• STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  PODNIKANIA  A  SLUŽIEB

    Komenského 16,  082 71 LIPANY

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Štvorročný  študijný odbor

     

    4553K00  podnikateľ pre rozvoj vidieka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Obsah

     

    1        Obsah. 2

    2        Úvodné identifikačné údaje. 3

    3        Charakteristika  študijného  odboru. 5

    3.1     Základné údaje. 5

    3.2     Zdravotné požiadavky na uchádzača. 5

    3.3     Charakteristika odborného zamerania. 5

    4        Profil  absolventa. 7

    4.1     Celková charakteristika absolventa. 7

    4.2     Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania. 7

    4.3     Požiadavky na absolventa v oblasti odborného vzdelania. 8

    4.4     Uplatnenie absolventa. 9

    4.5     Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventa. 9

    5        Učebný  plán  študijného  odboru. 10

    6        Učebné  osnovy  vyučovacích  predmetov. 14

    6.1     Chov zvierat 14

    6.2     Ekonomika. 17

    6.3     Mechanizácia. 18

    6.4     Motorové vozidlá. 23

    6.5     Odborný výcvik. 26

    6.6     Pestovanie rastlín. 30

    6.7     Podnikanie a služby. 33

    6.8     Riadenie malého podniku. 35

    6.9     Regionálny národopis a kultúra. 35

    6.10   Rozvoj vidieka. 36

    6.11   Služby vo vidieckej turistike. 37

    6.12   Sprievodcovská činnosť. 39

    6.13   Turistika na vidieku. 40

    6.14   Účtovníctvo. 42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Úvodné identifikačné údaje

     

     

     

    Názov a adresa školy

    SOŠ PAS, Komenského 16, 082 71 Lipany

    Kód názov a zameranie študijného odboru

    4553K podnikateľ pre rozvoj vidieka

    Stupeň vzdelania

    Úplné stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    Denná

    Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

    Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

    Vyučovací jazyk

    Slovenský

    Druh školy

    Štátna

    Spôsob ukončenia štúdia

    Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

    Vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

    Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3B

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    V štátnych a súkromných podnikoch výroby a služieb, vo výskume, v štátnej správe, v agroturistike, v podnikateľskej činnosti

    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)

    V pomaturitnom špecializačnom štúdiu, v bakalárskom štúdiu na vysokej škole vo vysokoškolskom štúdiu na poľnohospodárskej univerzite, prípadne na prírodovedeckej fakulte alebo ekonomickej univerzite

    Dátum schválenia školského vzdelávacieho programu

    2. júl 2018

    Platnosť od

    1. septembra 2018, začínajúc 1. ročníkom

     

     

    Kontakty pre komunikáciu so školou:

     

    Titul, meno a priezvisko

    Pracovná funkcia

    Telefón

    e-mail

    Mgr. Karol Tkáč

    riaditeľ školy

    051 4880015

    riaditel@sos-lipany.vucpo.sk

    Ing. Miloslava Vaľková

    ekonómka

    051 4880018

    ekonom@sos-lipany.vucpo.sk

    Ing. Jozef Novický

    ZRPV

    051 4880016

    jozef0105@centrum.sk

    Milan Mihok

    ZRTV

    051 4880017

    sekretariat@sos-lipany.vucpo.sk

     

    Zriaďovateľ:

    Prešovský samosprávny kraj

    Odbor školstva

    Námestie mieru 3

    080 01 Prešov

     

     

     

     

                                                                                                          ...........................................

    V Lipanoch 2. júla 2018                                                                       Mgr. Karol Tkáč

                                                                                                                    riaditeľ školy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Charakteristika  študijného  odboru

     

     

     

    1. Základné údaje

     

     

    Dĺžka prípravy:

    4 roky

    Študijný odbor je určený pre:

    chlapcov a dievčatá

    Základné podmienky pre prijatie uchádzačov:

    úspešné ukončenie základnej školy

    zdravotná spôsobilosť

    Spôsob ukončenia prípravy:

    maturitná skúška

    Podmienky ukončenia štúdia:

    úspešné ukončenie 4. ročníka

    Poskytnuté vzdelanie:

    úplné stredné odborné vzdelanie

    Personálne zabezpečenie:

    všetci vyučujúci sú plne kvalifikovaní

    Materiálno-technické a priestorové podmienky:

    plne vyhovujúce požiadavkám na vzdelávanie v odbore

     

                                                                              

     

     

    1. Zdravotné požiadavky na uchádzača

     

    Na prijatie do študijného odboru sa vyžaduje dobrý zdravotný stav, potvrdený dorastovým lekárom. Uchádzači nesmú trpieť poruchami pohybového ústrojenstva, alergiami kože a dýchacích ciest, chorobami srdca, nervovými poruchami, spojenými so zmenou koordinácie. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti sa vyžaduje odporúčanie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy.

     

     

     

    1. Charakteristika odborného zamerania

     

    V študijnom odbore sa poskytuje žiakom odborná príprava pre jednotlivé druhy činností technicko-hospodárskych a riadiacich pracovníkov až po vedenie malých a stredných podnikov, vykonávanie náročných vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní, samostatného podnikania a na štúdium na vysokých školách.

    Žiaci získavajú široko profilované odborné vzdelanie a primerané všeobecné vzdelanie.

    Obsahom vzdelávania sú poznatky o zákonoch, zákonitostiach, princípoch, javoch a faktoch, o vzťahoch a súvislostiach, ich využívanie v praktických činnostiach a životných potrebách.

    Utváranie harmonicky sa rozvíjajúcej osobnosti žiakov sa uskutočňuje v jednote výchovy a vzdelávania. V nadväznosti na základnú školu, na doterajšie skúsenosti a poznatky žiakov, v úzkej súčinnosti s mimoškolskými výchovnými činiteľmi sa zabezpečuje výchova vlastenecká, etická a estetická výchova, výchova k starostlivosti o ochranu zdravia, prírody a životného prostredia.

    Poskytované vzdelávanie v študijnom odbore pozostáva zo všeobecnej a odbornej zložky.

    • základné odborné učivo
    • špeciálne odborné učivo

     

    Ťažiskom odborného vzdelávania v oblasti teoretickej i praktickej prípravy je základné odborné učivo, ktoré úzko nadväzuje na zložku všeobecného vzdelávania. Určuje to aj charakter široko koncipovaného študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka.

     

    Základné odborné učivo umožňuje osvojiť si na vedeckom základe zovšeobecnené širšie a dlhodobejšie platné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky logického myslenia a správnych metód práce. Je podmienkou žiadúcej adaptácie absolventa v rámci daného, prípadne príbuzného odboru a zamerania. Umožňuje osvojiť si poznatky o podstate zákonitosti, princípov, javov a vzťahov medzi nimi, o prírodných, technických, technologických, ekologických a ekonomicko-spoločenských súvislostiach a vedieť ich uplatňovať pri riešení praktických úloh. Tvorí základ odbornej zložky profilu absolventa. Patrí sem učivo predmetov mechanizácia, ekonomika, pestovanie rastlín,  chov zvierat,  podnikanie a služby, účovníctvo, riadenie malého podniku, rozvoj vidieka, turistika na vidieku, regionálny národopis a kultúra, služby vo vidieckej turistike, sprievodcovská činnosť a iné, ktoré tvoria povinný odborný základ integrovaného odboru, prevažne v 1. a 2. ročníku štúdia.

     

    Špeciálne odborné učivo je koncipované ako dynamický systém povinných odborných učebných predmetov odborných zameraní a voliteľných odborných predmetov umožňujúci uplatnenie absolventov po primeranom zapracovaní v rámci nástupnej praxe v nových spoločenských, technických, technologických a ekonomických podmienkach rozvoja vidieka, poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb. Tvorí ho učivo predmetov motorové vozidlá, pestovanie rastlín, chov zvierat, mechanizácia, podnikanie a služby, informatika, turistika a ďalších.

    Charakteristika jednotlivých predmetov je uvedená v príslušnej osnove daného predmetu.

    Osobitný význam v sústave vyučovacích predmetov má prax ako integrujúci predmet v príprave žiakov na osvojenie si činnosti uvedených v profile absolventa, preto sa v odbornej príprave žiakov poslanie a postavenie predmetu odborný výcvik zvýrazňuje a posilňuje zvýšením rozsahu a prehĺbením obsahu tohoto predmetu.

    Určité zameranie žiakov podľa spoločenskej a regionálnej potreby záujmov a schopností umožňuje učivo odborných zameraní a voliteľných predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne odboru a v učebných osnovách odborných zameraní.

          Možnosti na uplatnenie individuálnych záujmov a na rozšírenie všeobecných a odborných vedomostí dáva žiakom učivo nepovinných predmetov. Tieto predmety tvoria systém, ktorý umožňuje sústavné jazykové štúdium, rozšírenie odborného profilu budúceho absolventa a súčasne aj rozvíjanie telesnej kultúry a športovej činnosti. Z časti sa tieto predmety prelínajú a dopĺňajú so systémom predmetov odborných zameraní.

     

     

     

     

    1. Profil  absolventa

     

     

     

    1. Celková charakteristika absolventa

     

    Absolvent študijného odboru agropodnikanie je kvalifikovaný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné práce pri príprave, technickom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení malého podniku na jednotlivých úsekoch rastlinnej a živočíšnej výroby, turistiky a služieb, ako aj odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní služieb a v ďalších príbuzných odboroch. Po primeranej úspešnej nástupnej praxi je absolvent pripravený na výkon podnikateľských, agrotechnických, zootechnických, ekonomických, technicko-hospodárskych a iných činností v prevádzke, v službách a na pracoviskách konvenčného i ekologického hospodárstva, v malých, stredných i veľkých podnikoch, farmách a v turistike.

                Odbornou praxou a ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

     

     

     

    1. Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania

     

    Pre kvalifikované vykonávanie činnosti absolvent má okrem širokého odborného profilu aj požadované všeobecné vzdelanie. Je dostatočne adaptabilný vo svojom odbore i v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne i v kolektíve, viesť kolektív pracovníkov, vie rokovať, viesť dialóg, zaujímať správny postoj k riešeniu problémov, rozhodne a rozvážne konať v súlade s právnymi a spoločenskými normami, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie, sústavne sa vzdelávať a trvalé sa zaujímať o vývoj svojho odboru.

    Absolvent tohto študijného odboru má predovšetkým tieto vedomosti, schopnosti a zručnosti:

    • má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom  styku v materinskom jazyku,
    • vie riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie adekvátne komunikačnému zámeru a podmienkam komunikácie,
    • vie reprezentovať sám seba, podávať potrebné informácie a získavať informácie, zapojiť sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie,
    • pozná slovenskú a najvýznamnejšiu svetovú literatúru,
    • chápe spoločenskú funkciu literatúry a literatúru ako umenie a prínos umeleckého zážitku pre život človeka,
    • ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní odbornú komunikáciu s cudzincami a štúdium zahraničnej odbornej literatúry s použitím slovníka a ďalších pomôcok,
    • uvedomuje si význam ovládania cudzích jazykov pre osobný život i pre spoluprácu štátov a národov,
    • pozná dejiny slovenského národa a významné obdobia svetových dejín,
    • pozná základy etiky, psychológie, sociológie a humánnej fyziológie,
    • chápe princípy demokratickej spoločnosti a postupu ako sa občan môže zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovania verejných záležitosti na rôznych úrovniach,
    • má predpoklady k aktívnemu a pozitívnemu občianskemu dianiu, chovaniu a jednaniu,
    • ovláda základy stredoškolskej matematiky, prírodných vied a informatiky,
    • dokáže aplikovať poznatky matematiky a prírodných vied pri riešení praktických úloh vo svojom odbore, v odbornom vzdelávaní a v každodennom živote,
    • má vedomosti o zákonoch a zákonitostiach prírodných a spoločenských javov a o možnosti ich využitia na pretváranie životných podmienok,
    • má poznatky o súčasnom vývoji vedy a techniky, vie používať výpočtovú techniku,
    • má schopnosť učiť sa a chápe vzdelávanie ako celoživotný proces,
    • má vytvorenú ucelenú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby a funkcie, pozná zásady správnej životosprávy v zmysle aktívneho zdravia a zdravého životného štýlu,
    • má aktívny postoj k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju, predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spája s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej odolnosti a upevňovania zdravia.

