteľov         051/4880019

   finančná účtovníčka      051/4880020

   výchovný poradca        051/4880023

   zborovňa majstrov        051/4880022

   mzdová účtovníčka       051/4880021

   fakturantka                   051/4880014

   cukrárenská dielňa        051/4880024

    

   4. Internetová a elektronická adresa školy:

    

   5. Údaje zriaďovateľa školy:  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

    

    

    

   6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

   Mgr. Karol Tkáč              –  riaditeľ školy

   Ing. Jozef Novický         –  zástupca pre praktické vyučovanie

   PaedDr. Milan Mihok     –  zástupca pre teoretické vyučovanie

   Ing. Miloslava Vaľková  –  ekonómka školy

    

   7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

   Rada školy v hodnotenom období pracovala v zložení:

   • Ing. Miloš Kožuško           -    učiteľ SOŠ (predseda)
   • Ing. Vladimír Jánošík        -    delegovaný za zriaďovateľa
   • Ing. Eduard Vokál            -    delegovaný za zriaďovateľa
   • PhDr. Jozef Križalkovič    -    delegovaný za zriaďovateľa
   • PhDr. Milan Zagrapan       -    delegovaný za zriaďovateľa
   • Ing. Miloslava Vaľková    -    delegovaná za nepedagogických zamestnancov
   • Mgr. Marta Bujňáková      -    delegovaná za pedagogických zamestnancov (podpred.)
   • Mgr. Hugo Reichstädter    -    zástupca rodičov
   • Jana Nemešová                  -    zástupca rodičov
   • Veronika Klembarová       -    zástupca rodičov
   • Adrián Firment                  -    žiak SOŠ

    

               Od 10.5.2018 boli  za zástupcov zriaďovateľa namiesto Ing. Eduarda Vokála, PhDr. Jozefa Križalkoviča a PhDr. Milana Zagrapana delegovaní Jozef Kanuščák, Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art. a  PaedDr. Ján Furman.

    

   Poradné orgány školy:

   • Pedagogická rada
   • Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov
   • Predmetová komisia odborných predmetov
   • Predmetová komisia odborného výcviku

    

   b/ Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

              Na začiatku školského roku 2017/2018 navštevovalo SOŠ 413 žiakov vrátane 11 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 72 žiakov v externej forme štúdia. V škole sa vyučovalo 6 tried štvorročných študijných odborov, z toho dve triedy v externej forme štúdia, 5 tried trojročných učebných odborov, 6 tried dvojročných učebných odborov, z toho 5 tried v elokovaných pracoviskách Jarovnice a Varhaňovce, pričom jedna trieda vo Varhaňovciach bola externou triedou večerného štúdia, a 3 triedy dvojročných nadstavbových odborov, z toho jedna trieda v externej forme štúdia. Skladba žiakov podľa jednotlivých odborov bola nasledovná:

    

   Odbor

   Žiakov

   kód

   Názov

   chlapcov

   dievčat

   Spolu

   2964H00

   Cukrár

   4

   27

   31

   2982L02

   Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

   2

   16

   18

   3125L00

   Odevníctvo

   0

   12

   12

   3161F00

   Praktická žena

   1

   10

   11

   3178F00

   Výroba konfekcie

   5

   83

   88

   3659L00

   Stavebníctvo

   22

   0

   22

   3661H00

   Murár

   17

   0

   17

   3678H00

   Inštalatér

   39

   0

   39

   4210M02

   Agropodnikanie - poľnohospodárske služby

   13

   7

   20

   6405K00

   Pracovník marketingu

   15

   37

   52

   6426L00

   Vlasová kozmetika

   0

   19

   19

   6446K00

   Kozmetik

   0

   52

   52

   6456H00

   Kaderník

   0

   32

   32

   SPOLU

   118

   295

   413

    

    

   c/ Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy na školský rok 2017/18

               Prijímacie skúšky sme realizovali pre štvorročné študijné odbory – pracovník marketingu a kozmetik. Všetci uchádzači vyhoveli prijímacím skúškam. Prijali sme 17 uchádzačov. Do odboru kozmetik 12 uchádzačov a do odboru pracovník marketingu 5 uchádzačov. Dvaja žiaci v odbore pracovník marketingu opakovali ročník.

   Do ostatných odborov boli uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacích pohovorov.

    

    

    

    

   d/ údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie na školský rok 2017/18

               Na SOŠ bolo prijatých do prvého ročníka:

    

   Žiakov

   chlapcov

   dievčat

   Spolu

   do študijných odborov

   14

   23

   37

   do trojročných učebných odborov

   12

   11

   23

   do dvojročných učebných odborov

   5

   43

   48

   do nadstavbových odborov

   14

   17

   31

   Spolu sme do prvého ročníka prijali

   45

   94

           139

    

   e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

    

               Po ukončení školského roku sme urobili bilanciu prospechu všetkých žiakov a dochádzky denných žiakov:

    

               110 žiakov štvorročných študijných odborov SOŠ z toho 80 žiakov denného štúdia dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                  37   žiakov (33,64 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        35   žiakov (31,82 %)

   Prospelo:                                             28   žiakov (25,45 %)

   Neprospelo:                                         10   žiakov (9,09 %)

   Celkový prospech:                           2,02

   Vymeškaných hodín:                     4 243

   Z toho neospravedlnených:              241

   Správanie:       1. stupeň:                     79   žiakov (98,75 %)

                           2. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

                           3. stupeň:                       1   žiak (1,25 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

    

    

    

   93 žiakov trojročných učebných odborov SOŠ dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                  25   žiakov (26,88 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        21   žiakov (22,58 %)

   Prospelo:                                             40   žiakov (43,01 %)

   Neprospelo:                                           7   žiakov (7,53 %)

   Celkový prospech:                           2,10

   Vymeškaných hodín:                     8 400

   Z toho neospravedlnených:              783

   Správanie:       1. stupeň:                     87   žiakov (93,55 %)