     

     

     

    1. Požiadavky na absolventa v oblasti odborného vzdelania

     

    Absolvent tohto študijného odboru po úspešnom absolvovaní štúdia spĺňa tieto požadované vedomosti, schopnosti a zručnosti:

     

    Požadované vedomosti:

    • biologické, chemické, biochemické, fyzikálne, ekologické, biotechnologické a ďalšie zákonitosti významné pre štúdium a odborné riešenie otázok pestovania rastlín, chovu zvierat a výroby poľnohospodárskych produktov,
    • základy anatómie a fyziológie rastlín a zvierat,
    • základné princípy a štádia fyziologických procesov v období vývoja, rastu a rozmnožovania rastlín a zvierat,
    • vlastnosti materiálov, princípy ich hodnotenia a rozborov, vlastnosti energií, činiteľov a podmienok optimálneho priebehu prírodno-technických a prírodno-technologických procesov v rastlinnej a živočíšnej výrobe,
    • poľnohospodárske plodiny a ich odrody, druhy, kategórie a významné plemená zvierat,
    • princípy a zákonitosti výroby rastlinných a živočíšnych produktov vo veľkovýrobných a malovýrobných podmienkach,
    • zásady a cesty optimalizácie výrobných procesov v rastlinnej a živočíšnej  výrobe,
    • bezpečnostné, protipožiarne a ďalšie predpisy súvisiace s bezpečnou, hygienicky a zdravotne nezávadnou prácou,
    • základné ekonomické pojmy, vzťahy a zákonitosti v ekonomike podniku, princípy racionalizácie technologických procesov, princípy a možnosti zvyšovania efektívnosti a hospodárnosti pri využívaní palív, krmív, surovín a energie,
    • zásady prípravy podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu rozvoja podnikateľských činností v podmienkach trhového mechanizmu, v malých, stredných aj vo veľkých podnikoch,
    • základy účtovníctva a evidencie,
    • zásady obchodných, právnych a pracovných vzťahov a súvisiace písomnosti,
    • základy informatiky a princípy využívania výpočtovej techniky v riadiacej činnosti,
    • zásady tvorby a ochrany životného prostredia najmä vo vzťahu k používaným technológiám,
    • zákonitosti špecifickej problematiky výroby alebo odvetvia činnosti podľa odborného zamerania: hlbšie pozná problematiku spracovania poľnohospodárskych produktov, základy poľnohospodárskeho marketingu, podstatu a spôsoby využívania informatiky v rozvíjaní podnikateľských aktivít a v riadení služieb pre poľnohospodárstvo, agropodnikanie, záhradkárstvo a pod.,

     

    Požadované zručnosti:

    • nastavovať základné parametre strojového a technologického zariadenia v poľnohospodárskej výrobe a pri spracovaní poľnohospodárskych produktov,
    • pripraviť, riadiť, vykonávať, evidovať, kontrolovať a hodnotiť pracovné operácie pri pestovaní plodín, pri používaní rôzneho náradia, strojov, mechanizačných prostriedkov a technologických liniek,
    • vykonávať všetky potrebné práce pri pestovaní a ochrane rastlín v agrotechnických termínoch,
    • pripraviť, vykonávať riadiť, evidovať a hodnotiť pracovné operácie v živočíšnej výrobe, ošetrení a úprave živočíšnych výrobkov pri rôznych technológiách a pri rôznom strojovom vybavení,
    • vyberať a hodnotiť krmivá, zostavovať kŕmne dávky pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat, kŕmiť rôzne druhy a kategórie zvierat,
    • odborne zaobchádzať so zvieratami, merať, vážiť, označovať, vyberať a hodnotiť zvieratá, poskytovať prvú pomoc, podávať lieky a liečivá podľa pokynov veterinárneho lekára, zabezpečovať hygienu a vykonávať prevenciu  v chovoch zvierat,
    • odoberať vzorky rastlinných a živočíšnych produktov na laboratórne vyšetrenia, vykonávať základné vyšetrenia hodnotiť a posudzovať produkty,
    • rešpektovať zásady ochrany životného prostredia, vykonávať prevenciu  a základné opatrenia pri výskyte a odstraňovaní následkov ekologických havárií, posúdiť a hodnotiť stav ochrany,
    • zostaviť podnikateľský plán, vykonať ekonomické hodnotenie výroby, upravovať produkty na predaj, vykonávať marketing, podnikať v oblasti poľnohospodárskej výroby a službách v podmienkach rôznych foriem hospodárenia,
    • využívať výpočtovú techniku najmä programy pre riadenie poľnohospodárskej  výroby a služieb a v rôznom podnikaní na vidieku,
    • riadiť traktor, vyrábať rastlinné a živočíšne produkty, spracovávať a skladovať poľnohospodárske výrobky, vykonávať marketing a využívať výpočtovú techniku vo výrobe a v službách, upravovať produkty pre trh.

     

     

     

    1. Uplatnenie absolventa

     

    V štátnych a v súkromných podnikoch výroby a služieb, vo výskume, v štátnej správe, v turistike, v  podnikateľskej  činnosti a iných.

     

     

     

    1. Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventa

     

    V pomaturitnom špecializačnom štúdiu, v bakalárskom štúdiu na vysokej škole vo vysokoškolskom štúdiu na ekonomickej či poľnohospodárskej univerzite, prípadne na prírodovedeckej fakulte.

     

     

    1. Učebný  plán  študijného  odboru

     

    4553K00  podnikateľ pre rozvoj vidieka

     

    Vytvorený na základe rámcového učebného plánu pre skupinu učebných odborov

    42 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

     

    Vzdelávacia oblasť

    Vyučovacie predmety

    Počet týždenných vyučovacích hodín

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Štátny  vzdelávací  program

    Všeobecné vzdelávanie

    18

    17

    14

    14

    63

    Jazyk a komunikácia

    slovenský jazyk a literatúra

    4

    4

    4

    4

    16

    prvý cudzí jazyk a), b)

    5

    5

    5

    5

    20

    druhý cudzí jazyk a), b)

    -

    -

    -

    -

    0

    Človek, hodnoty a spoločnosť

    etická / náboženská výchova a), c)

    1

    -

    -

    -

    1

    dejepis

    1

    1

    -

    -

    2

    občianska náuka

    -

    1

    1

    1

    3

    Človek a príroda

    ekológia

    -

    -

    -

    -

    0

    fyzika

    -

    -

    1

    1

    2

    chémia

    1

    1

    -

    -

    2

    biológia

    1

    1

    -

    -

    2

    Matematika a práca s informáciami

    matematika a)

    2

    1

    1

    1

    5

    aplikovaná informatika a)

    1

    1

    -

    -

    2

    Zdravie a pohyb

    telesná výchova e)

    2

    2

    2

    2

    8

    Odborné vzdelávanie

    11

    9

    10

    10

    40

    Teoretické vzdelávanie

    chov zvierat

    2

    1

    1

    1

    5

    ekonomika

    -

    1

    1

    1

    3

    mechanizácia

    1

    -

    -

    -

    1

    pestovanie rastlín

    2

    1

    1

    1

    5

    Praktická príprava

    odborný výcvik

    6

    6

    7

    7

    26

    Školský  vzdelávací  program

    Počet týždenných vyučovacích  hodín školského vzdelávacieho programu v ročníku

    4

    7

    9

    9

    29

    Teoretické vzdelávanie

    motorové vozidlá

    -

    -

    2

    2

    4

    podnikanie a služby

    1

    2

    -

    -

    3

    regionálny národopis a kultúra

    -

    -

    -

    1

    1

    riadenie malého podniku

    -

    -

    1

    1

    2

    rozvoj vidieka

    -

    2

    2

    2

    6

    služby vo vidieckej turistike

    1

    2

    1

    1

    5

    sprievodcovská činnosť

    -

    -

    1

    1

    2

    turistika na vidieku

    2

    1

    1

    -

    4

    účtovníctvo

    -

    -

    1

    1

    2

    Celkový súčet týždenných vyučovacích hodín vzdelávacieho programu

    33

    33

    33

    33

    132

    Prehľad využitia týždňov

     

    Činnosť

    1. ročník

    2. ročník

    3. ročník

    4. ročník

    Vyučovanie podľa rozpisu učiva

    33

    33

    34

    30

    Telovýchovno-výcvikový kurz

    1

    1

    -

    -

    Kurz na ochranu človeka a prírody

    -

    -

    1

    -

    Časová rezerva

    6

    6

    5

    5

    Maturitná skúška

    -

    -

    -

    2

    Spolu týždňov

    40

    40

    40

    37

     

     

    Poznámky:

     

    1. Trieda sa delí na skupiny podľa podmienok školy.
    2. Cudzí jazyk si volí žiak, resp. jeho zákonný zástupca pri zápise na štúdium.
    3. Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov alebo rozhodnutia ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie etickej výchovy sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú. Na vysvedčení žiaka a katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.
    4. Predmet má charakter cvičení.
    5. V predmete telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v odpoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v 1. alebo 2. ročníku.
    6. Žiak si môže vybrať dva nepovinné predmety, tri nepovinné predmety iba v prípade, ak jedným z týchto predmetov sú športové hry. Na vyučovaní nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov pri dodržaní smerníc. Z hľadiska odborno-metodického môže riaditeľ školy povoliť spájanie hodín nepovinných predmetov do viacerých celkov. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.
    7. Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl SR je učivo „Ochrana človeka  a prírody“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a samostatnom kurze na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku. Kurz je súčasťou plánu práce školy.
    8. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich obsah a rozsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, majster odbornej výchovy, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzie musí byť v súlade so smernicami.
    9. Vyučujúci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy a ochrany životného prostredia.

     

     

     

     

     

     

     

    4553K00  podnikateľ pre rozvoj vidieka

    večerné vzdelávanie

     

    Vytvorený na základe rámcového učebného plánu pre skupinu učebných odborov

    42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

     

    Vzdelávacia oblasť

    Vyučovacie predmety

    Počet týždenných vyučovacích hodín

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Štátny  vzdelávací  program

    Všeobecné vzdelávanie

    4

    4

    4

    4

    16

    Jazyk a komunikácia

    slovenský jazyk a literatúra

    1

    1

    1

    1

    4

    prvý cudzí jazyk a), b)

    1

    1

    1

    1

    4

    druhý cudzí jazyk a), b)

    -

    -

    -

    -

    0

    Človek, hodnoty a spoločnosť

    etická / náboženská výchova a), c)

    -

    -

    -

    -

    0

    dejepis

    1

    -

    -

    -

    1

    občianska náuka

    -

    1

    -

    -

    1

    Človek a príroda

    ekológia

    -

    -

    -

    -

    0

    fyzika

    -

    -

    1

    -

    1

    chémia

    -

    -

    1

    1

    2

    biológia

    -

    -

    -

    -

    0

    Matematika a práca s informáciami

    matematika a)

    1

    1

    -

    -

    2

    aplikovaná informatika a)

    -

    -

    -

    1

    1

    Zdravie a pohyb

    telesná výchova

    -

    -

    -

    -

    0

    Odborné vzdelávanie

    6

    6

    6

    5

    23

    Teoretické vzdelávanie

    chov zvierat

    1

    1

    1

    1

    4

    ekonomika

    1

    -

    -

    -

    1

    pestovanie rastlín

    -

    1

    1

    -

    2

    rozvoj vidieka

    1

    1

    1

    1

    4

    Praktická príprava

    odborný výcvik

    3

    3

    3

    3

    12

    Školský  vzdelávací  program

    Počet týždenných vyučovacích  hodín školského vzdelávacieho programu v ročníku

    0

    0

    0

    1

    1

    Teoretické vzdelávanie

    mechanizácia

    -

    -

    -

    -

    0

    podnikanie a služby

    -

    -

    -

    -

    0

    regionálny národopis a kultúra

    -

    -

    -

    -

    0

    riadenie malého podniku

    -

    -

    -

    -

    0

    služby vo vidieckej turistike

    -

    -

    -

    -

    0

    sprievodcovská činnosť

    -

    -

    -

    -

    0

    turistika na vidieku

    -

    -

    -

    1

    1

    účtovníctvo

    -

    -

    -

    -

    0

    Celkový súčet týždenných vyučovacích hodín vzdelávacieho programu

    10

    10

    10

    10

    40

     

     

    1. Rámcový učebný plán pre večerné vzdelávanie je vymedzený v rovnakej dĺžke štúdia ako pre dennú formu, stanovuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním (teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov.
    2. Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 10 hodín a maximálne 15 hodín v jednom ročníku štúdia, za celé štúdium minimálne 40 hodín a maximálne 60 hodín (celkový počet hodín za celé štúdium minimálne 1280 hodín a maximálne 1920 hodín). Do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky.
    3. Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia.
    4. V externej forme štúdia sa nevyučujú predmety telesná a športová výchova a etická výchova/náboženská výchova.
    5. Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných.
    6. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia, biológia a geografia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.
    7. Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Predmet informatika sa vyučuje povinne ak škola nemá zavedený odborný predmet aplikovaná informatika.
    8. Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, odborných učebniach a pod.) a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
    9. Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne.
    10. Rámcový učebný plán pre večerné vzdelávanie je vymedzený v rovnakej dĺžke vzdelávania ako pre dennú formu, stanovuje proporcie medzi teoretickým a praktickým vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov.

     

     

     

    1. Učebné  osnovy  vyučovacích  predmetov

     

     

     

    1. Chov zvierat

     

    Celková charakteristika predmetu

    Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať základné poznatky a vedomosti z oblasti chovu hospodárskych zvierat. Rozsah učebných celkov je zameraný najmä na všeobecné základy živočíšnej výroby, výživy a kŕmenia a anatómie orgánových sústav, užšie súvisiacich s úžitkovou produkciou. V časti chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat sa  zameriava najmä na charakteristiku druhu, jeho produkciu, odchov a chov kategórií, ustajnenie a ošetrovanie, ako aj základnú charakteristiku úžitkovej produkcie. Predmet svojím obsahom umožňuje vytvárať základný súbor odborných  vedomostí, ktoré sa ďalej rozvíjajú podľa odborného zamerania v predmetoch živočíšna výroba, rozmnožovanie hospodárskych zvierat, plemenárstvo a inseminácia, výživa a kŕmenie, hygiena a prevencia v chove HZ.

    Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ rozpracuje konkrétne ciele a obsah predmetu v tematickom pláne s prihliadnutím na podmienky školy a regiónu. Pre odborné zameranie plemenárstvo, ak to umožnia podmienky  školy je vhodné časť základov anatómie a morfológie HZ v 2. ročníku vynechať, nakoľko pre toto zameranie je samostatný predmet anatómia a fyziológia HZ. Získanú dotáciu hodín je možné poskytnúť kapitolám o odchove, ustajnení, ošetrovaní  a najmä základom výživy a kŕmenia.

    Predmet chov hospodárskych zvierat je možné spojiť s predmetom živočíšna výroba  a tematické celky oboch predmetov usporiadať do logického systému. Takto upravený tematický plán  učiteľa posúdi a odsúhlasí predmetová komisia na škole.

    Počty týždenných hodín sú minimálne, pričom ich možno podľa potreby zvýšiť a tomu prispôsobiť aj obsah učiva. Základnú koncepciu však treba dodržať, aby sa nenarušila celková charakteristika,  rozsah odborných poznatkov absolventa, ako  aj  medzipredmetové vzťahy.

     

    2. ročník (2 - 3 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení

    spolu 64 - 96 hodín, z toho 32 hodín cvičení)

     

    1    Úvod ...................................................................................................................................... 2

          1.1    Význam chovu hospodárskych zvierat, súčasný stav a perspektíva

     

    2    Základy anatómie a fyziológie hospodárskych zvierat ..................................................  20

          2.1    Pohybová sústava

          2.2    Tráviaca sústava

          2.3    Dýchacia a močová sústava

          2.4    Kožná sústava a pokožková sústava

          2.5    Rozmnožovacia sústava

     1. Mliečna žľaza
     2. Prehľad anatómie a fyziológie vtákov

     

    3    Pôvod a vlastnosti hlavných druhov hospodárskych zvierat ......................................... 12

          3.1    Pôvod hlavných druhov hospodárskych zvierat

          3.2    Náuka o plemenách

          3.3    Morfologické vlastnosti HZ

     1. Fyziologické vlastnosti HZ
     2. Úžitkové vlastnosti HZ

    4    Plemenárska práca v chove hospodárskych zvierat ........................................................  6

          4.1    Plemenný výber

          4.2    Kontrola úžitkovosti a dedičnosti

     1. Metódy plemenitby
     2. Plemenitba hospodárskych zvierat

     

    5    Odchov hospodárskych zvierat .........................................................................................   3

     1. Význam a spôsoby odchovu
     2. Činitele vplývajúce na odchov

     

    6    Ustajnenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat .............................................................   6

          6.1    Činitele vonkajšieho prostredia

          6.2    Technologické faktory

          6.3    Etológia hospodárskych zvierat

     

    7    Základy výživy hospodárskych zvierat ...........................................................................  15

          7.1    Charakteristika živín

          7.2    Krmivá

          7.3    Uskladnenie a konzervovanie krmív

     1. Úprava krmív
     2. Zostavovanie kŕmnych dávok
     3. Napájanie zvierat
     4. Technika kŕmenia

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 32

           1      Orgánové sústavy hospodárskych zvierat

           2      Charakteristika plemien hospodárskych zvierat

           3      Morfologické a fyziologické vlastnosti hospodárskych zvierat

           4      Kontrola úžitkovosti

           5      Plemenitba hospodárskych zvierat

           6      Hodnotenie, výroba a konzervovanie krmív

           7      Zostavovanie kŕmnych dávok

           8      Pasenie

           9      Napájanie hospodárskych zvierat

     

    3. ročník (2 - 3 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení

    spolu 58 - 87 hodín, z toho 29 hodín cvičení)

     

    1    Chov hovädzieho dobytka ................................................................................................  24

     1. Pôvod a plemená HD
     2. Plemenárska práca v chove HD
     3. Plemenitba v chove HD
     4. Odchov teliat
     5. Odchov jalovíc a býčkov
     6. Chov dojníc
     7. Zásady výživy HD
     8. Úžitková produkcia chovu HD

     

    2    Chov ošípaných .................................................................................................................  17

          2.1    Pôvod a plemená ošípaných

          2.2    Plemenárska práca v chove ošípaných

          2.3    Plemenitba ošípaných

          2.4    Chov prasníc a odchov prasiat

     1. Odchov mladých prasničiek a kančekov
     2. Ustajnenie a ošetrovanie ošípaných
     3. Zásady výživy a kŕmenia ošípaných
     1. Úžitková produkcia chovu ošípaných

     

    3    Chov oviec .......................................................................................................................... 12

          3.1    Význam a perspektíva chovu oviec

          3.2    Základy vlnoznalectva

     1. Pôvod a plemená oviec
     2. Plemenárska práca a plemenitba oviec
     3. Chov bahníc a odchov jahniat
     1. Ošetrovanie  a ustajnenie oviec
     2. Zásady výživy a kŕmenia oviec
     3. Úžitková produkcia chovu oviec

     

    4    Chov kôz ..............................................................................................................................  5

          4.1    Význam, vývoj a perspektíva chovu kôz

     1. Pôvod a plemená kôz
     2. Plemenitba kôz a odchov kozliat
     3. Úžitková produkcia chovu kôz

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 29

           1      Plemená a plemenitba v chove hospodárskych zvierat

           2      Evidencia, výpočet kŕmnych dní a prírastku

           3      Ustajnenie hovädzieho dobytka

           4      Plemená a plemenitba v chove ošípaných

           5      Ustajnenie a kŕmenie ošípaných

           6      Plemená a plemenitba oviec

           7      Ustajnenie a ošetrovanie oviec

           8      Chov kôz, ustajnenie a ošetrovanie

     

    4. ročník (1 - 2 hodiny týždenne, spolu 27 - 54 hodín)

     

    1    Chov koní ........................................................................................................................... 12

     1. Význam a perspektíva chovu koní
     2. Pôvod a plemená koní
     3. Plemenárska práca v chove koní
     4. Plemenitba koní a odchov žriebät
     5. Zásady výživy a kŕmenia koní
     6. Ustajnenie a ošetrenie koní

     

    2    Chov hydiny ....................................................................................................................... 25

          2.1    Význam chovu hydiny

          2.2    Priemyselný charakter chovu hydiny

          2.3    Liahnutie hydiny

     1. Chov sliepok
     2. Chov moriek
     3. Chov vodnej hydiny
     4. Chov pštrosov, perličiek a prepelíc
     5. Úžitková produkcia chovu hydiny

     

    3    Základy plemenárskej práce ............................................................................................  10

          3.1    Význam a organizácia plemenárskej práce

     1. Metódy plemenitby
     2. Kontrola úžitkovosti a dedičnosti
     3. Základy inseminácie hospodárskych zvierat

     

    4    Chov hospodárskych zvierat a agroturistika ....................................................................  7

     1. Súčasnosť a perspektívy agroturistiky
     2. Využitie hospodárskych zvierat v agroturistike

     

     

     

    1. Ekonomika

     

    Celková charakteristika predmetu

    Predmet ekonomika poskytuje poznatky o základných ekonomických kategóriách a ekonomických súvislostiach typických pre trhovú ekonomiku.

                Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie na škole rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne podľa miestnych podmienok školy a možnosti umiestnenia jej absolventov.

                Rozpis učiva je rozpracovaný na minimálnu časovú dotáciu. Pri zvolení si vyššej časovej dotácie podľa potrieb konkrétneho odborného zamerania, učiteľ predmetu v spoluprácu s predmetovou komisiou na škole prispôsobí rozsah i obsah rozpisu učiva. Pritom dbá o to, aby koncepcia predmetu zostala zachovaná.

     

    3. ročník (3 - 4 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení

    spolu 87 - 116 hodín, z toho 29 hodín cvičení)

     

    1    Úvod ...................................................................................................................................... 1

          1.1    Pojem a obsah predmetu

     

    2    Základné ekonomické kategórie v podmienkach trhového mechanizmu ....................  14

          2.1    Potreby, statky, služby

          2.2    Základné činitele výroby, výroba, obchod, tovar, a jeho vlastnosti

          2.3    Peniaze, funkcia, formy peňazí, vnútorná a vonkajšia hodnota

          2.4    Hospodárstvo a jeho zložky, hospodárske systémy, ich charakteristika

          2.5    Medzinárodná hospodárska spolupráca, trhy krajín európskej únie

          2.6    Národno-hospodárske ukazovatele, tvorba a rozdelenie hrubého národného produktu,

                   hospodárska politika štátu a jej ciele

     

    3    Činitele rozvoja poľnohospodárskej výroby ....................................................................  9

          3.1    Majetok, kapitál – jeho charakteristika

          3.2    Členenie, obstarávanie, využívanie investičného a obežného majetku

     1. Kolobeh a obrat majetku
     2. Evidencia a inventarizácia majetku

     

    4    Práca - činiteľ rozvoja poľnohospodárskej výroby .........................................................  9

          4.1    Vlastnosti pracovnej sily, pracovný režim a výkon pracovníka

          4.2    Trh práce a jeho orgány

          4.3    Podstata odmeny za prácu, mzda, náhrada mzdy, zrážka zo mzdy, evidencia

                   pracovníkov a miezd

     

    5    Výrobné podmienky ...........................................................................................................  3

     1. Prírodné zdroje – prírodné výrobné podmienky
     2. Ekonomické výrobné podmienky, ich členenie a využitie

     

    6    Finančné hospodárenie podniku ...................................................................................... 18

          6.1    Náklady – pojem, triedenie, cesty znižovania nákladov

          6.2    Kalkulácia nákladov, určovanie ceny na základe nákladov

          6.3    Naturálne výsledky výroby

          6.4    Hodnotové výsledky výroby – výnosy, možnosti a spôsoby rastu výnosov

          6.5    Tvorba a rozdelenie dôchodku – hospodárskeho výsledku, použitie peňažných

                   výnosov

          6.6    Hospodárske ukazovatele – produktivita, ekonomická efektívnosť, rentabilita

                   a činitele ich ovplyvňujúce

     

    7    Ekonomika výrobných odvetví a ich vzťah k ekológii .....................................................  4

          7.1    Energetická náročnosť výrobných podnikov

          7.2    Ekonomika jednotlivých odvetví poľnohospodárskych podnikov

          7.3    Výroba ekologicky nezávadných poľnohospodárskych surovín a výrobkov

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 29

           1      Štatistické ukazovatele spotreby a výdavkov obyvateľstva

           2      Meranie výsledkov národného hospodárstva

           3      Základné údaje o poľnohospodárskom podniku – výrobné podmienky

           4      Výpočet odmeny pracovníkov jednotlivých odvetví poľnohospodárskeho podniku,

                   vedenie mzdovej evidencie

           5      Výpočet účtovných odpisov

           6      Výpočet daňových odpisov

           7      Kalkulácia na výrobky v rastlinnej výrobe – vyhodnotenie

           8      Kalkulácia na výrobky v živočíšnej výrobe – vyhodnotenie

           9      Tvorba a rozdelenie produkcie v naturálnych a hodnotových jednotkách

         10      Výpočet ekonomických ukazovateľov a hodnotenie ich produktivity, rentability,

                   efektívnosti

     

     

     

    1. Mechanizácia

     

    Celková charakteristika predmetu:

    Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať všeobecné poznatky a špeciálne poznatky o poľnohospodárskej technike, jej význame a predovšetkým poznanie jej hlavných konštrukčných a funkčných princípov, zásady jej efektívneho využívania a udržiavania. Súčasne žiaci si osvoja základné poznatky o materiáloch, ktoré sa využívajú pri konštrukcii strojov, jej prevádzke, budov a zariadení v rastlinnej a živočíšnej výrobe. V nadväznosti na všeobecný základ technických disciplín, ktorý poskytuje predmet fyzika a spolu s predmetom motorové vozidlá vytvára technickú zložku odborného vzdelania absolventa a podieľa sa na formovaní projektovaného profilu absolventa.

    Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne a to podľa zvoleného odborného zamerania, dovoleného rozpätia hodín v povinnom odbornom predmete a voliteľnom predmete s rešpektovaním regionálnych požiadaviek, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov.

    Počty týždenných vyučovacích hodín predmetu v učebnom pláne sú minimálne. Podľa potreby odborného zamerania ich možno zvýšiť a tomu prispôsobiť aj obsah učiva. Celkovú koncepciu predmetu treba však dodržať.