                           2. stupeň:                       2   žiaci (2,15 %)

                           3. stupeň:                       4   žiaci (4,30 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

   71 žiakov dvojročných učebných odborov SOŠ z toho 56 žiakov denného štúdia dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                  15   žiakov (21,13 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        12   žiakov (16,90 %)

   Prospelo:                                             38   žiakov (53,52 %)

   Neprospelo:                                           6   žiakov (8,45 %)

   Celkový prospech:                           2,60

   Vymeškaných hodín:                     7 736

   Z toho neospravedlnených:           3 885

   Správanie:       1. stupeň:                     37   žiakov (66,07 %)

                           2. stupeň:                       9   žiakov (16,07 %)

                           3. stupeň:                       6   žiaci (10,71 %)

                           4. stupeň:                       4   žiakov (7,15 %)

    

   57 žiakov nadstavbových študijných odborov SOŠ z toho 48 žiakov denného štúdia dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                    9   žiakov (15,79 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        10   žiakov (17,54 %)

   Prospelo:                                             27   žiakov (47,37 %)

   Neprospelo:                                         11   žiakov (19,30 %)

   Celkový prospech:                           2,77

   Vymeškaných hodín:                     3 517

   Z toho neospravedlnených:              657

    

    

               Tematické plány  všetkých predmetov boli splnené.

    

   Vyhodnotenie maturitných skúšok

               Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 50 žiakov z dvoch tried denného štúdia - 2.BNV a 4.K a dvoch tried externého štúdia - 2.O a 4.M. Žiaci študovali v štvorročných študijných odboroch 6405K00 pracovník marketingu, 6446K00 kozmetik a dvojročných nadstavbových študijných odboroch 2982L02 potravinárska výroba so zameraním na pekársku a cukrársku výrobu, 3125L00 odevníctvo, 3659L00 stavebníctvo a 6426L00 vlasová kozmetika. Externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo 32 žiakov našej školy. Praktickú časť odbornej zložky konalo 38 žiakov. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne konalo 32 žiakov. 6 žiakov ústnu formu nekonalo z dôvodu neklasifikácie a neprospievania v druhom polroku školského roku, 5 žiaci prerušili štúdium z dôvodu získania zamestnania a 1 žiačka sa ústnej formy nezúčastnila z dôvodu práceneschopnosti. V septembri 2016 ústnu časť maturitnej skúšky vykonali 3 žiaci, z toho dvaja žiaci vykonali opravnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, jedna žiačka, ktorá sa maturitnej skúšky nemohla zúčastniť z dôvodu pobytu v zahraničí, vykonala teoretickú aj praktickú časť odbornej zložky. Na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky boli v júni dvaja žiaci neúspešní, obaja vykonali úspešne opravnú maturitnú skúšku v septembri, a teda všetci zúčastnení žiaci boli úspešní.

               Organizačné zabezpečenie priebehu bolo hodnotené ako veľmi dobré.

    

   f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

    

               V školskom roku 2017/2018 sa výchovno-vzdelávací proces vo všeobecno- vzdelávacích i odborných predmetoch realizoval podľa platných učebných plánov a osnov v

    

   štvorročných študijných odboroch:       6446K00  kozmetik

                                                                 6405K00  pracovník marketingu

                                                                 4210M02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby

   trojročných učebných odboroch:          2964H00  cukrár

                                                                 3678H00  inštalatér

                                                                 6456H00  kaderník

                                                                 3661H00  murár

   nadstavbových študijných odboroch:    6426L00  vlasová kozmetika

                                                                 3125L00  odevníctvo

                                                                 3982L02  potravinárska výroba - pekárska a cukrárska

                                                                 3659L00  stavebníctvo

   dvojročných učebných odboroch:         3178F00  výroba konfekcie

                                                                 3161F00  praktická žena

    

                     

                    Vyučovanie prebiehalo v triedach podľa schémy:

   Odbory

   1. ročník

   2. ročník

   3. ročník

   4. ročník

   študijné

   I. KM

   II. KM

   III. KM

    

   študijné

   1. A

    

    

    

   študijné

    

    

    

   IV. K

   študijné

    

    

    

   IV. M

   učebné – 3. ročné

   I. CDIR

    

    

    

   učebné – 3. ročné

    

   II. CD

   III. CD

    

   učebné – 3. ročné

    

   II. IR

    

    

   učebné – 3. ročné

    

    

   III. IR

    

   učebné – 2. ročné

   I. J

   II. J

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. Z

    

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. V

   II. V

    

    

   učebné – 2. ročné

    

   II. W

    

    

   nadstavbové

   I. BNV

   II. BNV

    

    

   nadstavbové

    

   II. O

    

    

   
    
   C    – Cukrár                                                                O    – Odevníctvo
   D    – Kaderník                                                            R     – Murár
   I      – Inštalatér                                                            S     – Stavebná výroba
   J      – Výroba konfekcie                                              V    – Vlasová kozmetika
   K    – Kozmetik                                                           V    – Výroba konfekcie     
   M    – Pracovník marketingu                                        W    – Výroba konfekcie
   N    – Potravinárska výroba                                         Z     Praktická žena
   
    
   
    
   g/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
   
    

   V školskom roku 2017/2018 vyučovací proces zabezpečovalo vo fyzických osobách:

   Pedagogickí zamestnanci:

   • 14 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov
   • 9 učiteľov odborných predmetov
   • Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

   • 16 majstrov odbornej výchovy (ďalej MOV)

    

   Nepedagogickí zamestnanci

   Ku koncu školského roku bolo zamestnaných celkom 8 zamestnancov. Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej pracovnej pozície.