     

    1. ročník (3 hodiny týždenne, z toho 0,5 hodín cvičení,

    spolu 96 hodín, z toho 16 hodín cvičení)

     

    1    Úvod ...................................................................................................................................... 2

     1. Význam poľnohospodárskej techniky
     2. Základné pojmy

     

    2    Technické, stavebné a prevádzkové materiály ...............................................................  10

     1. Základné rozdelenie
     2. Vlastnosti, použitie
     3. Bezpečnosť pri práci, ochrana zdravia a ochrana životného prostredia

     

    3    Normalizácia v technickom kreslení .................................................................................   3

     1. Druhy technických výkresov, formáty výkresov, skladanie výkresov
     2. Mierky, druhy čiar, normalizované písmo
     3. Normalizácia stavebných výkresov

     

    4    Zobrazovanie na technických výkresoch ..........................................................................  3

     1. Spôsoby zobrazovania
     2. Názorné zobrazovanie
     3. Pravouhlé premietanie
     4. Priemety hranatých a rotačných telies

     

    5    Jednoduché prieniky telies a rezy ......................................................................................  4

     1. Prieniky hranatých telies
     2. Prieniky rotačných telies
     3. Rezy a prierezy

     

    6    Základy technického kreslenia ..........................................................................................   6

     1. Kótovanie
     2. Predpisovanie presnosti rozmerov
     3. Predpisovanie akosti povrchu
     4. Predpisovanie akosti materiálu

     

    7    Kreslenie jednoduchých súčiastok .....................................................................................  4

     1. Výrobné výkresy, výkresy súčiastok, zostavné výkresy
     2. Kreslenie výrobných výkresov

     

    8    Časti strojov, kreslenie, kótovanie .....................................................................................  4

    8.1    Spojovacie súčiastky, kreslenie, kótovanie

     

     

    9    Strojové súčiastky umožňujúce pohyb ..............................................................................  5

    9.1    Hriadele, čapy, ložiská, spojky, prevody, kreslenie, kótovanie

     

    10  Ručné spracovanie kovov ...................................................................................................  8

     1. Základné druhy ručného spracovania kovov
     2. Používané nástroje

     

    11  Základy metalografie a tepelného spracovania ................................................................  5

     1. Rovnovážny diagram ŽELEZO – UHLÍK
     2. Prášková metalografia a zlievarenstvo
     3. Tepelné spracovanie

     

    12  Zloženie poľnohospodárskych strojov ..............................................................................  8

     1. Sústava mechanizačných prostriedkov v poľnohospodárstve
     2. Všeobecné zloženie stroja a energetické zdroje
     3. Rozvod energie – mechanický, hydraulický, pneumatický, elektrický, kombinovaný
     4. Ovládacie sústavy
     5. Pomocné časti a sústavy
     6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

     

    13  Elektrina v poľnohospodárstve .........................................................................................  8

     1. Rozvod elektrického prúdu
     2. Elektromotory – konštrukcia, zapojenie
     3. Osvetlenie
     4. Ochrana pred nebezpečným dotykom
     5. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

     

    14  Stroje a zariadenia pre manipuláciu s materiálom ........................................................   10

     1. Základné pojmy, význam, druhy
     2. Mechanické dopravníky
     3. Pneumatické dopravníky
     4. Doprava kvapalín
     5. Kolesové dopravné prostriedky
     6. Ostatné zariadenie
     7. Nové metódy – paletizácia, kontajnerizácia
     8. Manipulačné a dopravné linky

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 16

           1      Meranie základných veličín

           2      Poznávanie technických materiálov a stavebných materiálov – vlastnosti, použitie,

                   stavebné konštrukcie

           3      Technické kreslenie – čítanie strojníckych a stavebných výkresov, nakreslenie

                   zadanej jednoduchej súčiastky

           4      Štúdium technickej dokumentácie – nácvik využitia technickej dokumentácie pri

                   poznávaní prevádzkovo-technických parametrov strojov

           5      Rozvod energie a jednotlivé sústavy – oboznámenie  sa s konkrétnym spôsobom

                   rozvodu energie

           6      Doprava kvapalín a pneumatická doprava – zostavenie jednoduchého vodovodného

                   radu a sústavy na pneumatickú dopravu

     

     

    2. ročník (2 hodiny týždenne, z toho 0,5 hodín cvičení,

    spolu 64 hodín, z toho 16 hodín cvičení)

     

    1    Úvod ...................................................................................................................................... 1

     

    2    Mechanizačné prostriedky na základné spracovanie a prípravu pôdy .........................   7

     1. Agrotechnické požiadavky na spracovanie pôdy a spôsoby spracovania pôdy
     2. Rozdelenie, konštrukcia a nastavenie strojov
     3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov

     

    3    Mechanizačné prostriedky na siatie, sadenie, vysádzanie ..............................................   5

     1. Agrotechnické požiadavky
     2. Rozdelenie, konštrukcia  a nastavenie strojov
     3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

     

    4    Mechanizačné prostriedky na rozmetanie pevných materiálov ......................................  5

     1. Charakteristika a prevádzkovo dôležité vlastnosti materiálov
     2. Rozdelenie, konštrukcia a nastavenie strojov
     3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov

     

    5    Mechanizačné prostriedky na prácu s kvapalinami ........................................................  5

     1. Charakteristika a prevádzkovo dôležité vlastnosti kvapalín používaných pri aplikácii
     2. Rozdelenie, konštrukcia a nastavenie strojov
     3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov

     

    6    Mechanizačné prostriedky na získavanie a ošetrovanie produktov živočíšnej výroby  15

     1. Prehľad produktov získaných v živočíšnej výrobe a ich charakteristické vlastnosti.
     2. Základné zootechnické požiadavky pri získavaní produktov a pracovné operácie.
     3. Ústrojenstvá dojacích zariadení, princípy činnosti, usporiadanie dojární.
     4. Ústrojenstvá chladiacich zariadení, účel, rozdelenie a princípy činnosti, teória chladenia.

     

    7    Mechanizačné prostriedky na kŕmenie aošetrovanie hospodárskych zvierat .............  10

     1. Prehľad a stručná charakteristika pracovných operácií spojených s kŕmením a ošetrovaním hospodárskych zvierat
     2. Rozdelenie, konštrukcia, nastavenie a zostavenie liniek.
     3. Mechanizačné prostriedky a zariadenia na odstraňovanie maštaľného hnoja a tekutých výkalov.
     4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov.

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 16

           1      Poznávanie konštrukčného riešenia jednotlivých strojov na základné spracovanie

                   pôdy a predsejbovú prípravu.

           2      Poznávanie konštrukčného riešenia jednotlivých strojov na hnojenie a základné

                   nastavenie strojov na rozmetanie tuhých hospodárskych, priemyselných a tekutých

                   hnojív.

           3      Poznávanie konštrukčného riešenia jednotlivých typov dojacieho zariadenia,

                   nastavenie, dezinfekcia a údržba.

           4      Poznávanie strojov na prípravu krmiva a technologického zariadenia pre zakladanie

                   krmiva, nastavenie kŕmnej dávky.

     

    3. ročník (1 - 2 hodiny týždenne, z toho 0,5 hodín cvičení,

    spolu 59 - 58 hodín, z toho 14 hodín cvičení)

     

    1    Ústrojenstvá pre práce so stebelnatými rastlinami ..........................................................   6

     1. Prevádzkovo dôležité vlastnosti zberových krmovín a agrotechnické požiadavky  na zber
     2. Prehľad a charakteristika pracovných operácií
     3. Rozdelenie, konštrukcia, údržba základné nastavenie stroja
     4. Technologický postup práce základných strojov používaných pri zbere
     5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov

     

    2    Ústrojenstvá na spracovanie semien .................................................................................   4

     1. Rozdelenie a charakteristika prevádzkovo dôležitých vlastností hlavných druhov semien, prehľad a stručná charakteristika hlavných pracovných operácií
     2. Rozdelenie, konštrukcia a princíp činnosti ústrojenstva, nastavenie
     3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov

     

    3    Ústrojenstvá na práce s buľvovitými a hľuzovitými plodinami .....................................   4

     1. Agrotechnické požiadavky na zber buľvovitých a hľuzovitých plodín
     2. Účel, rozdelenie, konštrukcia, hlavné nastavenie a údržba
     3. Technologický postup práce základných strojov používaných pri zbere
     4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov

     

    4    Ústrojenstvá mechanizačných prostriedkov na konzervovanie a skladovanie plodín ..  6

     1. Agrotechnické požiadavky na konzervovanie a skladovanie plodín
     2. Prehľad a charakteristika pracovných operácií
     3. Účel, rozdelenie, konštrukcia, hlavné nastavenie a údržba
     4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov

     

    5    Ústrojenstvá mechanizačných prostriedkov na pestovanie a zber špeciálnych plodín,

          špecifických pre výrobnú oblasť ........................................................................................ 4

     1. Agrotechnické požiadavky
     2. Účel, rozdelenie, konštrukcia, údržba a hlavné nastavenie
     3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri využívaní strojov

     

    6    Stavby pre dobytok a technologické zariadenia ...............................................................  4

     1. Rozdelenie stavieb podľa jednotlivých kategórií
     2. Technologické zariadenia stavieb

     

    7    Stavby pre ošípané a technologické zariadenia ................................................................  4

     1. Rozdelenie stavieb podľa jednotlivých kategórií
     2. Technologické zariadenie stavieb

     

    8    Stavby pre ovce a technologické zariadenia .....................................................................  4

     1. Rozdelenie stavieb podľa jednotlivých kategórií
     2. Technologické zariadenie stavieb

     

    9    Stavby pre hydinu a technologické zariadenia .................................................................  4

     1. Rozdelenie stavieb podľa jednotlivých kategórií
     2. Technologické zariadenie stavieb

     

    10  Poľnohospodárske účelové stavby ..................................................................................... 4

     1. Účel a rozdelenie stavieb
     2. Technologické zariadenia účelových stavieb

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 14

           1      Mechanizačné prostriedky na zber stebelnatých rastlín: praktické oboznámenie sa

                   s žacou lištou, technologický postup práce, konštrukcia, hlavné nastavenie, údržba;

                   praktické oboznámenie sa s obilným kombajnom, technologický postup práce,

                   konštrukcia, hlavné nastavenie, údržba

           2      Mechanizačné prostriedky na zber buľvovitých a hľuzovitých plodín: praktické

                   oboznámenie sa s technickým postupom práce jednotlivých strojov, konštrukciou,

                   hlavným nastavením a údržbou

           3      Mechanizačné prostriedky pre špeciálne plodiny podľa špeciálnej výrobnej oblasti:

                   praktické oboznámenie sa s technologickým postupom práce jednotlivých strojov,

                   konštrukciou, hlavným nastavením a údržbou

           4      Technologické zariadenie stavieb pre živočíšnu výrobu: oboznámenie sa

                   s technologickými zariadeniami stavieb pre živočíšnu výrobu, príprava krmiva,

                   zakladanie krmiva, odstraňovanie exkrementov

     

     

     

    1. Motorové vozidlá

     

    Celková charakteristika predmetu:

    Cestná doprava zaznamenáva v posledných rokoch výrazný a dynamický rast. Úlohou predmetu je umožniť žiakom osvojiť si základné vedomosti o princípoch, funkciách, konštrukčnom usporiadaní motorových vozidiel, vrátane ich bezpečného a hospodárneho využívania v prevádzke. Súčasne si žiaci osvojujú zásady poskytovania ranenému účinnú prvú pomoc podľa svojich možností a schopností. Predmet motorové vozidlá sa spolu s predmetom mechanizácia podieľa na vytváraní technickej zložky odborného profilu absolventov.

    Hlavným cieľom predmetu je príprava žiakov na úspešné absolvovanie výcviku pre získanie vodičského oprávnenia na vedenie motorového vozidla skupiny T (traktor) a skupiny B (osobný automobil), a aby boli schopní samostatnej, bezpečnej, plynulej a hospodárnej jazdy s týmito vozidlami v rôznych situáciách cestnej premávky.

    Rámcový rozpis učiva predpokladá, že vyučujúci v rámci predmetovej komisie tvorivo rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne a to vzhľadom na technické a finančné možnosti školy.           

    Celková koncepcia predmetu a dotácia hodín musia byť v súlade s platným zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a s ďalšími platnými vyhláškami.