    

    

   h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

    

   Bc. Katarína Andraščíková

   ─ absolvovala 1. atestáciu s názvom práce:

   Využitie aktivizujúcich metód na hodinách odborného výcviku

    

   Ing. Jana Baňasová

   ─ absolvovala 2. atestáciu s názvom práce:

   Využitie inovatívnych metód vo vyučovaní odborných predmetov

    

   Mgr. Iveta Šlosárová

   ─ absolvovala 2. atestáciu s názvom práce:

   Návrh a využitie učebnej pomôcky pre vyučovací predmet odborný výcvik

    

   Mgr. Anna Ptáková

   ─ absolvovala 2. atestáciu s názvom práce:

   Projektové vyučovanie ako predpoklad zefektívnenia odborného výcviku

    

   Mgr. Marcela Pillárová

   ─ absolvovala 2. atestáciu s názvom práce:

   Čitateľská gramotnosť a čítanie s porozumením na hodinách ruského jazyka

    

   Mgr. Anna Počová

   ─ získala výučný list v odbore kuchár

    

   Bc. Mária Pavlinská

   ─ absolvovala aktualizačné vzdelávanie s názvom práce:

   Tvorba úloh pre odborný výcvik

    

   Mgr. Mária Ščavnická

   ─ absolvovala špecializačné vzdelávanie s názvom práce:

   Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie

    

   i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

    

   Športové aktivity

               V školskom roku 2017/201 sme pre našich študentov zorganizovali rôzne športové turnaje a súťaže v rámci Olympijského dňa:

   • Turistický výstup na Téryho chatu vo Vysokých Tatrách v rámci účelového cvičenia 29.9.2017
   • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 1.ročníkov (5.3.2018 - 9.3.2018)
   • Lyžiarske stredisko Ski Drienica
   • Kurz letných športov pre žiakov 2. ročníka (6.2018 - 8.6.2018)
   •               - pondelok: výstup na  Minčol (najvyšší vrch Čergovského pohoria)

                  - utorok: výstup na Kamenický hrad

                  - streda: turistická vychádzka na Popradské pleso, Symbolický cintorín vo V. Tatrách        

                  - štvrtok: skalný útvar zvaný Spiaci mních - Kyjov

                  - piatok: túra smer  Lúčka-Potoky

   • Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníka (4.6.2018 - 6.6.2018)
   • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka (19.2018)
   • V máji sme sa zapojili do akcie „Do školy na bicykli“

    

   • Zapájanie družstiev do športových súťaží
   • Cezpoľný beh žiakov a žiačok stredných škôl (okresné kolo): 27. 9. 2017
   • žiačky sa umiestnili na 3. mieste, žiaci sa umiestnili na 4. mieste
   • Stolný tenis žiačok stredných škôl (okresné kolo): 9.11.2017
   • žiačky skončili na 1. mieste
   • Stolný tenis žiakov stredných škôl (okresné kolo): 10.11.2017                               
   •  žiaci skončili na 4. mieste 
   • Futsal  žiakov stredných škôl (okresné kolo): 1.11.2017
   •    žiaci skončili na 2. mieste
   • Bedminton  žiakov a žiačok stredných škôl (okresné kolo): 16.11.2017
   •   žiačky skončili na 3. mieste
   • žiaci skončili na 4. mieste
   • Silový dvojboj žiakov a žiačok stredných škôl: 15.12.2017
   • žiaci a žiačky sa umiestnili v celkovom rebríčku na 2. mieste
   • Basketbal žiačok stredných škôl (okresné kolo):  20.3.2018
   • žiačky skončili na 3. mieste

         8. Florbal žiačok stredných škôl ( okresné kolo):21.3.2018

                 - žiačky skončili na 3. mieste

          9. Florbal žiakov stredných škôl ( okresné kolo): 23.3.2018

                 -žiaci skončili na 4. mieste

           10.Veľký futbal žiakov stredných škôl (okresné kolo): 17.4.2018

                 - žiaci skončili na 2.mieste

            11. Armwrestling  Cup, 12. ročník: 7.5.2018

                - žiačky 4. miesto, žiaci 3. miesto

            12. Pentapolitana  2018 Sabinov: 15.6.2018

   - naše družstvo v celkovom bodovaní skončilo na 3. mieste

    

   Ostatné aktivity

   • 5.9.2017 Rádio Regina Košice - 6. ročník súťaže Koláč Rádia Regina 2017. Zúčastnili sme sa uvedenej súťaže ako každý rok, naša cukrárka sa umiestnila  na 3. mieste.
   • 9.9.2017 sme sa zviditeľnili na Dňoch mesta Lipany prezentáciou odborov, ktoré máme v našej škole, ich výrobkov a služieb, zúčastnili sme sa súťaže vo varení „lipianskej svadzby“ /strukovinovej polievky/.
   • 14.9.2017 sa všetci žiaci našej školy zúčastnili Dňa polície v Prešove.
   •  16.9.2017 sa v Dolnom Smokovci v areáli hotela Autis konal 18. ročník súťaže „Špica guláš“, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy, umiestnili sa na 3. mieste.
   • 26.9.2017 sme v našej škole v rámci Európskeho dňa  jazykov usporiadali rôzne súťaže a vedomostné kvízy.
   • 29.9.2017 prebehlo účelové cvičenie všetkých žiakov školy vo Vysokých Tatrách a v Špárovej doline v rámci Európskeho dňa športu.
   • 25.10.2017 sme si pripomenuli Svetový deň výživy prípravou  zdravých jedál a ich  prezentáciou pre všetkých žiakov našej školy a pre širokú verejnosť
   • 14.12.2017 – účasť na 16. ročníku  súťaže mladých talentov SWEETCUP 2017 v odbore cukrár, umiestnili sme sa s cukrárenským výrobkom v striebornom pásme
   • Na výstave Svadobné dni a Beauté v Nitre, 19. januára 2018, súťažili naše žiačky z odboru kaderník a kozmetik v oblasti náročnej účesovej tvorby a  líčenia  na tému - ,,Naj nevesta“,  obsadili sme 3. miesto.
   • 20. februára sa v Prešove konala krajská súťaž Ruské slovo v kategórii skupinový spev, v ktorej sa žiačky našej školy umiestnili na 1. mieste a postúpili do celoslovenského kola.
   • 8. februára 2018 sme v rámci Dňa otvorených dverí ukázali priestory  našej školy nielen záujemcom o štúdium v niektorom zo študijných alebo učebných odborov, ale aj širokej verejnosti.
   • 21. februára 2018 sa zúčastnili všetci študenti a pedagógovia našej školy na divadelnom predstavení „Nikola Šuhaj lúpežník“ v DJZ v Prešove.
   • V stredisku  Ski  Drienica v dňoch 05. - 09. marca 2018 prebiehal lyžiarsky kurz pre žiakov prvého ročníka našej školy.
   • 21. marca 2018 počas Svetového dňa vody sme pripravili pre našich študentov prezentáciu vo forme odborných štúdií a obrazového materiálu s inovatívnymi prvkami o vlastnostiach vody, druhoch vôd, znečisťovaní  a ochrane vôd, šetrení a  jej význame pre človeka.
   • 22. – 23. marca sa žiaci v odbore inštalatér zúčastnili na exkurzii v Múzeu medi v Handlovej.
   • 23. marca 2018 sa zúčastnili žiačky z odboru kozmetik na výstave v Trenčíne - Beauty Fórum Trenčín 2018.
   •  26. marca 2018 sa žiaci odboru inštalatér  zúčastnil on-line súťaže Meď 2018. Umiestnili sme sa na 2. mieste na Slovensku a škola získala 200 eur na nákup zariadenia pre spomenutý odbor.
   • 27. marca 2018 sme sa v celoslovenskej súťaži Ruské slovo v Košiciach umiestnili v skupinovom speve na 2. mieste.
   • 27. marca 2018 sme zorganizovali  kurz pre kozmetičky „Farebná typológia“.
   • Týždeň pred Veľkou nocou sa naše cukrárky zúčastnili  na výstave s veľkonočnou tematikou v Galérii mesta Lipany.
   • 10. apríla 2018 sme zorganizovali  kurz pre kozmetičky „Relaxačná masáž“.
   • 16. mája - aktívna účasť našich žiačok na zbierke „Úsmev ako dar“.
   • 25. mája 2018 sme zorganizovali  kurz pre kozmetičky „Akrylové nechty“.
   • 12. júna - ocenenie našej žiačky Hyacinty Urbanovej od predsedu PSK plaketou  „LUX mentium 2018“ – za výhru v celoslovenskej súťaži „Naj nevesta“ v Nitre, za 1. miesto v krajskej súťaži Ruské slovo v skupinovom speve a za 2. miesto v celoslovenskom kole tejto súťaže.
   • vydávanie školského časopisu ELÁN,
   • nová webová stránka školy,
   • úspešná reprezentácia našej školy v okresných súťažiach žiakov v basketbale, stolnom tenise, bedmintone, cezpoľnom behu, florbale, futbale, v pretláčaní rukou a v Biblickej olympiáde,
   • personálne a materiálne zabezpečenie realizácie rekvalifikačného modulu „Pomocné stavebné práce“ pre minoritnú skupinu obyvateľstva v spolupráci Úradom práce v Prešove a mestom Lipany v trvaní 2 mesiacov.

    

         Od septembra sme ďalej pokračovali v  rekvalifikačných kurzoch pre nezamestnaných cez ÚPSVAR Prešov a Stará Ľubovňa v odbore inštalatér. Absolventi kurzov získali zváračské oprávnenie v rôznych metódach.

    

   j/ Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená

    

               V hodnotenom období sa pracovalo na vypracovaní žiadostí štyroch projektov o nenávratný finančný príspevok z EÚ a jedného projektového zámeru:

   1. „Zvýšenie kvalifikácie a podpora adaptibility uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti skrášľovacích procedúr“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01. Uvedený projekt bol pozastavený.

   2. „Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk v SOŠ Lipany“ kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14), v rámci OP - Integrovaný regionálny operačný program, zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. V rámci tejto výzvy sa najprv predkladal projektový zámer zriaďovateľovi PSK na schválenie. Naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 437 016,15 EUR bola akceptovaná Ministerstvom  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod Kódom: NFP302020K575.

   3. ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pod názvom „Odborná prax v Čechách“. Uvedený projekt ponúka príležitosť odborného vzdelávania a absolvovanie stáže v zahraničí. Tento projekt bol úspešný. Celková hodnota finančných prostriedkov z ESF je 36 550,00 EUR.

   4. ERASMUS+ KA2 – Strategické partnerstvá 2017“ pre sektor školského vzdelávania -partnerstvá zložené výlučne zo škôl pod názvom: „Kariérna cesta 21. storočia“. Ide o mobilitu študentov a pedagogických zamestnancov do štátov EÚ, ktoré sú súčasťou partnerstva pod koordinátorom štátu Turecko. Týkal sa piatich štátov EÚ: Turecko ako koordinátor, Poľsko, Taliansko, Portugalsko a Slovensko v celkovej finančnej sume 163 768,00 EUR. Naša škola je na rezervnom liste.

    

    

   k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

   V školskom roku 2017/2018 nebola v našej škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou.

    

   l/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

   Výchovno-vyučovací proces sa uskutočňuje v budove školy, ktorá po rekonštrukcii v roku 2004 a implementácii projektu z EÚ v r. 2008-2010 slúži na teoretické aj praktické vyučovanie. SOŠ má 42 učební, z toho 26 odborných učební, 3 jazykové učebne, 3 počítačové učebne a chemické laboratórium, ktoré je v  rámci finančných možností zabezpečené potrebnými učebnými pomôckami. V minulom školskom roku bola dokončená nová odborná učebňa pre odbory inštalatér a murár. Vyučovanie telesnej výchovy sa uskutočňuje vo vlastnej telocvični, posilňovni a na viacúčelovom asfaltovom ihrisku v areáli školy. Nemalé prostriedky sa vynakladajú na vybavenie vnútorného zariadenia uvedených priestorov, inventáru a IKT. Implementáciou dvoch projektov z EU sa napomohlo k ich zabezpečeniu. Opravou elektroinštalácie a prispôsobením novým podmienkach prešli už všetky poschodia, okrem 3. NP školy. V hodnotenom období sa vykonala oprava rozvodov a príslušenstva UK v budove školy a telocvične z príspevku zriaďovateľa v sume 104 307,00 EUR a prácami naviac v sume 14 798,42 EUR.