     

    2. ročník (2 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 64 hodín, z toho 32 hodín cvičení)

     

    1    Úvod ...................................................................................................................................... 1

    1.1    Úloha motorizmu v spoločnosti s osobitným zreteľom na poľnohospodárske služby a životné prostredie

     

    2    Teória vedenia vozidla ........................................................................................................  4

     1. Ovládací mechanizmus príslušného vozidla
     2. Základné postupy vodičských zručností, rozbiehanie, zaraďovanie rýchlostných stupňov, brzdenie, zastavovanie, ovládanie volantu, cúvanie
     3. Jazda s motorovými vozidlami v rôznych situáciách, postupy úkonov, jazda v rôznych prevádzkových pomeroch a podmienkach cestnej premávky
     4. Jazda s prívesom, vlečenie, rozťahovanie vozidiel, všeobecné zásady ochrany životného prostredia pri prevádzke motorového vozidla

     

    3    Pravidlá cestnej premávky ...............................................................................................  21

     1. Ustanovenia pravidiel cestnej premávky, dopravné značky a dopravné zariadenia, včítane signálov na riadenie premávky vo vzťahu k prevádzke motorových vozidiel, zákon 315/96, vyhláška č. 90/97 a č. 116/97
     2. Riešenie dopravných situácií
     3. Rozbor príčin dopravných nehôd, protialkoholická tematika
     4. Skupiny vodičských oprávnení, rozsah vodičského oprávnenia, telesná a duševná schopnosť, spoľahlivosť na vedenie motorových vozidiel, povinnosti vodiča
     5. Podmienky prevádzky motorových vozidiel príslušnej skupiny ( spôsobilosť na prevádzku, technické prehliadky ) hospodárnosť prevádzky cestných motorových vozidiel
     6. Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť vodiča, rozsah a podmienky zákon-ného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel

     

    4    Zásady bezpečnej jazdy ......................................................................................................  6

     1. Základné fyzikálne zákonitosti jazdy
     2. Vplyv človeka, technického stavu vozidla a prostredia na bezpečnosť jazdy
     3. Zásady predvídavosti, rozpoznávanie a riešenie kritických situácií
     4. Problematika vzájomných vzťahov jednotlivých účastníkov cestnej premávky ( dopravná etika)
     5. Uloženie a preprava nákladov

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 32

           1      Zvláštne používanie pozemných komunikácií, preprava nebezpečných alebo

                   nadrozmerných nákladov, podmienky pre obsluhu mechanizačných zariadení pre

                   nakládku a vykládku pevne spojených s vozidlom

           2      Náuka o konštrukcii a údržbe:

     1. Všeobecný opis  a zostava vozidla príslušnej kategórie
     2. Účel, druhy, základný opis konštrukcie, činnosť, základná údržba, možné poruchy a jednoduché opravy jednotlivých skupín príslušného vozidla
     3. Zásady preventívnej údržby, jej význam pre bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky, ochrana životného prostredia
     4. Základné postupy pri vyhľadávaní bežných porúch a ich odstraňovanie

     

           3      Konštrukcia a údržba vozidiel

     1. Rozdelenie, členenie motorových vozidiel skupiny A, B, T a ich konštrukcia,

             základná terminológia a technické údaje

     1. Spaľovacie motory, rozdelenie, charakteristika, činnosť a jednotlivé časti
     2. Príslušenstvo spaľovacích motorov, mazanie, chladenie, palivová sústava zážihových a vznetových motorov
     3. Elektrické príslušenstvo – zdroje elektrickej energie, spúšťače, zapaľovanie, osvetlenie, kontrolné a pomocné zariadenia
     4. Prevody motorových vozidiel – spojky, prevodovky, spojovacie a kĺbové hriadele, rozvodovky, koncové prevody
     5. Podvozok – rámy, pérovanie, tlmiče pérovania
     6. Podjazdové ústrojenstvo kolesových traktorov – nápravy, kolesá, pneumatiky
     7. Podjazdové ústrojenstvo pásových vozidiel
     8. Brzdy – čeľusťové, kotúčové, pásové, mechanické, kvapalinové, vzduchové, brzdenie prívesu
     9. Riadenie motorových vozidiel – druhy riadenia, časti riadenia, postavenie kolies a čapov, geometria riadenia
     10. Špeciálne zariadenia – vývodové hriadele, remenice, hydraulické zariadenia, navijak, závesné zariadenia
     11. Karosérie
     12. Údržba – technická údržba, technické prehliadky, používané druhy mazív a olejov, brzdová kvapalina, chladiaca zmes
     13. Nastavenie hlavných skupín motorového vozidla, základné nastavovacie hodnoty
     14. Údržba pneumatík
     15. Postupy pri vyhľadávaní jednotlivých prevádzkových porúch a ich odstraňovanie

     

    3. ročník (1 hodina týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 29 hodín, z toho 29 hodín cvičení)

    Teória

     

    1    Pravidlá cestnej premávky ...............................................................................................  12

     1. Ustanovenie pravidiel cestnej premávky, dopravné značky a dopravné zariadenia včítane signálov na riadenie premávky vo vzťahu k prevádzke motorového vozidla
     2. Riešenie dopravných situácií

     

    2    Konštrukcia a údržba vozidiel .........................................................................................  10

     1. Rozdelenie, členenie motorových vozidiel skupiny A, B, T a ich konštrukcia, základná terminológia a technické údaje
     2. Spaľovacie motory, rozdelenie, charakteristika, činnosť a jednotlivé časti
     3. Príslušenstvo spaľovacích motorov, mazanie, chladenie, palivová sústava zážihových a vzletových motorov
     4. Elektrické príslušenstvo – zdroje elektrickej energie, spúšťače, zapaľovanie, osvetlenie, kontrolné a pomocné zariadenia
     5. Prevody motorových vozidiel – spojky, prevodovky, spojovacie a kĺbové hriadele, rozvodovky, koncové prevody
     6. Podvozok – rámy, pérovanie, tlmiče pérovania
     7. Podjazdové ústrojenstvo kolesových traktorov – nápravy, kolesá, pneumatiky
     8. Podjazdové ústrojenstvo pásových vozidiel
     9. Brzdy – čeľusťové, kotúčové, pásové, mechanické, kvapalinové, vzduchové, brzdenie prívesu
     10. Riadenie motorových vozidiel – druhy riadenia, časti riadenia, postavenie kolies a čapov, geometria riadenia
     11. Špeciálne zariadenia – vývodové hriadele, remenice, hydraulické zariadenia, navijak, závesné zariadenia
     12. Karosérie
     13. Údržba – technická údržba, technické prehliadky, používané druhy mazív a olejov, brzdová kvapalina, chladiaca zmes
     14. Nastavenie hlavných skupín motorového vozidla, základné nastavovacie hodnoty
     15. Údržba pneumatík
     16. Postupy pri vyhľadávaní jednotlivých prevádzkových porúch a ich odstraňovanie

     

    3    Zdravotnícka príprava, praktické precvičovanie poskytnutia prvej pomoci pri

          rôznych poraneniach ........................................................................................................... 3

     

    4    Opakovanie ..........................................................................................................................  4

     

    Praktický výcvik

     

    1    Praktický výcvik sa vykonáva

     1. Prvá etapa – nácvik na zvládnutie základných vodičských zručností potrebných na

             ovládanie vozidla príslušnej kategórie

     1. Druhá etapa – precvičovanie získaných základných vodičských zručností v cestnej

             premávke s dôrazom na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnej

             jazdy – nácvik a zvládnutie ďalších vodičských zručností v cestnej premávke

             s využitím maximálnej povolenej rýchlosti, jazda s prívesom, jazda za tmy

     1. Tretia etapa – dosiahnutie plnej samostatnosti pre vedení vozidla príslušnej kategórie

             v hustej cestnej premávke a za sťažených podmienok

     

    2    Praktická údržba

     1. Nácvik jednotlivých úkonov základnej údržby, ošetrenie hlavných skupín vozidla,

             výmeny pneumatík a montáž snehových reťazí. Nácvik zisťovania a odstraňovania

             bežných porúch

     

    3    Zdravotnícka príprava – prax

    3.1    Nácvik a zvládnutie vyslobodzovacieho a odsuvného manévru, zastavenie krvácania, autotransfúzia. Nácvik a zvládnutie úkonov neodkladnej resustitácie

     

    Skupina vodišského oprávnenia

    OV

    Výcvik vo vedení vozidla

    Praktická údržba

    Zdravotnícka praktická príprava

    Spolu

    Roč.

    1. etapa

    2. etapa

    3. etapa

    AT

    AC

    MP

    ZIP

    ZIP

    T

    1

    2

    2

    3

    6

    8

    10

    4

    36

    2.

    RT/B

    1

    2

    3

    2

    10

    18

    5

    4

    45

    3.

     

    Vysvetlivky:    OV      - oboznámenie sa s vozidlom

                            AT       - autotrenažér

                            AC      - autocvičisko

                            MP      - minimálna intenzita prevádzky na pozemných komunikáciách

                            ZIP      - zvýšená intenzita prevádzky na pozemných komunikáciách

     

     

    1. Odborný výcvik

     

     

    Celková charakteristika predmetu:

                Predmet Odborný výcvik obsahuje učivo k praktickému nácviku pracovných postupov v rastlinnej, a v živočíšnej výrobe v nadväznosti na rozvoj a skvalitnenie podnikania na vidieku. V rámci odborného výcviku je do učiva zahrnutá aj organizácia pracovných postupov, vyhotovenie záznamov prvotnej evidencie a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom vykonávaných činností na ochranu životného prostredia.

                V rámci medzipredmetových je previazaný s učivom všetkých odborných predmetov.

                Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom základné a rozširujúce učivo z problematiky základných dielenských prác, nácviku prác v živočíšnej a rastlinnej výrobe , chov zvierat typických pre daný región, zber liečivých rastlín, stravovacie a ubytovacie služby, identifikácia a mapovanie miestnych zdrojov vidieka, nácvik zručností pri vedení podniku, nácvik zručnosti pri vypracovaní podnikateľského plánu a projektov.

                Hlavný cieľ vzdelávania v predmete odborný výcvik pozostáva z nasledovných nosných okruhov vzdelávania:

    • dielenské práce,
    • nácvik prác v rastlinnej výrobe,
    • nácvik prác v živočíšnej výrobe,
    • náplň prác vyplývajúcich z regionálnych podmienok,
    • pracovné postupy a metódy identifikácie, mapovanie a vyhodnotenie miestnych zdrojov vidieka,
    • nácvik zručností pri založení a vedení podnikateľskej činnosti,
    • nácvik postupov a praktických zručností pri tvorbe programových dokumentov rozvoja vidieka
    • nácvik zručností pri vypracovaní podnikateľského plánu a tvorba projektov,
    • nácvik marketingových zručností pri vedení podniku, z ktorých je učivo učebných osnov predmetu odborný výcvik rozpracované cez odborné kompetencie do obsahového štandardu, t. j. tematických celkov a tém a následne majstrom OV do tematických plánov.

     

    1. ročník (6 hodín týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 198 hodín, z toho 33 hodín cvičení)

     

    1    Úvod do predmetu ..............................................................................................................  4

     1. Základné ustanovenia BOZP, hygiena práce.
     2. Organizačný poriadok SOŠ, oboznámenie sa s pracoviskom

     

    1. Dielenské práce .................................................................................................................  24
     1. Plošné meranie a orysovanie.
     2. Pilovanie
     3. Rezanie
     4. Vŕtanie
     5. Strihanie a ohýbanie plechov
     6. Spájkovanie
     7. Sekanie a prebíjanie
     8. Hobľovanie a dlabanie dreva
     9. Rozoberateľné a nerozoberateľné spoje
     10. Montážne náradie

     

    1. Nácvik prác v živočíšnej výrobe .....................................................................................   48
     1. Pracovné náradie v živočíšnej výrobe
     2. Prístup k zvieratám
     3. Krmivá - rozpoznávanie krmív a krmné dávky
     4. Základné práce pri odchove mláďat HZ
     5. Váženie a výpočet prírastkov
     6. Vedenie prvotnej evidencie

     

    1. Nácvik v rastlinnej výrobe ...............................................................................................  48
     1. Základné práce s ručný, náradím
     2. Meranie dĺžok, pomôcky pri meraní, výpočet plôch
     3. Výsev semien, vysádzanie cibúľ a hľúz
     4. Ošetrovanie rastlín počas vegetácie
     5. Zberové práce
     6. Príprava a ošetrovanie kompostov

     

    1. Náplne prác vyplývajúce z regionálnych podmienok ....................................................  73
     1. Chov hospodárskych zvierat typických pre daný región
     2. Práce vyplývajúce zo zamerania poľnohospodárskeho podniku
     3. Zber a poznávanie liečivých rastlín

     

    2. ročník (6 hodín týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 198 hodín, z toho 33 hodín cvičení)

     

    1    Pracovné operácie v živočíšnej výrobe ...........................................................................   48

     1. Odchov jalovíc.
     2. Výkrm býkov
     3. Chov dojníc
     4. Dojenie strojom v dojárni
     5. Výkrm ošípaných
     6. Chov prasníc.
     7. Chov kancov.
     8. Špecifické práce pri pšetrovaní zvierat v regióne

     

    1. Pracovné oparácie v rastlinnej výrobe ............................................................................  48
     1. Pracovné operácie pri základnom spracovaní pôdy
     2. Základné pracovné operácie pri sejbe a sadení
     3. Základné pracovné operácie pri ošetrovaní rastlín počas vegetácie
     4. Základné pracovné operácie pri zbere a pozberovej úprave
     5. Práce s malou mechanizáciou

     

    1. Pracovné postupy a metódy identifikácie, mapovanie a vyhodnotenie zdrojov ..........  36
     1. Základné postupy a procesy interaktívneho programovania rozvoja vidieka
     2. Postupy mapovania miestnych zdrojov vidieka
     3. Praktické zručnosti pri zbere a spracovaní primárnych a sekundárnych zdrojov vidieka
     4. Interaktívne metódy a techniky použiteľné pri spracovaní auditu zdrojov
     5. Použitie auditu pre rozvoj podnikania
     6. Proces mapovania miestnych zdrojov vidieka

     

    1. Praktické metódy a zručnosti vo vidieckej turistike podľa regiónov ...........................  34
     1. Spracovanie vlny
     2. Hrnčiarstvo
     3. Poznávanie a zber lesných plodov

     

    1. Náplň prác vyplývajúca z regionálnych podmienok .....................................................   32
     1. Výroba ovčieho hrudkového syra a iných špecialít z mlieka
     2. Stravovacie a ubytovacie služby

     

    3. ročník (7 hodín týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 231 hodín, z toho 33 hodín cvičení)