   Praktické vyučovanie sa realizuje v školských dielňach a v zmluvných firmách formou individuálneho odborného výcviku. Pre praktické vyučovanie je k dispozícii pre študijné a učebné odbory 10 dielní.  Posilnené sú odbory kaderník, vlasová kozmetika  a kozmetika v Stredisku praktického vyučovania Tília na Nám. sv. Martina 51 v Lipanoch, ktoré ponúka svoje služby širokej verejnosti. V školskej budove je 6 dielní,  v  areáli PV sa nachádzajú 4 dielne. Tento počet dielní je dostačujúci  pre zabezpečenie kvalitného vyučovania vo všetkých odboroch. Rekonštrukcia areálu pre odborný výcvik je už ukončená - jeho vnútorná časť (omietka, elektroinštalácia, výmena okien, dverí spolu so sociálnym zariadením) a taktiež aj vonkajšia časť (kanalizácia na odvádzanie dažďovej vody, oprava oplotenia a terénu...) Opravila sa fasáda a zateplenie budovy na Štúrovej ulici. Financovanie tejto rekonštrukcie sa uskutočňovalo z vlastných zdrojov. Materiálno-technické zabezpečenie dielní je adekvátne súčasnému finančnému stavu školy. Vybavenosť dielní je štandardná, zodpovedá normatívu pre jednotlivé študijné a učebné odbory.  

   Okrem odborného výcviku realizovaného v dielňach OV žiaci odboru stavebná výroba,  inštalatér a  murár  pomáhajú  pri prácach na obnove a vytváraní nových  priestorov v školskej časti  a úprave okolia školy.

    Dopĺňanie učebných pomôcok, spotrebného materiálu a pracovného náradia realizujeme sústavne, pretože to vyžaduje ich rýchly rozvoj, modernizácia a nové trendy.

    

   m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

   1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

   1 312 743 eur

   2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

   0 eur

   3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

   12 807 eur

   4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

        0    eur

   5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

                                                                                                                                               0 eur

   6. Zisk z podnikateľskej činnosti

              1 283,65 eur 

   Naša škola je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Osobné a prevádzkové náklady boli financované ako prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu na základe normatívov na jedného žiaka. K 15. 9. 2017 bolo v našej škole 413  žiakov. V priebehu roka sa schválený rozpočet viackrát upravoval, čo je prehľadne uvedené v správe  o hospodárení za r. 2017,  ktorá tvorí prílohu  tejto správy.

   Mimoškolské aktivity sa realizovali v rámci záujmových krúžkov a boli financované z finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy.

    

   n/ Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia

   V koncepčnom zámere rozvoja školy za minulý školský rok hlavným cieľom bolo dokončiť implementáciu projektov financovaných zo zdrojov EU, MŠ SR, MPaRV SR a  z vlastných zdrojov v operačnom programe Vzdelávanie, Ľudské zdroje a IROP.

    

   o/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

               V priebehu školského roku sa uskutočnili kontroly vedenia pedagogickej dokumentácie triednych učiteľov, na konci školského roka dokumentácie maturitných a záverečných skúšok. Kontroly pedagogických dokumentov ukázali, že pedagogická dokumentácia je vedená správne a aj napriek drobným chybám je spracúvaná dokumentácia na požadovanej úrovni.

   Kontrolná činnosť bola i v tomto školskom roku zameraná na zabezpečenie plynulého priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôraz sa kládol na využívanie fondu vyučovacieho času, na vykonávanie pedagogického dozoru a podobne. Menšie nedostatky sa zistili pri vykonávaní pedagogického dozoru počas prestávok. Naším cieľom je tieto nedostatky odstrániť a zabezpečiť kvalitný a plne funkčný pedagogický dozor počas celého vyučovacieho procesu.

           Výsledky vnútornej kontroly na úseku praktického vyučovania poukazujú na klady a nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese. Je potešujúce, že väčšina majstrov rôznymi metódami a formami aktivizuje a motivuje žiakov na praktickom vyučovaní a prehlbuje ich záujem o štúdium. Z hospitačného pozorovania vyplynulo, že pripravenosť MOV na vyučovanie je rôzna. U prevažnej väčšiny majstrov sa podarilo naplniť vzdelávacie a výchovné ciele v súlade s učebným plánom. Ďalšie zistené nedostatky boli v dochádzke, správaní, v dodržiavaní OBP - PO, niekedy chýbal pracovný odev. Aj keď ide len o ojedinelé prípady, je potrebné ich v budúcnosti riešiť pravidelne, s väčším dôrazom. Nedostatky boli prerokované  osobne s príslušnými majstrami OV a boli prijaté opatrenia pre zlepšenie VVP.

   Riaditeľ školy a zástupca pre teoretické vyučovanie vykonali hospitácie v nematuritných triedach, v ktorých sa cudzí jazyk vyučuje nekvalifikovane. Väčšie nedostatky sa zistili len u jedeného učiteľa, ten však už momentálne nie je naším zamestnancom.

   V oblasti bezpečnosti práce je potrebné viac upozorňovať žiakov na nebezpečenstvo úrazu pri realizácii OV najmä pri náročných témach, (práca na obrábacích strojoch, zváranie, práca vo výškach), prípadne pri inštalačných prácach (vysekávanie muriva, rezanie, strihanie a vŕtanie materiálu), vyžadovať upravenosť žiakov, aby každý žiak mal  na OV  pracovný odev a obuv.

   Je potrebné skonštatovať, že výchovné pôsobenie pedagogických zamestnancov na žiakov bolo efektívne, pretože v hodnotenom období došlo iba k minimálnemu poškodzovaniu školského majetku.

   p/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

    

   Každý rok zisťujeme oslovením našich absolventov, ako sa umiestnili na trhu práce po ukončení štúdia na našej škole. Podľa posledného šetrenia z 99 úspešných absolventov školy sa umiestnilo:

   •  na strednej alebo vysokej škole pokračuje 30 žiakov (30,30 %)
   •  do zamestnania doma alebo v zahraničí je prijatých  46 žiakov (46,47 %)
   •  na úradoch práce je evidovaných 6 žiakov (6,06 %)
   •  požadované informácie neposkytlo 17 žiakov (17,17 %).
   •  

    Je dôležité uviesť, že vysoký podiel nezistených žiakov vyplýva z dôvodu, že v škole máme elokované pracoviská Jarovnice a Varhaňovce, z ktorých je veľmi ťažké získať informácie o absolventoch školy. Všetky naše pokusy zistiť ich situáciu končia tak, že absolventi odchádzajú za zárobkom do iných krajov republiky, prípadne do zahraničia, najčastejšie do Českej republiky a Veľkej Británie.

     

    2. Ďalšie informácie

     

    a/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

     

    V rámci implementácie projektu z EÚ škola získala pekné, presvetlené prostredie na vyučovanie, dve moderné učebne v odbore kozmetik a kaderník a jednu klasickú triedu na 5. nadzemnom podlaží (NP) školy a takisto sociálne zariadenia zodpovedajúce súčasným moderným podmienkam. Postupne dotvárame ostatné priestory – vynovujeme ich.

    Z vlastných zdrojov sme počas implementácie projektu zrealizovali opravy ostatných priestorov školy, ktoré už finančne nevošli do obmedzenej výšky projektu (sociálne zariadenia, šatne v odbore cukrár, opravy spŕch a WC na každom poschodí školy, oprava centrálnej  chodby na schodisku, kompletná oprava sociálnych zariadení v budove telocvične .

    Počas letných mesiacov prebehla kompletná oprava a rekonštrukcia rozvodov kúrenia v budove školy v hodnote 119 000 eur.

    V objekte Garáží a dielní na Štúrovej ulici sa skvalitnilo prostredie na výchovno-vyučovací proces dokončením celkovej rekonštrukcie objektu. Vo veľkej miere k skvalitneniu prostredia prispieva aj starostlivosť o okolie objektu zabezpečovanej žiakmi počas OV pod vedením majstrov OV.

     

    b/ Voľnočasové aktivity školy

     

    Žiaci SOŠ vo voľnom čase pracujú v rôznych záujmových krúžkoch. V hodnotenom období boli žiaci zapojení celkovo v 31 vzdelávacích krúžkoch. Na všetkých úsekoch školy sú to krúžky: Doučovanie v účtovníctve, Enviroklub, Filmový krúžok, Geografický krúžok, Khamoro, Konverzujeme v ruskom jazyku, Kováčsky, Kreatívny cukrár, Krúžok anglického jazyka, Krúžok informatickej výchovy, Modelovania jednoduchých ozdôb, Moderné a kreatívne dievča, Nemčina hrou, Ošetrovanie vlasov, Prírodovedný, Ručné práce, Slovenčina pre každého, Stolovanie, tri krúžky Šikovné ruky, Technika administratívy, Turistický, Tvorivé dielne, Urob si sám, Vodácky, Volejbal dievčatá, Výroba cukroviniek, Zmenáreň, Zváranie ako hoby a Žurnalistický.

    Súčasťou voľnočasových aktivít je aj spolupráca s družobnou školou v Krynici v Poľsku v rámci kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí.

     

     

    c/ Spolupráca školy s rodičmi a poskytovanie služieb žiakom

     

    Pravidelne sa zvolávajú združenia rodičov, či už celoškolské alebo triednické, kde majú možnosť rodičia získať informácie o študijných výsledkoch svojich detí a taktiež sú informovaní o chode školy, o úrovni výchovno-vyučovacieho procesu.

    Počas štúdia na SOŠ žiaci získavajú vodičské oprávnenie v autoškole a v prípade záujmu absolvujú zváračský a paličský kurz. Škola im poskytuje zľavu, čo je  pre našich žiakov výhodné. Takisto využívajú služby  odborov kaderník a kozmetik. Tiež majú možnosť kúpiť si hotové cukrárenské výrobky, ktoré žiaci v odbore cukrár vyprodukujú počas odborného výcviku v cukrárenskej dielni.       

     

    Táto správa bola prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa  3. októbra 2018.

     

     

     

    ....................................................

    Mgr. Karol  Tkáč

    riaditeľ školy

     

     

     

    Prílohy k správe:   1.   vyjadrenie Rady školy k predloženej správe

                                  2.   rozpis upraveného rozpočtu za rok 2017

                                  3.   výkaz k správe o hospodárení za rok 2017

                                  4.   správa o hospodárení za rok 2017

                                  5.   ročná účtovná závierka za rok 2017

     

     

     

     

     

     

     

     

    Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Strednej odbornej škole v Lipanoch za školský rok 2017/2018.

     

     

     

     

    ....................................................