     

    1    Pracovné operácie v chove hospodárskych zvierat .......................................................   56

     1. Chov bahníc.
     2. Mliečny výkrm jahniat
     3. Chov plemenných baranov
     4. Pracovné operácie v chove kôz
     5. Výrobky z kozieho mlieka
     6. Špecifické práce pri pšetrovaní zvierat v regióne

     

    1. Pracovné oparácie v rastlinnej výrobe ............................................................................  56
     1. Práce s malotraktorom Kubota
     2. Kosenie trávnikov samochodnou kosačkou
     3. Kosenie krovinorezom
     4. Vertikulovanie a hnojenie trávnikov
     5. Sejba trávnikov

     

    3    Nácvik zručností pri založení a vedení podnikateľskej činnosti ...................................  48

     1. Podnikateľská činnosť, vznik a zánik
     2. Občiansky a obchodný zákonník
     3. Majetok podniku a jeho evidencia
     4. Zákonník práce a odmeňovanie pracovníkov
     5. Dokumentácia účtovných dokladov a obeh dokumentov
     6. Jednoduché účtovníctvo
     1. Daňové priznanie

     

    1. Nácvik postupov praktických zručností pri tvorbe programových dokumentov rozvoja vidieka  ..............................................................................................................                              25
     1. Interaktívne plánovanie v partnerstve
     2. Analýza územia a súčasný stav sociálno-ekonomickej situácie regionálneho rozvoja
     3. Akčné plánovanie

     

    1. Náplň prác vyplývajúca z regionálnych podmienok regiónov ......................................  32
     1. Príprava regionálnych špecialít
     2. Individuálna prax v hotelových zariadeniach

     

    4. ročník (7 hodín týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 231 hodín, z toho 33 hodín cvičení)

     

    1    Pracovné operácie v chove hospodárskych zvierat .......................................................   56

     1. Pracovné operácie v chove hydiny
     2. Výkrm brojlerov
     3. Pracovné operácie v chove drobných zvierat
     4. Kŕmenie a ošetrovanie koní
     5. Predvádzanie a posudzovanie koní
     6. Ošetrovanie postrojo a postrojovanie koňa
     1. Ustajnenie koní a starostlivosť o stajne
     2. Špecifické práce pri pšetrovaní zvierat v regióne
    1. Pracovné oparácie v rastlinnej výrobe ............................................................................  56
     1. Ošetrovanie lúk a pasienkov
     2. Základné operácie pri zbere krmovín
     3. Základné operácie pri úprave a uskladňovaní krmovín
     4. Mechanizačné prostriedky v rastlinnej výrobe

     

    3    Nácvik marketingových zručností pri vedení podniku ..................................................  37

    3.1   Manažérske funkcie a organizačné štruáktúry podniku

    3.2   Mikroprostredie a makroprostredie

    3.3   Produkt, jeho analýza a práca s produktom

    3.4   Marketingový informačný systém

    3.5   Marketingový výskum a komunikačný mix

     

    1. Nácvik zručností pri vypracovaní podnikateľského plánu a tvorba projektov  .........  45
     1. Účtovná evidencia a účtovné prípady
     2. Tvorba podnikateľského plánu
     3. Tvorba malých projektov v regionálnom rozvoji
     1. Vypracovanie žiadosti o grant

     

    1. Náplň prác vyplývajúca z regionálnych podmienok regiónov ......................................  20
     1. Tvorba podnikateľského plánu

     

     

    1. Pestovanie rastlín

     

    Celková charakteristika predmetu:

    Úlohou predmetu je umožniť žiakom osvojiť si všeobecné a špeciálne poznatky, princípy a pravidlá, na ktorých je zabezpečené pestovanie rastlín s dôrazom na ekológiu a rešpektovanie zásad starostlivosti o životné prostredie.

    Predmet nadväzuje na osvojené učivo z biológie, ekológie a chémie, ako aj iných všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Jeho úlohou je poskytnúť žiakom všeobecný odborný pohľad na problematiku podmienok pri pestovaní poľnohospodárskych kultúr. Spolu s inými odbornými predmetmi a predmetom prax má základný význam pre prípravu na vyučovanie ostatných odborných disciplín rastlinnej výroby a následne na formovanie projektovaného profilu absolventa.

    Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v spolupráci s predmetovou komisiou tvorivo rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne a to podľa zvoleného odborného zamerania, regionálnych požiadaviek, podmienok školy a možností umiestnenia absolventov

    Predmet pestovanie rastlín je možné spojiť s predmetom rastlinná výroba  a vymeniť   poradie tematických celkov  tak,  aby  sa vytvorila  ich logická  nadväznosť  a usporiadanie obsahu učiva  v logickom systéme . Takto upravený obsah učiva v tematickom  pláne   učiteľa   posúdi a odsúhlasí   predmetová komisia na škole.

     Počty týždenných vyučovacích hodín predmetu v učebnom pláne sú minimálne. Podľa potreby odborného zamerania ich možno upraviť a tomu prispôsobiť aj obsah učiva.

    Celkovú koncepciu predmetu treba však dodržať, nakoľko na uvedený predmet budú nadväzovať ďalšie odborné predmety  odborných  zameraní.

     

     

     

    1. ročník (2 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 64 hodín, z toho 32 hodín cvičení)

               

    1    Úvod ..............................................................................................................................         2

          1.1    Význam, úlohy, ciele a postavenie predmetu v systéme odborných predmetov.

     

    2    Náuka o prostredí rastlín – meteorológia a klimatológia ..............................................   18

          2.1    Svetlo

          2.2    Teplo

          2.3    Vzduch

          2.4    Voda

          2.5    Získavanie meteorologických údajov, vývoj a predpoveď počasia

     

    3    Pôdne činitele .....................................................................................................................  12

          3.1    Pôda

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 32

           1      Úvodné cvičenie o prehľade a naplní cvičení, bezpečnosť práce v špeciálnych

                   učebniach a v teréne

           2      Práca s prístrojmi na meranie meteorologických prvkov

           3      Zriaďovanie meteorologickej stanice v poľnohospodárskom podniku a vybavenie

                   prístrojmi

           4      Synoptické mapy a spracovanie meteorologických prvkov

           5      Poznávanie pôdnych druhov a pôdnych typov

     

    2. ročník (2 – 3 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 64 – 96 hodín, z toho 32 hodín cvičení)

               

    1    Pôdne činitele ....................................................................................................................   12

          1.1    Vlastnosti pôdy

          1.2    Kultúrne rastliny a pôda, ako súčasť životného prostredia

     

    2    Pravidelná úpava prostredia pre kultúrne rastliny ........................................................ 20

          2.1    Výber pozemku a zásady striedania plodín

          2.2    Sústava základného obrábania pôdy

          2.3    Predsejbová príprava pôd

     

    3    Všeobecné základy náuky o výžive rastlín ......................................................................  24

          3.1    Zákony výživy rastlín a príjem

          3.2    Rozdelenie a funkcia živín

    4    Hnojivá ...............................................................................................................................  54

          4.1    Hospodárske hnojivá

          4.2    Priemyselné hnojivá  - dusíkaté

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 32

           1      Fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy

           2      Poznávanie pôdnych typov

           3      Pôdna erózia a protierózivne  opatrenia

           4      Zostavovanie modelov osevných postupov

           5      Stroje na základnú prípravu pôdy a organizácia základnej prípravy pôdy

           6      Stroje na predsejbovú prípravu pôdy a organizácia  prípravy pôdy

           7      Poznávanie a výroba hospodárskych hnojív

           8      Poznávanie priemyselných dusíkatých hnojív

     

    3. ročník (2 – 3 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 57 – 87 hodín, z toho 29 hodín cvičení)

     

    1    Priemyselné hnojivá ..........................................................................................................  14

          1.1    Fosforečné hnojivá

          1.2    Draselné hnojivá

          1.3    Vápenaté hnojivá

          1.4    Viaczložkové hnojivá

          1.5    Ostatné hnojivá a špeciálne látky a roztoky

     

    2    Riadenie výživy rastlín v sústave hnojenia ........................................................................  7

          2.1    Bilančné metódy určovania správneho hnojenia

          2.2    Plán hnojenia

          2.3    Pracovné postupy pri hnojení

     

    3    Osivo a sadivo ....................................................................................................................... 8

          3.1    Sejba, vysádzanie

          3.2    Vlastnosti osiva a sadiva

          3.3    Predsejbová príprava osiva a sadiva

     

    4    Sejba a sadba .......................................................................................................................  4

     1. Sejba, sadba
     2. Spôsoby sejby a vysádzania a ich organizácia

     

    5    Ošetrovanie porastov počas vegetácie ...............................................................................  9

     1. Úlohy a ciele ošetrovania porastov
     2. Jednotlivé pracovné operácie ošetrovania porastov

     

    6    Zber, pozberová úprava a uskladňovanie ....................................................................... 12

     1. Základné pojmy, stupne zrelosti
     2. Zber hlavných druhov plodín

     

    7    Rozdelenie kultúrnych plodín na skupiny ........................................................................  4

    7.1    Rozdelenie kultúrnych plodín a ich stručná charakteristika

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 29

           1      Zmyslové poznávanie priemyslových hnojív fosforečných, draselných, vápenatých

                   a viaczložkových

           2      Plán hnojenia organickými a priemyselnými hnojivami a pracovné postupy pri

                   hnojení

           3      Pracovné postupy pri hnojení priemyselnými a hospodárskymi hnojivami

           4      Zisťovanie vlastnosti osív

           5      Sejba a vysádzanie pre jednotlivé skupiny plodín

           6      Ošetrovanie porastov počas vegetácie

           7      Zberové práce

     

     

     

    1. Podnikanie a služby

     

    Celková charakteristika predmetu:

    Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať primerané všeobecné a špeciálne poznatky potrebné pre podnikateľskú a obchodnú činnosť v poľnohospodárskych podnikoch v právnom štáte, o špecifičnosti služieb v poľnohospodárstve a ich ekonomike. Predmet umožňuje žiakom zoznámiť sa so zákonnou úpravou hospodárskych vzťahov medzi podnikmi a uplatňovať podnikavosť v obchode a službách, v súlade so základnými právnymi predpismi. Obsah predmetu nadväzuje a rozvíja poznatky získané v predmete ekonomika, účtovníctvo, informatika a prax a významne sa podieľa na tvorbe projektovaného profilu absolventa.

                Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie na škole rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne podľa miestnych podmienok školy a možnosti umiestnenia jej absolventov.

                Rozpis učiva je rozpracovaný na maximálnu časovú dotáciu. Pri zvolení si nižšej časovej dotácie podľa potrieb konkrétneho odborného zamerania, učiteľ predmetu v spoluprácu s predmetovou komisiou na škole prispôsobí rozsah i obsah rozpisu učiva. Pritom dbá o to, aby koncepcia predmetu zostala zachovaná.

     

    3. ročník (2 – 3 hodiny týždenne, spolu 58 – 87 hodín)

     

    1    Úvod ...................................................................................................................................... 1

          1.1    Obsah a ciele predmetu

     

    2    Podstata a ciele podnikania ......................................................................................            3

          2.1    Podnikanie a jeho ciele

          2.2    Podnikateľ  a jeho základné znaky

          2.3    Riziko podnikania

     

    3    Podnik ................................................................................................................................... 5

     1. Charakteristika podniku
     2. Podniky podľa vlastníctva a napojenia na štátny rozpočet
     1. Faktory podnikateľskej činnosti
     1. Ciele podniku
     2. Podnikateľský cyklus

     

    4    Právne podmienky podnikania ........................................................................................  17

          4.1    Právne formy podnikov podľa obchodného zákonníka – obchodná spoločnosť

          4.2    Družstevné podnikanie, podnikanie SHR

     1. Právne postavenie a opodstatnenie štátneho podniku
     2. Živnostenské podnikanie – Živnostenský zákon
     3. Podnikanie bez právnej subjektivity

     

    5    Obchodno – záväzkové vzťahy ..........................................................................................  8

          5.1    Záväzkové vzťahy podľa Obchodného zákonníka

          5.2    Vznik záväzkových vzťahov, zabezpečenie záväzkov, zánik záväzkov

     1. Porušenie zmluvných povinností
     2. Druhy zmlúv podľa Obchodného zákonníka

     

    6    Marketing ........................................................................................................................... 15

     1. Ciele a črty marketingu – marketingový algoritmus, deľba práce
     2. Trh, jeho podstata, trhový mechanizmus, základné zložky trhu, analýza a zložky trhu
     1. Druhy a formy trhu, hospodárska súťaž
     2. Marketingový mix – marketingové nástroje, marketingové agregáty

     

    7    Financovanie podnikových subjektov .............................................................................. 16

     1. Ciele a podstata financovania
     2. Financovanie z hľadiska času a cieľa
     1. Financovanie z okolitých zdrojov, zakladateľský rozpočet a jeho využitie
     2. Financovanie z cudzích zdrojov, úver, leasing, tichá spoločnosť

     

    8    Zdravotné, dôchodkové a nemocenské poistenie .............................................................   6

          8.1    Zabezpečenie rodín s deťmi

          8.2    Tvorba a použitie dôchodkového zabezpečenia

     1. Tvorba a použitie nemocenského zabezpečenia
     2. Tvorba a použitie zdravotného zabezpečenia
     3. Orgány zabezpečujúce a kontrolujúce zdravotné, dôchodkové a nemocenské poistenie

     

    9    Sociálne zabezpečenie v nezamestnanosti .........................................................................  6

          9.1    Nezamestnanosť ako ekonomický jav

          9.2    Riešenie problému nezamestnanosti, aktívna a pasívna politika

     1. Úrady práce, ich právomoci a povinnosti
     2. Zákon o zamestnanosti

     

    10  Personálny manažment ...........................................................................................           10

          10.1  Plánovanie, získavanie a hodnotenie pracovníkov

          10.2  Štýl riadiacej práce a požiadavky kladené na riadiacich pracovníkov

     1. Školy manažmentu – anglická, japonská
     2. Základné poznatky sociológie a psychológie práce

     

    4. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 54 hodín)

     

    1    Úvod ...................................................................................................................................... 1

     

    2    Občiansko – právne vzťahy ................................................................................................ 9

     1. Predmet a plnenie občianskeho práva
     2. Účastníci občiansko-právnych vzťahov
     3. Vlastnícke právo – spoluvlastníctvo, právo na cudzie veci
     4. Nadobudnutie vlastníctva dedením zo zákona a závetu, vysporiadanie dedičstva

     

    3    Transformácia agropotravinárstva ...................................................................................  6

     1. Reštitučný a transformačný zákon
     2. Právne vzťahy k pôde, pozemkové úpravy
     3. Právny základ ochrany pôdy a životného prostredia

     

    4    Pracovné právo .................................................................................................................. 10

     1. Zákonník práce a nezamestnanosť
     2. Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru
     3. Pracovný čas, odpočinok v práci, dovolenka na zotavenie
     4. Odmeňovanie a náhrada mzdy na základe zákona o mzde a Zákonníka práce

     

     

    5    Ekonomické nástroje riadenia .........................................................................................  20

     1. Podstata a ciele finančného manažmentu
     2. Daňová štruktúra SR, finančné orgány
     3. Ceny a cenotvorba v poľnohospodárstve
     4. Dotačná politika v poľnohospodárstve
     5. Poistenie, ako stabilizátor ekonomickej úrovne podnikov
     6. Banková sústava SR – bankové úrovne podstaty, operácie aktívne a pasívne
     7. Menové systémy po II. svetovej vojne
     8. Medzinárodná ekonomická integrácia

     

    6    Agrárne služby ....................................................................................................................  8

     1. Charakteristika agrárnych služieb
     2. Biologické služby, služby poľnohospodárskych nákupných podnikov, technické služby

     

     

    1. Riadenie malého podniku

     

     

     

    1. Regionálny národopis a kultúra

     

    Celková charakteristika predmetu:

                Predmet Regionálny národopis obsahuje učivo, zamerané na dejiny a kultúru regiónov.

    V rámci medzipredmetových vzťahov predmet regionálny národopis nadväzuje na učivo predmetu sprievodcovská činnosť.

                Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom základné a rozširujúce učivo z oblasti poznania umeleckých remesiel, zvykov, tradícií, osobitostí stravovania, historických a kultúrnych pamiatok, rekreačných podmienok, fauny a flóry, prírodných a náučných zvláštností regiónu a ich konkrétneho využitia v ponuke pre vidiecku turistiku.

    Hlavný cieľ vzdelávania v predmete regionálny národopis pozostáva z nasledovných nosných okruhov vzdelávania:

    • formovania kultúrnych oblastí a kultúry na základe viacerých činiteľov,
    • materiálno - technickej a spoločenskej kultúry,
    • umeleckej kultúry,
    • etnografických oblastí, ich využitia v ponuke pre cestovný ruch, z ktorých je učivo učebných osnov regionálneho národopisu rozpracované cez odborné kompetencie do obsahového štandardu, t. j. tematických celkov a tém a následne učiteľom do tematických plánov.

    Predmet sa vyučuje formou teoretického výkladu učiva a demonštračných ukážok praktických príkladov.

     

    4. ročník (1 hodina týždenne, spolu 30 hodín)

     

    1    Kultúrne oblasti a regióny Slovenska ...............................................................................   5

     1. Oblasti ľudovej kultúry určené prírodnými podmienkami
     2. Historické regióny ľudovej kultúry Slovenska
     3. Vznik a vývoj osád, obcí a miest
     4. Formovanie ľudovej kultúry
     5. Ľudová kultúra a jej základné prvky
    1. Materiálno - technická a spoločenská kultúra ................................................................  11
     1. Pestovanie plodín v rámci regiónu
     2. Chov hospodárskych zvierat
     3. Stravovanie v rámci regiónu
     4. Tradičné druhy jedál v regióne
     5. Regionálna remeselnícka výroba
     6. Trhy, jarmoky
     7. Ľudový odev, jeho vznik a vývoj
     8. Detský ľudový odev
     9. Stavba obydlí

     

    1. Umelecká kultúra .........................................................................................................         7
     1. Ľudová slovesnosť, povery, pranostiky
     2. Ľudové piesne
     3. Folklór
     4. Ľudové divadlo
     5. Ľudové zvyky a tradície

     

    4    Etnografické oblasti, ich využitie v ponuke pre cestovný ruch ...............................          7

     1. Prieskum ľudovej kultúry v regióne
     2. Prejavy ľudovej kultúry v regióne
     3. Ľudová kultúra v ponuke pre cestovný ruch
     4. Agroturistika

     

     

     

    1. Rozvoj vidieka

     

    Celková charakteristika predmetu:

                Predmet Rozvoj vidieka je ťažiskovým odborným predmetom študijného odboru 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka. Jeho obsahová náplň je kľúčová k pochopeniu rozvoja vidieckych komunít, osvojenia si základných zručností v komunikácií a v budovaní vidieckych partnerstiev, zvládnutí princípov programovania a projektovania miestneho rozvoja vidieka a v možnostiach podnikania a seba - uplatnenia v sociálnom a ekonomickom oživovaní vidieka.

                V rámci medzipredmetových vzťahov je predmet rozvoj vidieka zostavený v nadväznosti na učivo odborných predmetov turistika na vidieku a služby vo vidieckej turistike.

    Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom základné a rozširujúce učivo z oblasti vývoja a charakteristiky vidieckych oblastí a podpory nových trendov a smerov v rozvoji vidieka.

                Hlavný cieľ vzdelávania v predmete rozvoj vidieka pozostáva z nasledovných nosných okruhov vzdelávania:

    • základnej charakteristiky vidieka a významu vidieka,
    • postavenia slovenského vidieka v ekonomike krajiny, vplyvu rozvoja vidieka na tvorbu krajiny,
    • problematiky migrácie obyvateľstva vidiek - mesto / mesto - vidiek,
    • propagácie vidieka, mikroregiónu a regiónu,
    • trvalo udržateľného rozvoja vidieka,
    • podpory rozvoja vidieka podmienkach EU a SR,
    • základných postupov a metodiky tvorby projektov zameraných na rozvoj vidieka, z ktorých je učivo učebných osnov rozvoja vidieka rozpracované cez odborné kompetencie do obsahového štandardu, t. j. tematických celkov a tém.

    Predmet sa vyučuje formou teoretického výkladu učiva a demonštračných ukážok praktických príkladov.

     

    3. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)

     

    1    Charakteristika vidieckeho osídlenia ............................................................................... 14

     1. Porovnanie mesto - vidiek
     2. Význam vidieka pre rozvoj krajiny
     3. Vývoj vidieckeho osídlenia na Slovensku
     4. Ekonomická základňa vidieka
     5. Poľnohospodárska a výrobná oblasť vidieka
     6. Poľnohospodárske výrobné oblasti
     7. Vidiecka krajina
     8. Sociálne vzťahy na vidieku
     9. Služby na vidieku
     10. Migrácia obyvateľstva

     

    2    Komunita a komunitný rozvoj ...........................................................................................  5

          2.1    Charakteristika komunity a komunitného rozvoja

          2.2    Metódy a formy spolupráce komunít

          2.3    Partnerstvá na vidieku

          2.4    Komunikácia

          2.5    Propagácia

     

    3    Identifikácia a mapovanie zdrojov vidieka .............................................................          14

     1. Identifikácia a mapovanie miestnych zdrojov vidieka
     2. Prírodné zdroje
     3. Kultúrno - historické zdroje
     4. Ľudské a kultúrno - spoločenské zdroje
     1. Materiálne a technické zdroje vidieka
     2. Ostatné zdroje vidieka
     3. Získavanie a triedenie štatistických údajov
     4. Iné spôsoby mapovania miestnych zdrojov
     5. Spracovanie štatistických údajov

     

     

     

    1. Služby vo vidieckej turistike

     

    Celková charakteristika predmetu:

                Predmet Služby vo vidieckej turistike je dôležitým odborným predmetom študijného odboru 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, ktorý má umožniť žiakom získať základné odborné vedomosti o poskytovaní služieb na vidieku.

                V rámci medzipredmetových vzťahov je predmet služby vo vidieckej turistike zostavený v nadväznosti na učivo odborného predmetu turistika na vidieku.

                Hlavným cieľom predmetu je komplexne poskytnúť žiakom základné poznatky zo služieb vo vidieckej turistike a rozlišovať tri hlavné kategórie služieb cestovného ruchu a uviesť ich základnú charakteristiku.

                Hlavný cieľ vzdelávania v predmete služby vo vidieckej turistike pozostáva z nasledovných nosných okruhov vzdelávania:

    • služby v cestovnom ruchu,
    • ubytovacie služby,
    • základné podmienky výstavby a rekonštrukcie ubytovacích zariadení,
    • stravovacie služby,
    • animácia,
    • doplnkové služby,
    • kúpeľné služby,
    • kongresové služby, z ktorých je učivo učebných osnov služby vo vidieckej turistike rozpracované cez odborné kompetencie do obsahového štandardu, t. j. tematických celkov a tém.

    Predmet sa vyučuje formou teoretického výkladu učiva a demonštračných ukážok praktických príkladov.

     

    3. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)

     

    1    Služby v cestovnom ruchu ..................................................................................................  5

     1. Charakteristika a klasifikácia služieb v cestovnom ruchu
     2. Produkt cestovného ruchu
     3. Členenie služieb cestovného ruchu

     

    2    Ubytovacie služby .............................................................................................................. 16

     1. Materiálne podmienky poskytovania ubytovacích služieb
     2. Kategorizácia a klasifikačné znaky ubytovacích zariadení
     3. Základná charakteristika ubytovacích zariadení
     4. Všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadeia
     5. Penzióny
     6. Turistické ubytovne
     7. Chatové osady
     8. Kempingy
     9. Ubytovanie v súkromí - izba
     10. Služby ubytovacích zariadení

     

    3    Základné podmienky výstavby a rekonštrukcie ubytovacích zariadení ........................  8

     1. Základné podmienky výstavby a rekonštrukcie
     2. Dispozično - prevádzkové riešenie
     3. Technické, bezpečnostné a hygienické podmienky prevádzky
     4. Údržba a upratovanie
     5. Estetická a sanitárna vybavenosť

     

    4    Stravovacie služby .............................................................................................................  13

     1. Klasifikácia, názvoslovie a klasifikačné znaky pohostinských prevádzok
     2. Základná charakteristika pohostinských prevádzok
     3. Reštaurácia
     4. Hostinec
     5. Vináreň, viecha
     6. Bistro, bufet
     7. Pivnica, piváreň
     8. Motorest

     

     

    5    Animácia ............................................................................................................................... 8

     1. Podstata a význam animácie
     2. Typy animačných aktivít
     3. Vplyvy animácie na kvalitu služieb a spokojnosť zákazníka
     4. Kultúrne, športové, zábavné a vzdelávacie aktivity
     5. Materiálne a personálne zabezpečenie animácie

     

    6    Doplnkové služby ................................................................................................................. 6

     1. Dopravné služby
     2. Športovo - rekreačné služby
     3. Kultúrno spoločenské služby
     4. Ostatné služby

     

    7    Kúpeľné služby .................................................................................................................... 5

     1. Kúpeľné služby
     2. Charakteristika a klasifikácia kúpeľných služieb
     3. Služby zdravotného cestovného ruchu

     

    8    Kongresové služby ............................................................................................................... 5

     1. Podstata a funkcie kongresového cestovného ruchu
     2. Charakteristika a klasifikácia kongresových podujatí
     3. Materiálne podmienky poskytovania kongresových služieb
     4. Organizovanie btradičných kongresových podujatí

     

     

    1. Sprievodcovská činnosť

     

    Celková charakteristika predmetu:

                Predmet Sprievodcovská činnosť je jedným zo základných odborných predmetov, ktorí umožní žiakom získať základné vedomosti o podstate sprievodcovskej služby, o organizácii a sprievodcovskej technike.

                V rámci medzipredmetových vzťahov je predmet sprievodcovská činnosť zostavený v nadväznosti na učivo odborných predmetov turistika na vidieku a služby vo vidieckej turistike.

    Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom komplexný prehľad o povinnostiach sprievodcu, psychologických aspektoch jeho činnosti, o pracovnej agende sprievodcu, spoločenskom protokole, organizácii a spôsobe vyhodnotenia a vyúčtovania zájazdu.