    PaedDr. Ján Furman

    vedúci odboru

   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • S p r á v a

    

   o výchovno-vzdelávacej činnosti  školy

   za školský rok 2016/2017

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                Mgr. Karol  Tkáč

                                                                                                                   riaditeľ školy

    

    

   Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany   

    

           a/ Základné identifikačné údaje o škole

   1. Názov školy:                          Stredná odborná škola

   2. Adresa školy:                         082 71 Lipany, Komenského 16

   3. Telefónne a faxové  čísla školy :

     1. riaditeľ školy                051/4880015,    mobil: 0905491714
     2. sekretariát                     051/4880011
     3. zástupca pre PV            051/4880016,    mobil: 0918771993
     4. zástupca pre TV            051/4880017,    mobil: 0911693352
     5. ekonómka školy            051/4880018,    mobil: 0908977084
     6. zborovňa učiteľov         051/4880019
     7. finančná účtovníčka      051/4880020
     8. výchovný poradca        051/4880023
     9. zborovňa majstrov        051/4880022
     10. mzdová účtovníčka       051/4880021
     11. fakturantka                   051/4880014
     12. cukrárenská dielňa        051/4880024

    

   4. Internetová a elektronická adresa školy:

    

   5. Údaje zriaďovateľa školy:  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

    

   6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

   Mgr. Karol Tkáč              –  riaditeľ školy

   Ing. Jozef Novický         –  zástupca pre praktické vyučovanie

   PaedDr. Milan Mihok     –  zástupca pre teoretické vyučovanie

   Ing. Miloslava Vaľková  –  ekonómka školy

    

   7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

   Rada školy v hodnotenom období pracovala v zložení:

   Ing. Miloš Kožuško           -    učiteľ SOŠ (predseda)

   Ing. Vladimír Jánošík        -    delegovaný za zriaďovateľa

   Ing. Eduard Vokál            -     delegovaný za zriaďovateľa

   PhDr. Jozef Križalkovič    -     delegovaný za zriaďovateľa

   PhDr. Milan Zagrapan       -    delegovaný za zriaďovateľa

   Ing. Miloslava Vaľková    -     delegovaná za nepedagogických zamestnancov

   Mgr. Marta Bujňáková      -    delegovaná za pedagogických zamestnancov (podpredsedníčka)

   Mgr. Hugo Reichstädter    -    zástupca rodičov

   Jana Nemešová                  -   zástupca rodičov

   Veronika Klembarová       -    zástupca rodičov

   Adrián Firment                  -   žiak SOŠ

    

   Poradné orgány školy:

     • Pedagogická rada
     • Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov
     • Predmetová komisia odborných predmetov
     • Predmetová komisia odborného výcviku

    

   b/ Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

              Na začiatku školského roku 2016 / 2017 navštevovalo SOŠ 441 žiakov, vrátane 10 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 50 žiakov v externej forme štúdia. V škole sa vyučovalo v  5 triedach štvorročných študijných odborov, z toho  v jednej triede v externej forme štúdia;  v 6 triedach trojročných učebných odborov, 6 triedach dvojročných učebných odborov, z toho bolo 5 tried v odlúčených pracoviskách Jarovnice a Varhaňovce, pričom jedna trieda vo Varhaňovciach bola triedou večerného štúdia; a v 4 triedach dvojročných nadstavbových odborov, z toho  bola jedna trieda v externej forme štúdia. Skladba žiakov podľa jednotlivých odborov bola nasledovná:

    

   Odbor

   Žiakov

   kód

   názov

   chlapcov

   dievčat

   Spolu

   2964H00

   Cukrár

   2

   34

   36

   2982L02

   Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

   4

   15

   19

   3125L00

   Odevníctvo

   0

   12

   12

   3161F00

   Praktická žena

   0

   7

   7

   3178F00

   Výroba konfekcie

   10

   71

   81

   3659L00

   Stavebníctvo

   33

   0

   33

   3661H00

   Murár

   28

   0

   28

   3686F00

   Stavebná výroba

   8

   0

   8

   3678H00

   Inštalatér

   43

   0

   43

   6405K00

   Pracovník marketingu

   19

   48

   67

   6426L00

   Vlasová kozmetika

   0

   22

   22

   6446K00

   Kozmetik

   0

   47

   47

   6456H00

   Kaderník

   1

   37

   38

   SPOLU

   148

   293

   441

    

    

   c/ Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

               Prijímacie skúšky sme realizovali pre štvorročné študijné odbory – pracovník marketingu a kozmetik. Všetci uchádzači vyhoveli požiadavkám prijímacích skúšok. Prijali sme 19 uchádzačov, a to do odboru kozmetik 12 uchádzačov a do odboru pracovník marketingu 7 uchádzačov.

   Do ostatných odborov boli uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacích pohovorov.

    

   d/ Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

               Na SOŠ bolo prijatých do prvého ročníka:

    

   Žiakov

   chlapcov

   dievčat

   Spolu

   do študijných odborov

   2

   17

   19

   do trojročných učebných odborov

   18

   12

   30

   do dvojročných učebných odborov

   5

   43

   48

   do nadstavbových odborov

   14

   17

   31

   Spolu sme do prvého ročníka prijali

   39

   89

           128

    

   e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

               Po ukončení školského roku sme urobili bilanciu prospechu a dochádzky:

    

               91 žiakov štvorročných študijných odborov SOŠ dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                  30   žiakov (32,97 %)

   Prospelo veľmi dobre:                         27   žiakov (29,67 %)

   Prospelo:                                            26   žiakov (28,57 %)

   Neprospelo:                                          8   žiakov (8,79 %)

   Celkový prospech:                           2,06

   Počet vymeškaných hodín:             3 692

   z toho neospravedlnených:                 384

   Správanie:       1. stupeň:                     90   žiakov (98,90 %)

                          2. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

                          3. stupeň:                       1   žiak (1,10 %)

                          4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

                          

   135 žiakov trojročných učebných odborov SOŠ dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                  27   žiakov (20,00 %)

   Prospelo veľmi dobre:                         31   žiakov (22,96 %)

   Prospelo:                                            61   žiakov (45,19 %)

   Neprospelo:                                        16   žiakov (11,85 %)

   Celkový prospech:                           2,38

   Počet vymeškaných hodín:             3 363

   z toho neospravedlnených:             2 086

   Správanie:        1. stupeň:                   119   žiakov (88,16 %)

                           2. stupeň:                       8   žiakov (5,92 %)