                Hlavný cieľ vzdelávania v predmete sprievodcovská činnosť pozostáva z nasledovných nosných okruhov vzdelávania:

    • cestovné kancelárie,
    • osobnosť sprievodcu cestovného ruchu,
    • sprievodcovské služby, z ktorých je učivo učebných osnov sprievodcovská činnosť rozpracované cez odborné kompetencie do obsahového štandardu, t. j. tematických celkov a tém a následne učiteľom do tematických plánov.

     

                Predmet sa vyučuje formou teoretického výkladu učiva a demonštračných ukážok praktických príkladov.

                Pre lepšie prepojenie teórie s praxou sa budú žiaci zúčastňovať odborných exkurzií, workshopov, prednášok a pod. Výučba sa môže zabezpečovať v bežnej triede, v odbornej učebni a v exteriéry.

     

    4. ročník (1 hodina týždenne, spolu 30 hodín)

     

    1    Cestovné kancelárie ............................................................................................................  5

     1. Cestovné kancelárie a cestovné agentúry - charakteristika
     2. Legislatívne podmienky podnikov cestovného ruchu
     3. Právny vzťah sprievodcu cestovného ruchu a cestovnej kancelárie
     4. Bezpečnosť hosťa, jeho majetku a majetku prevádzkovateľa

     

    2    Osobnosť sprievodcu cestovného ruchu .......................................................................... 18

     1. Profil osobnosti sprievodcu cestovného ruchu
     2. Príprava na komunikáciu, verbálna a neverbálna komunikácia sprievodcu cestovného ruchu
     3. Všeobecné normy a zásady spoločenského správania
     4. Osobnosť sprievodcu cestovného ruchu
     5. Všeobecná a odborná príprava sprievodcu cestovného ruchu
     6. Informačné zdroje na prípravu sprievodcu cestovného ruchu
     7. Informačné minimum sprievodcu cestovného ruchu
     8. Spolupráca sprievodnu a cestovnej kancelárie

     

    3    Sprievodcovské služby ........................................................................................................  8

    3.1   Význam sprievodcovskej činnosti cestovného ruchu

    3.2   Klasifikácia sprioevodcovskej činnosti v cestovnom ruchu

    3.3   Pracovná agenda sprievodcu cestovného ruchu

    3.4   Riešenie konfliktov a mimoriadnych situácií

    3.5   Vyhodnotenie a vyúčtovanie zájazdu

    3.6   Reklamácie zákazníkov, reklamačný protokol

     

     

    1. Turistika na vidieku

     

    Celková charakteristika predmetu:

                Turistika na vidieku – úlohou odborného predmetu je umožniť žiakom získať základné vedomosti o službách, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou rozvoja agroturistiky vo vidieckych oblastiach.

                V rámci medzipredmetových vzťahov je predmet turistika na vidieku zostavený v nadväznosti na učivo odborných predmetov služby vo vidieckej turistike a rozvoj vidieka.

                Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom základné a rozširujúce učivo súvisiace s podnikateľskou aktivitou, s činnosťami týkajúce sa s turistiky na vidieku, s rozvíjaním aktivít voľného času, ako i s rozvojom v rezorte pôdohospodárstva.

                Hlavný cieľ vzdelávania v predmete turistika na vidieku pozostáva z nasledovných nosných okruhov vzdelávania:

    • cestovný ruch, vidiecka turistika a agroturistika,
    • aktivity voľného času vo vidieckej turistike a agroturistike,
    • dopravné služby,
    • prevádzka malých ubytovacích zariadení,
    • informačný systém cestovného ruchu ,
    • tvorba projektov vidieckej turistiky a agroturistiky,
    • schopnosti potrebné na vedenie malého podniku služieb,
    • lokalizácia malých ubytovacích zariadení a požiadavky na ich výstavbu,
    • marketingová stratégia pre malý podnik služieb vo vidieckej turistike a možnosti propagácie, z ktorých je učivo učebných osnov turistika na vidieku rozpracované cez odborné kompetencie do obsahového štandardu, t. j. tematických celkov a tém.

     

                Predmet sa vyučuje formou teoretického výkladu učiva. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s tematikou cestovný ruch, ako i získavanie informácií z inštitúcií zaoberajúcich sa rozvojom cestovného ruchu.

     

    1. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)

     

    1    Cestovný ruch ...................................................................................................................... 6

     1. Podstata a význam cestovného ruchu
     2. Subjekt a objekt cestovného ruchu
     3. Druhy cestovného ruchu
     4. Formy cestovného ruchu

     

    2    Dopravné služby .................................................................................................................. 8

     1. Význam dopravy pre vidiecku turistiku
     2. Cestná doprava
     1. Železničná doprava
     2. Letecká doprava
     3. Vodná doprava
     4. Osobné horské dopravné zariadenia

     

    3    Vidiecka turistika a agroturistika ......................................................................................  7

     1. Charakteristika vidieckej turistiky a agroturistiky
     2. Ciele vidieckej turistiky a agroturistiky
     3. Rozvoj agroturistiky v rezorte pôdohospodárstva
     4. Organizácie pracujúce vo vidieckej turistike
     5. Problémy rozvoja cestovného ruchu na vidieku
     6. Vidiecka turistika a príroda - vstupy cestovného ruchu do životného prostredia

     

    4    Aktivity voľného času vo vidieckej turistike a agroturistike ........................................   12

     1. Prírodné zvláštnosti regiónu - náučné chodníky
     2. Kultúrne a historické pamiatky vidieckych sídel
     3. Regionálny národopis - osobitosti bývania
     4. Regionálny národopis - osobitosti stravovania
     5. Hipoturistika
     6. Včelárstvo
     7. Poľovníctvo
     8. Rybárstvo
     9. Zber a spracovanie ovocia a lesných plodov
     10. Vinohrady - víno

     

    5    Prevádzka malých ubytovacích zariadení ....................................................................... 17

     1. Vybavenosť malých ubytovacích zariadení
     2. Starostlivosť o hosťa v ubytovacom zariadení - rezervovanie, ubytovanie, príchod, pobyt a odchod hosťa
     3. Stravovacie služby
     4. Jedálny lístok, druhy jedálnych lístkov
     5. Ponuka nápojov
     6. Stolovanie a servírovanie
     7. Odbyt produktu pohostinských zariadení (obsluha)
     8. Slovenská a medzinárodná gastronómia

     

    6    Informačný systém ............................................................................................................. 11

     1. Podstata a obsah informačného systému
     2. Informačné technológie
     3. Ponuka cestovného ruchu
     4. Dopyt po cestovnom ruchu
     5. Turistické informačné kancelárie
     6. Úlohy a vnútorná porganizácia turistickej informačnej kancelárie
     7. Financovanie turisticko - informačnej kancelárie
     8. Asociácia informačných centier Slovenska

     

    5    Tvorba projektov vidieckej turistiky a agroturistiky ......................................................   5

     1. Program obnovy dediny
     2. Zásady a podmienky vidieckej turistiky
     3. Zdokonaľovanie kvality vidieckej turistiky

     

     

    1. Účtovníctvo

     

    Celková charakteristika predmetu:

    Účtovníctvo na stredných odborných školách s odborným  zameraním na manažment, ekonomiku, podnikanie a podobne, patrí v podmienkach trhového hospodárstva k základným vyučovacím predmetom. Spolu s ostatnými vyučovacími ekonomickými predmetmi tvorí podstatu ekonomického vzdelania, rozvíja ekonomické a logické myslenie žiakov a ich intelektuálne schopnosti.

    Účtovníctvo začína v 3. ročníku, kde žiaci získavajú poznatky z operatívnej evidencie, ako aj základné vedomosti o zásadách, spôsoboch a postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve a v  sústave podvojného účtovníctva.

    Učivo v 4. ročníku nadväzuje na získané vedomosti žiakov z účtovníctva  v predchádzajúcom  období, s cieľom rozšíriť, prehĺbiť a upevniť vedomosti, ako aj zručnosti žiakov z podvojného účtovníctva pre podnikateľov. 

    V súčasnej dobe je potrebné, aby každý absolvent strednej odbornej školy ovládal aspoň podstatu všeobecných základov z účtovníctva. 

    Aby osvojovanie nových poznatkov bolo nielen účinné, ale aj príťažlivé, vyučovací predmet účtovníctvo by mal mať výrazne pracovný charakter.   

     

    3. ročník (2 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 58 hodín, z toho 29 hodín cvičení)

     

    1    Informácie a informačný systém ........................................................................................ 2

    Pojem informácia, formy, druhy, informačný systém a jeho úlohy, základné zložky informačného systému

    2    Operatívna evidencia ..........................................................................................................  6

           Pojem, úlohy, zásady vedenia, prvotné záznamy investičného majetku, príjmu a výdaja zásob, rastlinnej, živočíšnej výroby, práce a odmien

    3    Vedenie jednoduchého účtovníctva ...................................................................................  1

          Pojem a význam jednoduchého účtovníctva, jeho vedenie a úlohy

    4    Peňažný denník .................................................................................................................... 2

          Opis, náležitosti a vedenie peňažného denníka

     

    5    Kniha pohľadávok a kniha sociálneho fondu ................................................................... 1

     

    6    Evidencia majetku ............................................................................................................... 1

    Evidencia investičného majetku, finančný majetok, evidencia zásob, peňažných prostriedkov a cením, mzdová evidencia a evidencia zákaziek

     

    7    Vedenie účtovných zápisov a inventarizácia majetku a záväzkov ..................................  1

     

    8    Účtovná uzavierka a účtovná závierka .............................................................................  2

     

    9    Opravy zápisov v účtovných písomnostiach .....................................................................  1

     

    10  Ukladania a úschova účtovných písomností .....................................................................  1

     

    11  Všeobecné základy účtovníctva .......................................................................................... 2

          Majetok a jeho členenie, kapitál a kolobeh majetku 

     

    12  Základy podvojného účtovníctva .......................................................................................  9

          Súvaha, druhy súvah, formy a obsah, hospodárske operácie a ich vplyv na súvahu

     

    Cvičenia ..................................................................................................................................... 29

           1   Vyplňovanie prvotných záznamov

           2   Riešenie príkladu jednoduchého účtovníctva

           3   Riešenie príkladu – súvaha

           4   Riešenie príkladov – súvahové zmeny

           5   Riešenie príkladu

     

    4. ročník (3 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení,

    spolu 81 hodín, z toho 27 hodín cvičení)

     

    1    Základy podvojného účtovníctva .......................................................................................  2

    Pojem účet, podstata účtu, členenie účtov, účtová osnova, účtový rozvrh, zásady účtovania na účtoch, výkaz ziskov a strát, predvaha

     

    2    Účtovné zápisy a účtovné knihy .........................................................................................  2

    Pojem syntetickej a analytickej evidencie, vzťahy medzi nimi, účtovné doklady, členenie účtovných dokladov, účtovné zápisy, kontrola správnosti účtovných zápisov.

     

    3    Vedenie podvojného účtovníctva .......................................................................................  6

          Pojem, súvaha, účet, účtová osnova, výkaz ziskov a strát, predvaha, syntetická

     

     

    4    Účtová trieda 0 – Investičný majetok ................................................................................  6

          Pojem a členenie Im, oceňovanie, účtovanie IM, účtovanie odpisov a vyradenie IM

     

    5    Účtová trieda 1 – Zásoby .....…...........................................................................................  6

    Pojem a členenie, oceňovanie a analytická evidencia, účtovanie zásob spôsobom „A“ a „B“, účtovanie drobného hmotného majetku

     

    6    Účtová trieda 2 – Finančné účty ........................................................................................  5

    Obsah a popis účtov, účtovanie peňazí a cenín, účtovanie na bankových účtoch, devízových účtoch, účtovanie úverov a cenných papierov, opravné položky

     

    7    Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy .................................................................................  5

    Obsah a popis účtov, účtovanie pohľadávok a záväzkov, zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a inštitúciami, zúčtovanie daní a dotácií, prechodné účty aktív a pasív, opravné položky

     

    8    Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky ...................................................  2

    Účtovanie pri založení a vzniku obchodných spoločností a družstiev, základné imanie, fondy, hospodársky výsledok, rezervy, dlhodobé úvery a záväzky  

     

    9    Účtová trieda 5 – Náklady ..................................................................................................  6

    Popis a členenie, účtovanie podľa účtových skupín a vplyv na hospodársky výsledok  

     

    10  Účtová trieda 6 – Výnosy .................................................................................................... 6

    Popis a členenie, účtovanie podľa účtových skupín, zisťovanie hospodárskeho výsledku a jeho rozdelenie

     

    11  Účtová trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty ..........................................................   3

    Účtová uzávierka, účtová závierka, otváranie a zatváranie účtov, zostavenie účtových výkazov, podsúvahové účty

     

    12  Príklady a cvičenia ..............................................................................................................  5

    Komplexný príklad účtovania, príklady zisťovania hospodárskeho výsledku a jeho rozdelenia, zostavenie účtovných výkazov

     

    Cvičenia                                                                                                                                       27

           1   Opakovanie učiva 3. ročník

           2   Na jednotlivé účtové triedy 0 – 7

           3   Riešenie príkladu