                           3. stupeň:                       8   žiakov (5,92 %)

                           4. stupeň:                       0   žiakov (0,00 %)

    

    

    

    

    

   63 žiakov dvojročných učebných odborov SOŠ dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                    7   žiakov (11,11 %)

   Prospelo veľmi dobre:                         22   žiakov (34,92 %)

   Prospelo:                                             26   žiakov (41,27 %)

   Neprospelo:                                           8   žiakov (12,70 %)

   Celkový prospech:                           3,43

   Počet vymeškaných hodín:             8 772

   z toho neospravedlnených:             4 291

   Správanie:        1. stupeň:                     48   žiakov (76,19 %)

                           2. stupeň:                       5   žiakov (7,94 %)

                           3. stupeň:                       3   žiaci (4,76 %)

                           4. stupeň:                       7   žiakov (11,11 %)

    

   64 žiakov nadstavbových študijných odborov SOŠ dosiahlo nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                    7   žiakov (10,94 %)

   Prospelo veľmi dobre:                         15   žiakov (23,44 %)

   Prospelo:                                             26   žiakov (40,62 %)

   Neprospelo:                                         16   žiakov (25,00 %)

   Celkový prospech:                           3,20

   Počet vymeškaných hodín:             5 963

   z toho neospravedlnených:                140

    

   353 žiakov SOŠ dosiahlo na konci školského roku nasledovné hodnoty:

   Prospelo s vyznamenaním:                  71   žiakov (20,11 %)

   Prospelo veľmi dobre:                        95   žiakov (26,91 %)

   Prospelo:                                           139   žiakov (39,38 %)

   Neprospelo:                                         48   žiakov (13,60 %)

   Celkový prospech:                           2,63

   Počet vymeškaných hodín:           31 790

   z toho neospravedlnených:             6 901

   Správanie:        1. stupeň:                   257   žiakov (72,80 %)

                           2. stupeň:                     13   žiakov (3,68 %)

                           3. stupeň:                     12   žiakov (3,40 %)

                           4. stupeň:                       7   žiakov (1,98 %)

               Tematické plány  všetkých predmetov boli splnené.

               Zákon o ukončovaní štúdia na stredných školách zaviedol povinnú maturitu z cudzieho jazyka, preto je nutné, aby sa posilnilo vyučovanie cudzích jazykov. Všetky triedy študijných odborov, vrátane nadstavbového štúdia, majú týždenne 5 vyučovacích hodín cudzieho jazyka. Toto sa docielilo úpravou učebných plánov vo všetkých triedach študijných odborov. Pretože žiaci, ktorí študujú v učebných odboroch, majú záujem pokračovať v  nadstavbových formách štúdia, je nutné posilniť vyučovanie cudzích jazykov aj v učebných odboroch. Docielilo sa to úpravou učebných plánov vo všetkých triedach učebných odborov. Všetky triedy učebných odborov majú týždenne 3 vyučovacie hodiny cudzieho jazyka.

    

   Vyhodnotenie maturít

               Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 54 žiakov z dvoch tried: 2.BNV a 4.KM. Žiaci študovali v štvorročných študijných odboroch 6405K00 pracovník marketingu, 6446K00 kozmetik a v dvojročných nadstavbových študijných odboroch 2982L02 potravinárska výroba so zameraním na pekársku a cukrársku výrobu, 3659L00 stavebníctvo a 6426L00 vlasová kozmetika. Externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo 36 žiakov našej školy. Praktickú časť odbornej zložky konalo 44 žiakov. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne konalo 37 žiakov. 8 žiakov ústnu formu nekonalo z dôvodu neklasifikácie a neprospechu za druhý polrok školského roku a 1 žiačka sa ústnej formy nezúčastnila z dôvodu práceneschopnosti. V septembri 2016 ústnu časť maturitnej skúšky vykonalo 7 žiakov. Jeden žiak požiadal riaditeľa školy o možnosť vykonať maturitnú skúšku vo februári 2017 z dôvodu práceneschopnosti. Na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky boli všetci zúčastnení žiaci úspešní. Ostatní žiaci, ktorí nekonali ústnu časť maturitnej skúšky, buď neprospeli na konci školského roku z viacerých predmetov, a teda budú opakovať ročník, alebo zanechali štúdium prevažne z dôvodu získania zamestnania.

               Organizačné zabezpečenie priebehu maturitnej skúšky bolo hodnotené ako veľmi dobré.

    

   f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

    

               V školskom roku 2016 / 2017 sa výchovno-vzdelávací proces vo všeobecno- vzdelávacích i odborných predmetoch realizoval podľa platných učebných plánov a osnov v

    

   štvorročných študijných odboroch: kozmetik

                               pracovník marketingu

   trojročných učebných odboroch:  cukrár

                              inštalatér

                              kaderník

                                                     murár

   nadstavbových študijných odboroch:  vlasová kozmetika

                                  odevníctvo

                                  potravinárska výroba

                                  stavebníctvo

   dvojročných učebných odboroch:  výroba konfekcie

                               praktická žena

                               stavebná výroba

                     

                    Vyučovanie prebiehalo v triedach podľa schémy:

   Odbory

   1. ročník

   2. ročník

   3. ročník

   4. ročník

   študijné

   I. KM

   II. KM

    

   IV. KM

   študijné

    

    

   III. K

    

   študijné

    

    

   III. M

    

   učebné – 3. ročné

   I. CD

   II. CD

   III. CD

    

   učebné – 3. ročné

   I. IR

   II. IR

   III. IR

    

   učebné – 2. ročné

   I. J

   II. J

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. SZ

    

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. Vv

   II. Vv

    

    

   učebné – 2. ročné

   I. W

    

    

    

   nadstavbové

   I. B

    

    

    

   nadstavbové

   I. NV

    

    

    

   nadstavbové

   I. O

    

    

    

   nadstavbové

    

   II. BNV